Beth Yw Meintiau Cynfas Safonol? - Archwilio Meintiau Cynfas Nodweddiadol

John Williams 25-09-2023
John Williams

A s artist sydd newydd ddechrau, mae eich paentiadau yn cynrychioli mwy na'ch bywoliaeth yn unig. Maent yn ganlyniad eich creadigrwydd y byddwch am ei rannu â'r byd yn y ffordd orau bosibl. Ni all unrhyw beintiwr rannu a dangos ei waith yn iawn oni bai ei fod yn cael ei ddal ar gynfas, ac nid dim ond unrhyw gynfas ychwaith. Mae'n rhaid iddo fod o'r maint a'r fformat perffaith, ac mae hynny'n naturiol yn codi'r cwestiwn: beth yw meintiau cynfas safonol? Pa rai yw'r dimensiynau cynfas gorau ar gyfer fy narlun? Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i archwilio'r byd canfasau yn fanwl er mwyn rhoi'r wybodaeth i chi yn y pen draw i wneud eich penderfyniadau gwybodus eich hun.

Beth Yw Meintiau Cynfas Safonol?

Bydd adegau pan na fydd eich dimensiynau peintio yn ffitio maint cynfas safonol, ac mae hynny'n iawn. Fodd bynnag, fe welwch, trwy gadw at feintiau cynfas nodweddiadol, y byddwch yn cyrraedd mwy o gwsmeriaid a fydd eisiau eich gwaith celf yn eu cartrefi. Mae meintiau cynfas wedi’u safoni am reswm, a hynny er mwyn ei gwneud hi’n haws i bobl ddewis pa faint fydd yn gweddu i’w gofod wal a maint eu hystafelloedd. Mae'n dilyn y bydd angen cynfasau llai ar bobl sy'n byw mewn cartrefi a fflatiau llai, ac mae'r un peth yn wir am bobl sydd â chartrefi mwy.

Gadewch inni edrych yn awr ar y meintiau cynfas nodweddiadol sydd ar gael. Rydym wedi llunio siart meintiau cynfas er hwylustod i chipenderfynu pa gynfasau fydd fwyaf addas i chi – nid yn unig o ran creu eich gwaith celf, ond ei orffen yn y fath fodd fel y bydd yn apelio at nifer o bobl sy’n chwilio am y paentiad delfrydol hwnnw ar gyfer eu cartrefi. Yn y pen draw, chi fydd y barnwr gorau o'r hyn fydd fwyaf addas, ond ar yr un pryd, dylech gymryd yr amser i archwilio opsiynau eraill sydd ar gael i chi trwy arbrofi gyda gwahanol feintiau a siapiau o'r cynfas. Dim ond yn y diwedd y gall eich gwasanaethu'n dda.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth Yw Meintiau Cynfas Safonol?

Mae cynfasau ar gael mewn cynfasau bach, canolig a mawr. Mae'r cynfasau bach fel arfer yn 4 x 8 modfedd (10.16 x 20.32 centimetr) a 5 x 7 modfedd (12.7 x 17.78 centimetr). Mae cynfasau canolig yn dechrau ar 8 x 10 modfedd (20.32 x 25.2 centimeters) ac yn mynd hyd at 12 x 16 modfedd (30.48 x 40.64 centimeters), sy'n fawr, sef unrhyw beth o 18 x 24 modfedd (45.72 x 60.96 cm) i 8 modfedd (91.44 x 121.92 centimetr).

Ai Siâp Sgwâr yn Unig Ar Gael Cynfasau?

Na. Gallwch hefyd gael cynfasau hirsgwar ac hirsgwar, yn ogystal â siapiau anarferol fel cylchoedd a chalonnau - er ei bod yn anoddach dod o hyd iddynt. Mae yna hefyd sawl maint cynfas sgwâr ar gael, ac os na allwch ddod o hyd i un o'r maint rydych chi ei eisiau mae yna lawer o siopau celf a fydd yn torri cynfas i'r maint i chi.

Beth Yw'r Math Gorauo Gynfas i'w Ddefnyddio?

Nid oes ateb cywir nac anghywir gan mai chi a'ch dewis personol chi sydd i benderfynu yn llwyr. Fodd bynnag, cynfas cotwm hwyaden, sef y mwyaf fforddiadwy, yw'r dewis mwyaf poblogaidd, yn enwedig os ydych chi'n artist sydd newydd ddechrau. Ar y llaw arall, mae artistiaid proffesiynol yn tueddu i fynd am gynfasau lliain sy'n ddrytach ond sydd ychydig yn fwy moethus na chotwm.

cyfeiriad.

Mesuryddion Mewn Modfeddi Mesuriadau mewn Centimetrau Maint 4 x 8 10.16 x 20.32 Bach 5 x 7 12.7 x 17.78 Bach 8 x 10 20.32 x 25.4 Canolig 9 x 12 22.86 x 30.48 Canolig 8> 11 x 14 27.94 x 35.56 Canolig 12 x 12 30.48 x 30.48<10 Canolig 12 x 16 30.48 x 40.64 Canolig 16 x 20 40.64 x 50.8 Mawr 18 x 24 45.72 x 60.96 Mawr<10 24 x 24 60.96 x 60.96 Mawr 24 x 30 60.96 x 76.2 Mawr

Sut i Ddewis Maint Cywir y Cynfas ar gyfer Eich Gwaith Celf

Bydd y siart meintiau cynfas uchod yn ddefnyddiol i chi pan ddaw'n fater o ddewis cynfas o'r maint cywir ar gyfer eich paentiadau. Mae'n bwysig sicrhau bod y cynfas a ddewiswch yn ffitio'ch gwaith celf yn iawn, felly ni fydd yn rhaid i chi docio'r ddelwedd na'i ystumio mewn unrhyw ffordd. Mae hefyd yn bwysig i chi wybod a fydd y cynfas rydych chi wedi'i ddewis yn gweddu i'r ystafell y mae'n mynd i gael ei hongian ynddi.

Felly, ar wahân i edrych ar y gwahanol feintiau o gynfasau sydd ar gael, rydyn ni'n mynd i'w gymryd. cam ymhellach ac edrych ar y math o gynfasau fydd yn gweithio yn y gwahanol ystafelloedd yn y tŷ. Felly,os ydych yn gwybod i ba ystafell y bydd eich gwaith celf yn mynd i mewn, bydd yn eich helpu i ddewis y maint cywir o gynfas.

Felly gadewch i ni edrych nawr ar beth yw meintiau cynfas safonol yn seiliedig ar eu dimensiynau. 2>

Meintiau Cynfas Bach

Dyma fesuriadau nodweddiadol cynfasau bach:

 • 4 x 8 modfedd (10.16 x 20.32 centimetr)
 • 5 x 7 modfedd (12.7 x 17.78 centimetr)

Dyma feintiau cardiau post a llawer o gardiau cyfarch. Mae'r cynfasau yn ddelfrydol ar gyfer paentiadau bach, manwl neu ddelwedd unigol sy'n sefyll allan ar ei phen ei hun. Gyda'r dimensiynau cynfas hyn, fe allech chi hefyd yn hawdd droi eich paentiadau a'ch ffotograffau yn brintiadau i'w gwerthu ar-lein .

Maint Cynfas Canolig

Mae cynfasau canolig eu maint yn dod mewn mwy o feintiau na rhai bach, sef:

  8 x 10 modfedd (20.32 x 25.4 centimetr)
 • 9 x 12 modfedd (22.86 x 30.48 centimetr)
 • 11 x 14 modfedd (27.94 x 35.56 centimetr)
 • 12 x 12 modfedd (30.48 x 30.48 centimetr)
 • 12 x 16 modfedd (30.48 x 40.64 centimetr)<>

Fe sylwch, er bod y rhan fwyaf o'r cynfasau hyn yn betryalau, mae yna gynfas sgwâr hefyd sy'n mesur 12 x 12 modfedd (30.48 x 30.48 centimetr), a ystyrir yn ganolig ei faint. Ar wal oriel sy'n cynnwys cynfasau hirsgwar o wahanol feintiau, gall cynfas sgwâr ddod â dimensiwn ychwanegol i'r trefniant.

Y rhan fwyaf o beintwyr sy'n gyfiawngan ddechrau darganfod mai cynfasau canolig eu maint sydd fwyaf addas ar eu cyfer i ddechrau. Mae'n amlwg bod mwy o le i weithio arno nag ar gynfasau bach ond ar yr un pryd dim gormod o le i fod yn frawychus.

Mae lle i chi hefyd arbrofi gyda brwshys a thechnegau paentio o wahanol feintiau. heb deimlo'n gyfyng.

Meintiau Cynfas Mawr

Paentiadau fformat mawr ar y cynfasau mwyaf sydd ar gael yw'r rhai sy'n dangos yr ystafell, gan greu canolbwynt ac sy'n mynnu sylw ar unwaith. Fe'u defnyddir amlaf ar gyfer tirweddau neu forluniau ac, o'u gosod ar y wal, nid oes ganddynt unrhyw luniau eraill o'u cwmpas i dynnu oddi arnynt. Dyma fesuriadau'r meintiau cynfas mawr mwyaf cyffredin:

 • 18 x 24 modfedd (45.72 x 60.96 centimetr)
 • 20 x 24 modfedd (50.8 x 60.96 centimetr)
 • 24 x 36 modfedd (60.96 x 91.44 centimetr)
 • 30 x 40 modfedd (76.2 x 101.6 centimetr)
 • 36 x 48 modfedd (91.44 x 121.92 centimedr)
 • Cynfas Siapiau a Meintiau Eraill

  Mae cynfasau ar gael mewn siapiau a meintiau eraill ar wahân i'r rhai cyffredin a grybwyllir uchod, er nad ydynt mor boblogaidd. Wedi dweud hynny, efallai bod gennych chi beintiad penodol mewn golwg a fyddai ond yn gweddu i siâp neu faint anarferol, felly byddai'n werth chweil i chi gymryd sylw ohonynt.

  Gweld hefyd: Sut i Dynnu Tryc - Creu Llun Tryc 'n llyfn a modern

  Cynfasau Bach

  Cynfasau bach yn cael eu defnyddio fel arfer gan artistiaid sy'n paentio i mewn yn unigbychan, neu y mae ei ddimensiynau peintio yn fach iawn. Mae cynfas sy'n llai na 4 x 6 modfedd (10.16 x 15.24 centimetr) yn cael ei ystyried yn mini. Mae cynfasau bach sgwâr ar gael hefyd, fel arfer yn mesur 2 x 2 fodfedd (5.08 x 5.08 centimetr) a 3 x 3 modfedd (7.62 x 7.62 centimetr).

  Cynfasau Sgwâr

  Mae cynfasau sgwâr yn boblogaidd ar gyfer arddangos cyfres o luniau o'r un pwnc neu bwnc tebyg ochr yn ochr. Enghraifft dda yw'r Shot Marilyns enwog gan Andy Warhol , pedwar cynfas sgwâr yn hongian mewn sgwâr, pob un yn cynnwys llun o Marylin Monroe mewn lliwiau amrywiol. Roedd y cynfasau penodol hynny’n fawr iawn, pob un yn mesur 40 x 40 modfedd (101.6 x 101.6 centimetr), ac er ei bod yn debygol y gallech ddod o hyd i gynfasau o’r maint hwn y dyddiau hyn, mae’r meintiau sgwâr mwy cyffredin yn llawer llai, sef:

  • Cynfasau bach
  • 8 x 8 modfedd (20.32 x 20.32 centimetr)
  • 10 x 10 modfedd (25.4 x 25.4 centimetr)
  • 12 x 12 modfedd (30.48 x 30.48 centimeters) )
  • 20 x 20 modfedd (50.8 x 50.8 centimetr)

  Cynfasau Hirgul

  Mae cynfasau hirsgwar yn debyg i gynfasau petryal ond fel arfer maent yn llawer hirach ac yn fwy main. Maent wedi'u cynllunio i'w gosod naill ai'n llorweddol neu'n fertigol, fel arfer fel diptychs neu triptychs. Maent yn amrywio o ran maint, gyda rhai mor fach â 3 x 6 modfedd (7.62 x 15.24 centimetr) ac mor fawr â 12 x36 modfedd (30.48 x 91.44 centimetr).

  Cynfasau o Faint Personol

  Efallai bod gennych chi brosiect celf sy'n gofyn am gynfas sy'n fwy na'r mwyaf o'r meintiau safonol, ac os felly fe fyddech chi naill ai prynwch un neu ei ymestyn eich hun i'r maint a'r siâp sydd ei angen arnoch. Cofiwch y byddant yn ddrytach na'r cynfasau maint safonol, a hefyd yn eithaf costus i'w fframio.

  Dewis y Cynfas Cywir ar gyfer Eich Lle

  Rydym wedi archwilio'r meintiau mwyaf cyffredin o cynfasau ar gael, a byddwch yn cytuno bod llawer i ddewis ohonynt. Fe wnaethom hefyd awgrymu unwaith y byddwch yn gwybod i ba ystafell y bydd eich gwaith celf yn mynd i mewn, byddwch yn gallu dewis y cynfas cywir ar gyfer yr ystafell. Wrth gwrs, bydd y cynfas a ddewiswch hefyd yn dibynnu ar faint eich paentiad, ond serch hynny, mae dewis y cynfas cywir yn llawer haws nag y byddech yn ei feddwl.

  Bach a Mini Cynfasau

  Does dim angen dweud na fyddech chi'n hongian cynfas bach neu fach ar ei ben ei hun, ac yn sicr ddim mewn ystafelloedd mwy fel yr ystafell fyw a'r ystafelloedd gwely. Mae cynfasau bach yn dod i'w pennau eu hunain pan gânt eu trefnu mewn grŵp, er enghraifft, o amgylch drych yn y cyntedd neu uwchben y ddesg mewn swyddfa gartref. Maent hefyd yn edrych yn wych fel canolbwynt uwchben silffoedd llyfrau. Mae rhai pobl yn hoffi eu hongian mewn ceginau, yn aml o amgylch yr orsaf goffi, neu mewn ystafelloedd ymolchi o amgylch y drychau uwchben ysinc.

  Yn ddelfrydol, yr hyn yr hoffech ei gyflawni yw trefniant o gynfasau bach a mini sydd, gyda'i gilydd, yn edrych fel gwaith celf llawer mwy.

  Cynfasau Canolig a Sgwâr

  Os ydych chi eisiau creu collage ffotograffau ar un gynfas yn hytrach na sawl un bach, mae meintiau cynfas sgwâr yn ddelfrydol at y diben hwn. Ac mae maint unffurf yn ei gwneud hi'n llawer haws i chi ffitio'ch holl ffotograffau heb o reidrwydd eu tocio i ffitio mewn bylchau siâp od.

  Mae cynfasau maint canolig yn gweithio'n dda ar gyfer lluniau mwy hyd yn oed os nad oes gennych chi. llawer o ofod wal. Ac os ydych chi'n byw mewn tŷ cymharol fach gyda grisiau, gallech chi greu wal oriel o gynfasau canolig, sgwâr a bach yn mynd i fyny'r wal uwchben y grisiau.

  Dyma ffordd wych o troi gofod sydd fel arall yn anodd ei siapio yn ganolbwynt deniadol a diddorol.

  Mae cynfasau canolig hefyd yn gweithio'n dda yn ystafelloedd byw a bwyta fflatiau bach, yn ogystal â swyddfeydd cartref ac ystafelloedd gwesteion, oherwydd ni fyddant yn llenwi'r waliau ac yn gwneud i'r ystafelloedd deimlo'n glawstroffobig. Gallech hefyd eu hongian yn yr ystafell ymolchi uwchben y twb os oes gennych wal wag yn hytrach na ffenestr.

  Cynfasau Mawr

  Er nad yw'n gyfan gwbl yn gywir i ddweud mai dim ond y rhai â thai mawr sy'n gallu hongian paentiadau neu ffotograffau mawr, mae'r meintiau cynfas mawr nodweddiadol yn llawer gwellyn addas ar gyfer waliau mawr y gallant hongian arnynt mewn ysblander unig. Meddyliwch am y gweithiau celf hyn fel canolbwynt yr ystafell, a hongianwch nhw gyda'u goleuadau eu hunain uwch eu pennau i greu naws oriel gelf broffesiynol. Bydd gwaith celf o’r maint hwn yn rhan annatod o addurn yr ystafell, yn enwedig os yw’ch dodrefn wedi’i drefnu o’i chwmpas, yn hytrach nag o amgylch y set deledu. Wedi dweud hynny, mae lluniau mawr hefyd yn gweithio'n dda mewn ystafelloedd bwyta mwy ffurfiol ac yn aml yn tynnu'r ystafell at ei gilydd.

  Wrth gwrs, nid oes dim yn eich atal rhag hongian cynfasau rhy fawr yn eich ystafell wely neu ffau'r teulu, dwy ystafell sydd, oherwydd eu swyddogaethau, yn tueddu i fod yn ystafelloedd mawr, yn sicr mewn tai mwy.

  Beth Yw'r Deunydd Cynfas Gorau Ar Gyfer Paentio?

  Rydym wedi siarad yn helaeth am y meintiau cynfas nodweddiadol a ble maen nhw'n ffitio orau yn y tŷ, ond beth am y deunydd cynfas gorau i artistiaid ei ddefnyddio ar gyfer paentio? Ni waeth pa mor odidog y gallai paentiad fod, bydd yn cael ei ddifetha'n ddrwg, os nad yn cael ei ddifetha, os yw wedi'i beintio ar gynfas wedi'i wneud o ddeunydd israddol. P'un a ydych chi'n artist sydd newydd ddechrau neu'n weithiwr proffesiynol cyflawn, byddwch am gael y cynfas gorau i weithio arno. Gadewch i ni edrych ar yr opsiynau.

  Gweld hefyd: Rhyfelwyr Terracotta O Mausoleum yr Ymerawdwr Qin Cyntaf

  Deunyddiau Cynfas

  Mae cynfasau wedi'u gwneud o liain, cotwm, a ffibr synthetig, a'r mwyaf poblogaidd ymhlith artistiaid yw lliain a chotwm.Mae hynny oherwydd eu bod yn addas ar gyfer unrhyw gyfrwng peintio, boed yn olew, acrylig, neu bastel. Cotwm, a elwir hefyd yn gynfas cotwm hwyaden, yw'r mwyaf fforddiadwy o'r tri. Mae ar gael mewn gwahanol wehyddion a phwysau, yn ogystal â gwahanol fathau o arwynebau, o wehyddu garw i arwyneb mân iawn. Maent i gyd yn gallu trin paentiadau manwl gyda strociau brwsh bach, yn ogystal â strociau mawr ac ysgubol sydd i'w cael yn aml mewn paentiadau haniaethol .

  Nid yw lliain mor ymestynnol â chotwm ond yn gryfach ac yn fwy sefydlog. Mae hefyd o ansawdd uwch na chotwm hwyaden a ffibr synthetig ac felly'n ddrutach.

  Adeileddau Cynfas

  Yn seiliedig ar eich gofynion penodol, gallwch ddewis unrhyw beth o roliau o gynfas i gynfas sydd wedi'i ymestyn ar ffrâm neu wedi'i gysylltu â phanel. Mae llawer o artistiaid yn dewis cynfasau ar fframiau oherwydd eu bod yn hawdd gweithio gyda nhw ac yn barod i'w hongian unwaith y bydd y paentiad wedi'i orffen a'i sychu. Yr anfantais yw na allwch newid siâp y cynfas na maint y ffrâm. Am y rheswm hwn, mae artistiaid proffesiynol yn tueddu i fynd am roliau cynfas y gallant eu maint a'u siapio eu hunain, yn dibynnu ar y paentiadau y byddant yn eu gwneud.

  Yn yr erthygl hon, rydym wedi cyflwyno trosolwg manwl o'r gwahanol fathau o gynfas siapiau, meintiau, a deunyddiau fel y byddwch chi, yr artist, yn gallu gwneud nodyn gwybodus

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.