Beth Yw Paent Tempera? - Gwneud a Defnyddio Paent Tempera Powdr

John Williams 25-09-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Pan fydd rhywun yn meddwl am baent artistiaid, mae rhywun yn tueddu i feddwl am olewau, acryligau a dyfrlliwiau. Anaml y mae paent Tempera yn cael ei grybwyll, ac mae'n debyg bod hyn oherwydd bod pobl yn meddwl mai ffordd arall o ddweud paent poster neu baent i blant yw paent tempera. Fodd bynnag, nid paent poster yw paent tempera, ac nid yw ychwaith at ddefnydd plant yn unig. Yn yr erthygl hon, byddwn yn darganfod tarddiad a defnydd lluosog paent tempera, ac yn cymharu ei gyfansoddiad a'i gymwysiadau i baent acrylig modern.

Beth Yw Paent Tempera?

Mae'r defnydd o baent tempera yn dyddio'n ôl i'r cyfnod Bysantaidd yn y 13eg a'r 14eg ganrif. Fe'i datblygwyd gyntaf gan Giotto a Duccio di Buoninsegna yn yr Eidal ac yn ddiweddarach fe'i defnyddiwyd gan Botticelli a Da Vinci hefyd. I ddechrau, fe'i gelwid yn wy tempera oherwydd ei fod yn cynnwys melynwy, dŵr distyll, olew had llin, a pigment powdr. Casglwyd y pigment o eitemau naturiol fel baw, ffyn, cerrig ac esgyrn. Roedd yr wy yn gweithredu fel y cyfrwng rhwymo ac yn rhwymo'r holl gynhwysion gyda'i gilydd. Roedd rhai artistiaid yn defnyddio melynwy'r wy yn unig, tra bod eraill yn ei ddefnyddio i gyd. Y peth gwych am baent tempera yw ei fod yn hawdd iawn ei olchi i ffwrdd o'r rhan fwyaf o arwynebau â dŵr.

Defnyddiwyd paent tempera wy gyntaf i beintio ac addurno catacombs Cristnogol yn yr Eidal, ac yn fuan wedyn mabwysiadwyd y paent gan yr Eifftiaid i beintio rholiau papyrws a mymiansawdd fel cynfas ymestyn. Mae paneli cynfas hefyd yn rhatach na chynfas estynedig ac felly'n fwy addas ar gyfer prosiectau celf gyda phlant bach, neu artistiaid sydd newydd ddechrau ac eisiau ychydig o ymarfer cyn iddynt symud ymlaen i gynfas estynedig.

Yr unig anfantais i baneli cynfas yw nad ydynt yn heneiddio cystal â chynfas estynedig. Fodd bynnag, bydd fframio paentiad wedi'i wneud ar banel cynfas yn yr un ffordd ag y byddech chi'n fframio gwaith celf wedi'i wneud ar bapur yn ei ddiogelu ac yn sicrhau ei hirhoedledd.

Sut i Ddefnyddio Paent Tempera

P'un a ydych yn artist amatur neu broffesiynol, neu'n athro neu'n rhiant yn gwneud prosiect peintio gyda phlant, mae'r dechneg yr un peth. Wedi dweud hynny, mae artistiaid proffesiynol yn fwy tebygol o ddefnyddio paent tempera wy iawn sydd â chyfansoddiad tebyg i'r paent a ddefnyddiwyd yn y cyfnodau Bysantaidd a'r Dadeni.

Genedigaeth Venus (c. 1485) gan Sandro Botticelli; Sandro Botticelli, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Eitemau y Bydd eu Angen

Ar wahân i'r paent a'r brwshys y bydd yn rhaid i chi eu prynu o bosibl, yr holl eitemau dylai eitemau eraill fod yn hawdd yn eich cegin. Os ydych chi'n gweithio gyda phlant bach, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n gorchuddio'r bwrdd â phapur kraft i atal paent a dŵr rhag gollwng ar y llawr. Er bod paent tempera yn hawdd i'w lanhau, ni ddylech wneud mwy o waith i chi'ch hun!Isod mae rhestr o'r eitemau fydd eu hangen arnoch chi.

 • Paent Tempera
 • Dŵr
 • Pensil
 • Amrywiaeth o frwsys paent
 • Plât i gymysgu’r paent arno
 • Eich dewis o arwyneb

Cam 1: Paratoi Eich Offer Peintio

Nawr byddwn yn trafod sut i ddefnyddio paent tempera. Trefnwch eich holl offer o fewn cyrraedd hawdd. Cofiwch, mae paent tempera yn sychu'n gyflym felly bydd yn rhaid i chi weithio'n gyflym. Llenwch ychydig o gwpanau â dŵr fel y gallwch chi lanhau'ch brwsys. Os byddwch yn defnyddio un cwpan fesul lliw byddwch yn annhebygol o gymysgu'r lliwiau nad ydynt, fel yr ydym wedi'u crybwyll o'r blaen, yn ddelfrydol.

Cam 2: Cynllunio Eich Dyluniad <11

Gwnewch yn ysgafn fraslun pensil o'r lluniad neu ddyluniad ar ddarn o bapur, neu'n syth ar yr arwyneb rydych chi'n mynd i fod yn ei beintio. Os yw'n banel pren, byddwch wedi paratoi'r wyneb ymlaen llaw naill ai gyda farnais neu seliwr neu drwy baentio'r wyneb mewn lliw solet. Fodd bynnag, yr arwyneb delfrydol ar wahân i bapur neu fwrdd poster yw panel cynfas.

Dim ond ychydig ddoleri maen nhw'n eu costio ac maen nhw'n rhoi golwg broffesiynol i'ch paentiad (ie, hyd yn oed paentiadau plant!).

Cam 3: Cymysgu Eich Paent Tempera <11

Os ydych chi'n defnyddio paent powdr, ysgwydwch ychydig o'r paent ar eich plât a'i gymysgu â dŵr. Cofiwch ychwanegu ychydig o ddŵr ar y tro fel arall, bydd y paent hefyddyfrllyd. Os ydych chi'n defnyddio paent hylif, gwasgwch ychydig ar y plât. Ni allwch roi unrhyw baent dros ben yn ôl yn y botel, felly ni ddylech gymysgu na gwasgu mwy o baent nag yr ydych yn debygol o'i ddefnyddio. Hefyd, caewch y cynwysyddion paent yn dynn i atal y paent rhag sychu.

Cam 4: Dodi Eich Paent

Nawr rydych chi'n barod i ddechrau peintio. Rhowch haenau tenau o baent ac arhoswch nes bod pob haen wedi sychu'n llwyr cyn i chi beintio'r haen nesaf. Cofiwch na ddylech gymysgu'ch lliwiau, felly er enghraifft, ni ddylech baentio haen las ar ben haen felen. Cadwch y lliwiau ar wahân.

Glanhewch eich brwsys gyda phob haen fel nad ydynt yn codi lliwiau'r haenau blaenorol.

Cam 5: Sychu Eich Peintiad

Pryd mae eich paentiad wedi'i orffen, gadewch iddo sychu. Dylai'r paent fod yn sych i'r cyffyrddiad o fewn deng munud, yn dibynnu ar y math o arwyneb rydych chi wedi'i beintio a faint o baent rydych chi wedi'i ddefnyddio. Afraid dweud, mae'r paent yn debygol o sychu'n llawer cyflymach mewn tymheredd cynnes nag oerfel, ond hyd yn oed os yw'r ystafell rydych chi'n paentio ynddi yn oer iawn, ni ddylai'ch paentiad gymryd mwy na 15 munud i sychu. Ac os ydych chi am gyflymu'r broses sychu, gallwch ddefnyddio'ch sychwr gwallt i sychu'r paent. Sefwch tua hanner metr oddi wrth eich paentiad wrth i chi ei sychu. Gan fod paent tempera yn olchadwy, gallwch ddefnyddio gwydredd acrylig i'w selioy paentiad ar gyfer hirhoedledd.

Sut i Wneud Eich Wy Eich Hun Paent Tempera

Wedi dweud nad yw paent tempera bellach yn cael ei wneud ag wyau y dyddiau hyn, mae yna dipyn o beintwyr modern sydd wedi mynd yn ôl i ddefnyddio'r paent wy tempera ers talwm. Mae hynny oherwydd y gellir ei gymhwyso mewn haenau mwy trwchus nag y gall paent tempera modern. Yn ogystal, ac yn wahanol i baent tempera newydd sy'n sychu i orffeniad matte, mae paent tempera wy yn sychu i ddisgleirio llachar, a dyma'r ansawdd tebyg i em y mae arlunwyr yn ei werthfawrogi. Hefyd, mae paentiadau a wneir mewn paent tempera wy - yn hytrach na phaent tempera newydd - yn barhaol. Mae paentiadau canrifoedd oed o Giotto a Da Vinci yn tystio i hynny.

Mae gwneud paent tempera wy eich hun yn broses gyflym a hawdd. Cofiwch na ellir storio ac ailddefnyddio tempera wyau, felly mae un swp yn addas ar gyfer un sesiwn peintio yn unig. Tra bod y cymysgedd yn eistedd, mae'r melynwy yn dechrau gwella ac yn dod yn fwy trwchus, gan ei gwneud hi'n anodd iawn paentio ag ef. Hefyd, mae'r dŵr yn y cymysgedd yn anweddu, ac mae hynny'n newid cyfansoddiad cemegol y paent ac yn ei sychu.

Pan fyddwch chi'n gwneud eich paent tempera wy eich hun, dim ond y melynwy y dylech chi ei ddefnyddio.

Ni chewch ddefnyddio unrhyw un o'r gwyn wy na'r sach wy ei hun. Mae gwyn wy yn cynnwys yr albwmin protein, sy'n atal y paent rhag glynu wrth yr arwyneb rydych chi'n paentio arno. Gadewch i ni gael golwgsut i wneud paent tempera wy go iawn. Bydd angen yr eitemau isod.

 • wyau (un wy ar gyfer pob lliw)
 • Dŵr distyll
 • Alcohol dadnatureiddio (dewisol) )
 • Powlenni bach
 • Cyllell balet
 • Tywelion papur
 • Pin

Dechreuwch drwy wahanu'r melynwy oddi wrth y gwyn wy, yna rholiwch y melynwy yn ysgafn ar ddarn o dywel papur i amsugno unrhyw wyn wy dros ben. Tyllwch y melynwy gyda phin, yna cymysgwch y melynwy (llai'r sach) gyda llwy de o ddŵr distyll a'i gymysgu'n dda.

Mewn powlen ar wahân, ychwanegwch ddŵr i'r paent tempera powdr a'i gymysgu gyda'i gilydd nes ei fod yn ffurfio past hufennog. Gallwch ychwanegu diferyn neu ddau o alcohol dadnatureiddio er mwyn gwasgaru'r cymysgedd yn gyfartal. Rhaid cymysgu'r cymysgedd pigment a'r melynwy gyda'i gilydd mewn rhannau cyfartal. Gellir ychwanegu dŵr i denau'r gymysgedd os oes angen. Mae'r paent tempera wy bellach yn barod i'w ddefnyddio.

Erbyn hyn bydd gennych well dealltwriaeth o'r ddau fath o baent tempera, sut maent yn cael eu gwneud a'r mathau o waith celf ac arwynebau sydd fwyaf addas ar eu cyfer. . Byddwch hefyd wedi gweld drosoch eich hun y prif wahaniaethau rhwng paent tempera a phaent acrylig, sy'n golygu y gallwch nawr wneud penderfyniad gwybodus am y paent mwyaf addas ar gyfer y math o waith celf yr ydych am ei wneud. A nawr eich bod chi'n gwybod sut i wneud paent tempera go iawn, beth am wneudeich hun a chreu eich gweithiau celf eich hun a fydd yn sefyll prawf amser?

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut Mae Paent Tempera yn Cael ei Wneud?

Mae paent Tempera yn gymysgedd o pigmentau diwenwyn, cadwolion, calsiwm carbonad, seliwlos, a dŵr. Y seliwlos sy'n clymu'r cymysgedd at ei gilydd ac yn ei alluogi i gadw at yr arwyneb y mae wedi'i beintio arno. Calsiwm carbonad, enw arall ar sialc, yw'r hyn sy'n rhoi ei anhryloywder a gorffeniad matte i'r paent.

Ydy Paent Tempera yn Wenwynog?

Na, mae'n gwbl ddiwenwyn a dyna pam ei fod mor addas i blant ei ddefnyddio. Hyd yn oed pe bai plentyn yn amlyncu paent tempera yn ddamweiniol, ni fyddent yn cael eu heffeithio. Mae bron pob paent tempera a gynhyrchir yn fasnachol, boed yn baent tempera hylif neu bowdr, yn gwbl rhydd o alergenau.

A yw Paent Tempera yn Golchadwy?

Ydy, y mae. Mae paent tempera modern yn hydawdd mewn dŵr a gellir eu glanhau oddi ar y croen, dillad ac arwynebau cartref gyda sebon a dŵr. Yn yr un modd, mae gwir wy tempera yn gallu gwrthsefyll dŵr, ond nid yw'n dal dŵr a gellir ei olchi i ffwrdd yn hawdd gan ddefnyddio sebon a dŵr.

Ydy Paent Tempera yn Barhaol?

Heb ychwanegu gosodydd, gall paent tempera bara am flwyddyn neu ddwy ar bapur ac arwynebau tebyg. Trwy ddefnyddio gosodiad, mae'r gwaith celf yn cael ei gadw ac yn annhebygol o bylu neu felyn gydag oedran ac amlygiad i olau. Y ffordd orau o gadw gweithiau celf a wnaed ynpaent tempera ar bapur (neu gardbord a bwrdd poster) yw eu fframio gan ddefnyddio gwydr anadlewyrchol.

Ble Alla i Brynu Wy Tempera Paint?

Yn anffodus, nid yw paent tempera wy dilys yn cael ei weithgynhyrchu'n fasnachol felly ni fyddwch yn dod o hyd iddo mewn unrhyw siopau cyflenwi celf. Fodd bynnag, mae'n hawdd iawn ei wneud, ac yn yr erthygl hon, rydym wedi dangos i chi sut i wneud hynny mewn ychydig o gamau hawdd. Y prif beth i'w gofio pan fyddwch chi'n gwneud paent tempera wy yw na ellir ei storio a'i ddefnyddio yr eildro. Serch hynny, mae'r cynhwysion yn rhad ac yn gyfeillgar i'r gyllideb, felly gallwch chi wneud mwy nag un swp yn hawdd os oes angen.

achosion. Drwy gydol yr Ymerodraeth Fysantaidd , defnyddiwyd paent tempera ar baneli pren i greu eiconau Bysantaidd a darnau allor hardd, yn ogystal â llawysgrifau felwm wedi'u goleuo.

Un o'r paentiadau wy tempera enwocaf yw Botticelli's Genedigaeth Venus (c. 1484-1486), y darlun eiconig o Venus yn codi o blisg môr. Gwnaethpwyd y paentiad ar gynfas ac mae bellach yn hongian yn Oriel Uffizi yn Fflorens, yr Eidal. Defnyddiodd Leonardo da Vinci hefyd baent tempera ar ei Madonna and Child (c. 1490-1491). Yn gynnar yn yr 20fed ganrif, peintiodd Pablo Picasso Gwerinwyr Cwsg (1909) gan ddefnyddio cymysgedd o baent tempera, paent dyfrlliw, a phensiliau ar gynfas papur.

Madonna Litta (c. 1490) gan Leonardo da Vinci; Leonardo da Vinci , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn ddiau, rydych chi'n gofyn i chi'ch hun, sut mae paent tempera yn cael ei wneud y dyddiau hyn? Yn sicr nid yw'n dal i gael ei wneud ag wyau! Na, mae'r paent tempera mwyaf modern, a gynhyrchir yn fasnachol, yn gyfuniad o pigmentau diwenwyn, cadwolion, calsiwm carbonad, seliwlos a dŵr. Mae'r seliwlos yn helpu i glymu'r cymysgedd at ei gilydd ac yn achosi i'r pigment lynu wrth yr arwyneb y mae wedi'i beintio arno.

Calsiwm carbonad, enw arall ar sialc, yw’r hyn sy’n rhoi didreiddedd a gorffeniad matte i’r paent. Felly, pan mae'n sych, mae paent tempera yn ymdebygu i gouache o ran ymddangosiad.

Y rhan fwyaf o'r temperamae paent hefyd wedi'i ardystio gan AP, heb fod yn wenwynig, ac yn barhaol ar rai arwynebau. Ac i ateb cwestiwn cyffredin, a ellir golchi paent tempera? Ydy. Mae'n hawdd ei olchi oddi ar eich dwylo a'ch dillad gyda sebon a dŵr. Felly, nid oes angen poeni os bydd eich plant yn cael paent dros eu hunain tra byddant yn peintio!

Paent Tempera Gorau at Ddefnydd Cyffredinol: LLIWIAU Paent Tempera

Lliwiadau Yn syml, mae Paent Tempera wedi'u golchi. wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer plant, ond gan eu bod o'r ansawdd uchaf ac yn cydymffurfio â phrotocolau diogelwch llym, maent hefyd yn apelio at artistiaid amatur a phroffesiynol hefyd. Mae lliwiadau wedi bod mewn busnes ers dros 30 mlynedd ac maent yn arwain y farchnad ym maes gweithgynhyrchu a manwerthu paent o ansawdd uchel. Er bod pris y paent yn eithaf uchel, mae Colorations Simply Washable Tempera Paints yn cydymffurfio â'r safonau diogelwch uchaf ac nid ydynt yn cynnwys alergenau cyffredin fel cnau daear, cnau coed neu soi, neu wyau, glwten, latecs, llaeth, a casein.

LLIWIAU Paentiadau Tempera y gellir eu golchi'n syml
 • Mae'r paent golchadwy bywiog, hufenog ac afloyw yn ddi-saim
 • Yn addas ar gyfer llawer o arwynebau, fel papur, plastr a ffabrig
 • Mae'r fformiwla golchadwy yn gwneud y paent yn hawdd i'w dynnu
Gweld ar Amazon

Maen nhw'n dod mewn set o 11 lliw bywiog, sef coch, melyn, glas, gwyrdd, porffor, magenta, oren,turquoise, brown, du, a gwyn. Gellir defnyddio paent tempera Colorations ar y rhan fwyaf o arwynebau amsugnol, nad ydynt yn seimllyd fel papur, cardbord, papur adeiladu, pren, brethyn plastr, a papier-mache. Maent yn ddiogel i'w defnyddio fel paent bysedd, yn ogystal â gyda brwshys, rholeri, stampiau a sbyngau. Yn ogystal, maent yn sychu i orffeniad llachar, matte, ac maent wedi'u gwneud â fformiwla golchadwy arloesol fel y gellir eu golchi'n hawdd oddi ar arwynebau, dillad a chroen.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Llun Gwiwer - Canllaw Lluniadu Gwiwerod Cam-wrth-Gam

PROS <3

 • 11 lliw llachar a bywiog i ddewis ohonynt
 • Gellid eu defnyddio ar amrywiaeth o arwynebau
 • Safon ASTM-D4236 a Sêl AP er diogelwch
 • Rhad ac yn gyfeillgar i’r gyllideb

CONS

 • > Nid yw'n golchi i ffwrdd yn gyfan gwbl
 • <14 Nid yw lliw gwirioneddol y paent yn cyfateb i'r lliw a ddangosir ar y poteli

Paent Tempera vs. Paent Acrylig

Acrylig mae paent yn ffefryn gydag artistiaid amatur a phroffesiynol, ond nid yw hynny'n golygu eu bod yn defnyddio acryligau i eithrio pob math arall o baent. Mae'n dibynnu'n llwyr ar eu cyfansoddiad, ei olwg a'i deimlad, y ffordd y mae'n sychu, ac ati. Fel paent tempera, paent syml yw acrylig, sy'n cynnwys dim ond tri chynhwysyn, sef pigmentau, rhwymwr acrylig, a dŵr.

Fel y gwelwch, wrth edrych paent tempera vsacrylig, y prif wahaniaeth rhwng y ddau fath o baent yw lightfastness (mewn geiriau eraill, p'un a fydd yn afliwio pan fydd yn agored i olau ai peidio), a pharhad. Mae sefydlogrwydd yn bwysig i artistiaid proffesiynol sydd am i'w paentiadau sefyll prawf amser, ac mae paent acrylig yn para llawer hirach na phaent tempera. Mae'r tabl canlynol yn ddadansoddiad a chymhariaeth o briodweddau'r ddau baent.

>
Priodweddau Tempura Paint Paent Acrylig
Gwenwyndra
Paysteroldeb
Toddadwy mewn dŵr
Golchadwy ✘ <24 ✘
> Y gallu i haenu>
Amser sychu Bydd haenau tenau o baent yn sychu o fewn 10 munud . Bydd haenau tenau o baent yn sychu o fewn 10 munud, ond mae haenau mwy trwchus yn cymryd mwy o amser.
Fformat sychu Matte yn unig. Bydd lliwiau'n ymddangos yn ddiflas o'u cymharu ag acryligau. Sgleiniog i lled-sgleiniog. Mae lliwiau'n cynnal disgleirdeb pan fyddant yn sych.
Gorau i'w defnyddio ar Papur, cardbord, bwrdd poster, papur-maché, gwydr, a phren. Ddim yn addas ar gyfer ffabrig neu gynfas oherwydd anhyblygrwydd a chracio. Ni fydd yn cadw at serameg, neu fetel. Papur, pren,ffabrig, cynfas, cerameg, a metel. Ni fydd yn cadw at wydr oni bai ei fod wedi'i lunio'n arbennig i'w ddefnyddio ar wydr.
Cyfeillgar i blant
> Ar Pa Arwynebau y Gellir Defnyddio Paent Tempera?

Mae'r tabl uchod yn sôn yn fras am yr arwynebau y gellir defnyddio paent tempera arnynt, ond mae'n werth inni edrych ar hyn yn fanylach. Mae paent Tempera yn hynod amlbwrpas ac, fel y gwelsom, mae ganddo nifer o rinweddau rhagorol sy'n apelio nid yn unig at blant bach ond at artistiaid amatur a phroffesiynol hefyd.

Papur, Cardbord, Bwrdd Poster, a Papier-Maché

Mae'r rhain yn ddelfrydol ar gyfer paent tempera gan fod y paent wedi'u llunio'n benodol at ddefnydd plant ar yr arwynebau penodol hyn. Mae'r paent yn sychu'n gyflym sy'n ffaith bwysig mewn prosiectau paentio yn yr ysgoldy a'r ystafell grefftau. Ond cofiwch na allwch beintio mwy nag un haen o baent tempera, hyd yn oed ar bapur-maché trwchus, oherwydd bydd y dŵr sydd yn yr ail haen o baent yn hylifo'r haen gyntaf o baent.

At hynny, ni ellir cymysgu paent tempera. Er enghraifft, nid yw cymysgu paent coch a glas yn creu gwyrdd; yn lle hynny, mae'n creu lliw brown, mwdlyd.

Er nad yw paent tempera wedi'i gynllunio i fod yn barhaol ac yn ysgafn fel paent acrylig ac olew wedi bod, gall bara am flwyddyn neu ddwy ar bapur aarwynebau tebyg er mae'n debyg y bydd y lliwiau wedi dechrau pylu erbyn hynny. Fodd bynnag, gallwch atal hyn trwy gymhwyso gosodiad i'r paentiad. Chwistrelliadau sy'n seiliedig ar alcohol yw gosodolion sy'n cael eu chwistrellu ar ddarn gorffenedig o gelf unwaith y bydd y paent wedi sychu. Gellir gosod gosodion ar weithiau celf paent tempera yn ogystal ag ar acryligau ac olewau.

Mae'r sefydlyn yn cadw'r gwaith celf ac yn ei atal rhag pylu a melynu gydag oedran ac amlygiad i olau. Os yw'r paentiad wedi'i wneud ar bapur argraffu amlbwrpas rheolaidd, gallai chwistrellu sefydlyn arno achosi i'r papur bwcl ychydig. Y ffordd orau o gadw gweithiau celf a wneir mewn paent tempera ar bapur (neu gardbord a bwrdd poster) yw eu fframio gan ddefnyddio gwydr anadlewyrchol.

Bydd y gwydr yn amddiffyn y paentiad rhag yr elfennau, ac oherwydd ei fod yn anadlewyrchol bydd yn gwyro unrhyw olau uniongyrchol arno ac felly'n cadw lliwiau'r paentiad.

Gwydr Ffenestr

Paent Tempera yw'r paent perffaith i'w ddefnyddio ar ffenestri, yn bennaf oherwydd bod y paent yn dros dro, yn symudadwy, ac yn rhad. Gallwch chi sychu'r paent i ffwrdd gyda sbwng sebonllyd a dŵr cynnes. Yr unig wydr ffenestr efallai na fydd paent tempera yn addas yw'r math sydd â ffilm arlliw drosto, sy'n gyffredin mewn ysgolion, blociau swyddfa a mentrau busnes bach. Mae hyn oherwydd efallai y byddwch chi'n crafu'r ffilm wrth beintio arno, a gall fod yn anoddtynnu unwaith y bydd y paent wedi sychu.

Gweld hefyd: Georgia O'Keeffe - Mam Celf Ffeministaidd Fodern

Y dechneg fwyaf poblogaidd o beintio gyda phaent tempera ar wydr yw peintio amlinelliad y llun ac yna ei lenwi â lliw. Gallwch beintio'n uniongyrchol ar y ffenestr, ar yr amod ei bod yn lân ac yn rhydd o lwch a malurion bach eraill. Fodd bynnag, dylech gofio, oherwydd nad yw paent tempera yn barhaol, na fydd y paentiad yn para'n hir iawn, yn enwedig os yw ar y tu allan i'r ffenestr. Bydd yr haul yn sychu'r paentiad ac yn fwy na thebyg yn achosi i'r paent hollti a fflawio, tra bydd glaw ac eira yn dyfrio'r paent ac yn achosi iddo redeg.

Fe'ch cynghorir felly i beintio ffenestri ar y tu mewn lle bydd y paentiad yn cael ei ddiogelu rhag yr elfennau, er y gallai golau haul uniongyrchol gael effaith andwyol arno o hyd.

Pren

Nid yw paent tempera ar bren yn gyfuniad delfrydol oherwydd nid yw pren yn gallu gwrthsefyll dŵr ac mae'n amsugno'r paent. Nid ydym ychwaith yn argymell eich bod yn paentio ar unrhyw strwythur pren sydd yn yr awyr agored. Fodd bynnag, os oes gennych brosiect sy'n gofyn i chi ddefnyddio paent tempera ar bren, rydym yn awgrymu eich bod yn trin y pren ymlaen llaw gyda naill ai farnais pren clir neu seliwr.

Fel arall, gallech beintio'r strwythur pren yn wyn neu'n ddu, yn dibynnu ar y lliwiau neu'ch paentiad, a phaentio'n uniongyrchol ar yr arwyneb wedi'i baentio unwaith y bydd wedi sychu'n llwyr. Os ydych ar ôl gwladaiddedrychwch, nid oes angen i chi beintio'r strwythur cyfan, dim ond gofod yn y canol fel eich bod chi'n cael effaith paentiad wedi'i “fframio” mewn pren naturiol.

Ffabrig

Gellir rhoi paent Tempera ar ffabrig, ond oherwydd ei fod mor hyblyg, bydd y paent yn cracio'n fuan ac yn dechrau fflawio. Ar ben hynny, nid yw paent tempera yn dal dŵr felly bydd yn golchi'r ffabrig i ffwrdd cyn gynted ag y daw i gysylltiad â dŵr. Byddai'n well ichi ddefnyddio paent sydd wedi'u llunio'n benodol i'w defnyddio ar ffabrig.

Mae paent acrylig yn gweithio'n dda ar ffabrig , er bod angen ychwanegu cyfrwng arbennig at rai er mwyn ei wneud yn addas i'w beintio ar ffabrig.

Cynfas

Gall paent Tempera gael ei ddefnyddio ar gynfas, ond oherwydd nad yw'r paent yn barhaol bydd yn pylu yn y pen draw. Hefyd, oherwydd bod cynfas yn hyblyg, bydd yn achosi i'r paent gracio a fflawio. Mae cynfas yn fwy addas ar gyfer paent olew ac acrylig y gellir eu gosod fesul haen ac mewn cymwysiadau trwchus iawn. Ni ellir gosod paent Tempera mewn haenau trwchus oherwydd bydd y paent yn cymysgu gyda'i gilydd ac yn dod yn llanast hyll. Mae paneli cynfas wedi'u gwneud o gotwm wedi'i drin yn arbennig a'u gosod ar fyrddau caled. Yn wahanol i gynfas estynedig sy'n hynod hyblyg, mae'r cynfas ar baneli yn parhau i fod yn anhyblyg ac yn anhyblyg, ond ar yr un pryd, mae'n darparu'r un peth

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.