Beth Yw Gesso? - Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am Gesso Primer

John Williams 25-09-2023
John Williams

Wrth baentio unrhyw arwyneb gan gynnwys cynfas, mae bob amser yn syniad da defnyddio paent preimio yn gyntaf. Mae hyn yn helpu i baratoi'r wyneb ar gyfer paentio, ac un paent preimio o'r fath y mae'n debyg eich bod wedi clywed amdano yw gesso. Darllenwch ymlaen i ddarganfod beth yw primer gesso, sut i gymhwyso gesso, a ble i brynu gesso ar gyfer eich prosiect celf nesaf.

Beth Yw Gesso?

Diffiniad hawdd o gesso fyddai mai dim ond paent preimio hylif ydyw. Y paent preimio gesso mwyaf poblogaidd a ddefnyddir heddiw yw'r gesso acrylig, sy'n sychu'n eithaf cyflym ar ôl ei gymhwyso ac sy'n gadael ychydig o wead ar ôl ar yr wyneb, sy'n helpu'r ffon paent, ymhlith defnyddiau eraill. Mae'n hawdd dod o hyd i gesso mewn siop gelf yn lleol ac ar-lein ac mae fel arfer am bris rhesymol.

Gellir disgrifio'r gesso fel pe bai'n debyg i baent gwyn acrylig , ond mae'n deneuach o lawer. Ar ôl ei gymhwyso, mae'n sychu'n gyflym ac yn anystwyth i ffurfio haen amddiffynnol dros y cynfas. Fel arall, mae'r paent yn suddo'n hawdd i wyneb y cynfas.

Gallwch hefyd roi gesso ar y rhan fwyaf o arwynebau gan gynnwys cynfas, pren, finyl, cardbord neu rwber a bydd yn cynhyrchu yr un canlyniadau. Felly, mae yna lawer o bosibiliadau a syniadau y gallwch chi eu cyflawni. O beth mae gesso acrylig wedi'i wneud?

 • Emwlsiwn polymer acrylig
 • Calsiwm carbonad
 • Titaniwm deuocsid

Mae'r emwlsiwn polymer acrylig yn resin plastig sy'ngall eto fod naill ai'n wyn neu'n ddu ac yn olaf ychydig o ddŵr. Mae'r broses yn eithaf syml, cyfunwch yr holl gynhwysion a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cymysgu popeth yn dda. Unwaith y bydd hyn wedi'i wneud, gallwch ychwanegu'r dŵr yn araf.

Ychwanegu ychydig ar y tro nes i chi gael y trwch dymunol.

Gesso Gyda Phowdwr Talc

Gall holl gynhwysion y rysáit hwn fod yn hawdd. dod o hyd mewn unrhyw siop doler leol. Fe fydd arnoch chi angen tua hanner cwpanaid o lud ysgol, tri chwpanaid o bowdr talc, tua dwy owns neu 59 ml o baent acrylig, a rhywfaint o ddŵr. Mae'r ryseitiau i gyd yn dilyn patrwm tebyg, trwy gymysgu'r holl gynhwysion ac yna ychwanegu'r dŵr yn araf i gyrraedd y cysondeb cywir rydych chi'n edrych amdano. Gallwch hefyd roi sialc powdr yn lle'r powdr talc, am rysáit mwy traddodiadol.

Gobeithiwn eich bod wedi dysgu digon am gesso primer i'w ddefnyddio neu i wneud un eich hun. ryseitiau. Gesso yw'r haen sy'n amddiffyn yr arwyneb rydych chi'n gweithio arno ac yn eich helpu i beintio'ch gwaith celf gorau posibl.

Cymerwch olwg ar ein gwestori gesso yma!

Cwestiynau Cyffredin

Beth Yw Gesso?

Gesso acrylig mewn termau syml yw paent preimio, sy'n helpu i amddiffyn y cynfas rydych chi'n gweithio arno wrth beintio ac yn atal y paent rhag cael ei amsugno'n ormodol gan y cynfas. Mae'r gesso hefyd yn helpu'r paent i gadw at y canfas yn llawer mwy effeithiol

A ellir Cymhwyso Mod PodgeFel Gesso?

Na, nid yw'n syniad da defnyddio mod podge fel gesso. Mae mod podge a gesso braidd yn debyg; fodd bynnag, maent yn wahanol o ran eu swyddogaeth a'u cyfansoddiad. Mae mod podge yn fwy o seliwr a gludiog gummy, tra bod y gesso yn fwy o preimio ac yn cynnig swyddogaethau gwahanol pan gaiff ei roi ar gynfas.

Allwch Chi Beintio ar Gynfas Heb Gesso?

Wrth ddelio â phaent acrylig, nid oes rhaid i chi ddefnyddio gesso cyn paentio. Fodd bynnag, bydd y cynfas amrwd yn amsugno'r paent acrylig ac yn achosi i'r paent blotsio. Felly, mae'n well defnyddio gesso cyn paentio. Mae llawer o'r cynfasau wedi'u rhag-baratoi, felly nid oes rhaid i chi ddefnyddio gesso, ond mae'n well gan lawer o artistiaid ychwanegu rhai cotiau o gesso beth bynnag.

crog mewn dŵr, tra bod y titaniwm ocsid yn pigment gwyn. Gelwir calsiwm carbonad yn gyffredin fel sialc. Dyma beth wedyn yn sychu ac yn ffurfio math o ffilm blastig dros yr wyneb. Mae'r pigment yn darparu arwyneb afloyw, tra bod y sialc yn ychwanegu gorffeniad matte, ac yn darparu arwyneb amsugnol a rhai gweadau.

A yw Gesso Acrylig yn Angenrheidiol?

Yn gyntaf, mae llawer o gynfasau eisoes wedi'u rhagflaenu, felly nid oes rhaid i chi ychwanegu'r gesso. Fodd bynnag, mae'n well gan lawer o artistiaid gymhwyso rhywfaint o gesso, p'un a yw'r cynfas wedi'i rag-seilio ai peidio. Os ydych chi'n mynd i fod yn peintio â phaent olew ar gynfas lliain noeth, bydd angen i chi ddefnyddio paent preimio oherwydd gall y paent olew niweidio'r deunydd arwyneb a chyfeirir ato'n aml fel pydredd cynfas. Bydd gosod haen o gesso acrylig yn helpu i atal hyn gan ei fod yn creu rhwystr rhwng y paent olew ac arwyneb y cynfas.

Cyn i gesso acrylig fod ar gael, roedd peintwyr yn defnyddio gesso mwy traddodiadol yn bennaf a oedd yn cynnwys glud anifeiliaid yn lle hynny. o'r emwlsiwn polymer acrylig. Defnyddiwyd paent gwyn plwm hefyd yn lle gwyn titaniwm ac mae rhai artistiaid yn dal i'w ddefnyddio heddiw oherwydd ei fod yn cynhyrchu canlyniadau gwell, fodd bynnag, mae'n wenwynig iawn. Nid yw'r gesso acrylig yn wenwynig ac yn llawer rhatach na gesso olew, sy'n ei wneud yn ddewis llawer mwy poblogaidd heddiw.

Os ydych chi'n peintio â phaent acrylig, nid oes angen rhoi gesso arno fel y bydd y paentpeidio â difrodi'r deunydd cynfas. Fodd bynnag, bydd y paent yn dal i gael ei amsugno gan y cynfas amrwd, sy'n defnyddio llawer o baent ac yn atal artistiaid rhag cymhwyso technegau amrywiol yn iawn. Felly, fe'ch cynghorir i ddefnyddio gesso acrylig beth bynnag.

Gweld hefyd: Beth Yw Eiconograffeg? - Darganfod Hanes Celf Eiconograffeg Ddiwylliannol

A yw Gesso yn Angenrheidiol os yw'r Cynfas wedi'i Rag-Preimio?

Wrth chwilio am gynfasau, sut allwch chi ddweud a yw wedi'i breimio ai peidio? Pan fyddwch chi'n cyffwrdd â'r cynfas, ac mae'n teimlo'n llyfn, mae'n debygol ei fod wedi'i breimio. Gallwch hefyd ei brofi trwy ollwng rhywfaint o ddŵr ar yr wyneb. Dylai'r dŵr aros fel diferyn ar yr wyneb ac ni fydd yn cael ei amsugno os caiff y cynfas ei breimio. Bydd cynfas amrwd a di-breim yn amsugno unrhyw ddŵr i fyny, a dylech allu gweld gwead y cynfas wrth edrych yn ofalus.

Mae'r rhan fwyaf o'r cynfasau sydd wedi'u hymestyn ymlaen llaw yn y siopau eisoes yn wedi'i breimio, fel y gallwch chi ddechrau peintio'n syth gyda phaent acrylig. Fodd bynnag, yn dibynnu ar yr hyn yr hoffech ei gyflawni gyda'r paentiad, er enghraifft, ychwanegu mwy o wead, efallai y byddwch am ystyried rhoi'r gesso ar gynfas wedi'i rag-baratoi. Dylai un neu ddwy haen gesso helpu.

I weld a yw'r cynfas yn ddiffygiol o ran amsugnedd a dant pan fyddwch yn rhoi'r paent, bydd yn suddo i'r cynfas a dod yn frith o ran ymddangosiad. Os yw'r paent yn gwneud hyn, yna bydd ychwanegu haen neu ddwy arall o gesso yn helpu. Fodd bynnag, mae'r penderfyniad i wneud hyn yn gwbl gywirchi fel artist.

Wrth beintio gyda phaent olew, mae'n iawn ychwanegu sawl haen arall o gesso acrylig. Mae llawer o artistiaid hefyd yn ychwanegu paent preimio olew dros y gesso acrylig. Fodd bynnag, nid yw'n syniad da defnyddio gesso acrylig dros primer olew. Fodd bynnag, os ydych yn ddechreuwr, yn hytrach cadwch at ddefnyddio acrylig gesso.

Ar gyfer beth y mae Gesso yn cael ei Ddefnyddio?

Y prif ddefnydd ar gyfer gesso acrylig yw ffurfio tir sefydlog y gellir ei ddefnyddio i beintio arno. Mae'r gesso ychwanegol ar gynfas yn darparu cefnogaeth fel y gall y paent gadw at yr wyneb yn well, mae hefyd yn ychwanegu mwy o wead a dant i'r paentiad. Gan fod gesso yn darparu gwead, mae hefyd yn berffaith ar gyfer artistiaid sydd eisiau rheolaeth dros eu strôc brwsh. Gellir defnyddio'r primer gesso mewn llawer o ffyrdd eraill hefyd. I greu gorffeniadau hynod llyfn, gallwch chi dywodio pob haen o gesso unwaith y bydd wedi sychu a chyn rhoi'r nesaf ar waith. Mae hyn yn berffaith ar gyfer creu'r lluniau lluniau realistig hynny. Cofiwch sandio mewn gofod lle gall yr aer gylchredeg yn iawn.

Gallwch hefyd ddefnyddio gesso i helpu i guddio camgymeriadau ar brosiectau neu baentiadau rydych chi'n brysur gyda nhw. Os gwnewch gamgymeriad wrth beintio, yna byddwch yn ei orchuddio ag ychydig o gesso, arhoswch iddo sychu, ac yna peintiwch drosto eto.

Gallwch hefyd ei ddefnyddio ar gyfer newyddiaduron celf, felly pan fyddwch chi'n ei gymhwyso i'r papur, mae'n helpu i gryfhau'r papur fel na fydd unrhyw inc neu baent yn suddo drwodd. Gall Gesso hefydgorchuddio camgymeriadau ac ychwanegu gwead fel y mae fel arfer. Gellir defnyddio'r gesso gwyn hefyd fel paent arlliw. Mae'r gesso gwyn yn rhatach na'r paent gwyn ac mae'n darparu gorffeniad matte efallai yr hoffech chi. Os ydych chi'n chwilio am edrychiad mwy gweadol, rhywbeth y gallwch chi ei gerflunio fwy neu lai, yna gesso mwy trwchus sydd orau. Yna gellir defnyddio hwn yn hawdd gan ddefnyddio cyllell balet.

Mathau o Gesso

Ydych chi'n cael gwahanol fathau o primer gesso? Mae'r gesso traddodiadol fel arfer yn afloyw ac yn wyn ei liw. Sut, heddiw gallwch chi gael gesso du, gesso lliw, a gesso clir. Gallwch hefyd gymryd y gesso gwyn a'i arlliwio'ch hun gyda phaent acrylig. Gellir defnyddio'r gesso clir, er enghraifft, ar wyneb pren, os ydych chi am i'r grawn pren ddangos drwodd. Byddwch hefyd yn cael dwy radd o gesso acrylig.

Gesso Primer Gradd Myfyriwr

Mae'r gesso gradd myfyriwr o ansawdd llai ac mae'n cynnwys mwy o lenwwyr a llai pigment. Gan fod llai o pigment yn cael ei ddefnyddio, mae'r gesso hefyd yn rhatach. Felly, os ydych chi newydd ddechrau neu'n fyfyriwr, dyma'ch opsiwn gorau. Gallwch chi bob amser newid i'r opsiwn o ansawdd gwell ar ôl i chi ennill sgiliau gwell.

Fel gyda llawer o gynhyrchion, gall ansawdd a chysondeb y gesso amrywio o frand i frand. Efallai y gwelwch fod rhai cynhyrchion yn ymddangos yn fwy dyfrllyd, tra bod eraill yn fwy trwchus. Mae rhai cynhyrchion gesso yn berthnasol yn fwy llyfn, tra bod eraill yn fwy gweadog.Yr unig ffordd i ddod o hyd i'r cynnyrch gorau yw arbrofi gyda'r gwahanol frandiau nes i chi ddod o hyd i'r un yr ydych yn ei hoffi.

Gallwch brynu gesso mewn twb neu jar, neu gallwch ei gael mewn gwasgfa potel.

Mae'r botel gwasgu yn hawdd i'w defnyddio, gan y gallwch chi roi'r gesso yn uniongyrchol ar y cynfas ac yna ei llyfnu. Os hoffech ychwanegu paent a lliwio'r gesso, ychwanegwch rywfaint at eich palet a'i gymysgu. Ar gyfer y twb neu'r jar, trochwch eich brwsh i mewn a phaentiwch ar y cynfas. Gwnewch yn siŵr bod y brwsh a ddefnyddiwch yn lân cyn ei ddefnyddio.

Gallwch nawr gael gesso chwistrellu ymlaen, y cyfan a wnewch yw ysgwyd a chwistrellu'n syth ar wyneb y cynfas, heb ddefnyddio brwsh. Ble i brynu gesso? Fel y crybwyllwyd, gallwch yn hawdd brynu'r gesso mewn siop gyflenwi celf leol neu ar-lein gan fod yr holl gwmnïau olew ac acrylig mawr yn cynhyrchu gesso acrylig.

Gesso Primer Gradd Artist

Gradd artist Mae gesso ar gyfer yr artist mwy proffesiynol sy'n edrych i ychwanegu mwy o ansawdd i'w paentiadau. I wneud hyn, mae angen i'r gesso fod yn fwy trwchus ac yn afloyw, felly mae angen ychwanegu mwy o bigment na llenwad. Gan eich bod yn mynd am ansawdd, bydd y gesso yn costio mwy.

Sut i Gesso a Canvas

Wrth ddysgu sut i gymhwyso gesso, mae'n eithaf hawdd . Y cyfan sydd ei angen yw brwsh gwastad ac eang, neu ddim brwsh os penderfynwch ddefnyddio'r chwistrell gesso. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gosod y brwsh yn y gesso a'i gymhwysoi wyneb y cynfas. Gorchuddiwch yr arwyneb cyfan mewn strociau gwastad.

Yn dibynnu ar y gesso rydych chi'n ei ddefnyddio, gall y cysondeb amrywio. Gall rhai gesso fod yn rhedeg, tra bod eraill yn fwy trwchus. Hefyd, yn dibynnu ar eich gofynion, efallai y byddwch am deneuo gesso trwchus i gael cot llyfnach. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ychwanegu dŵr, gan wneud yn siŵr eich bod yn ychwanegu ychydig ar y tro yn unig nes bod y cysondeb cywir wedi'i gyrraedd. Gadewch i ni nawr fynd trwy ganllaw cam-wrth-gam cyflym ar sut i gesso cynfas.

 • Sut i wneud cais gesso: Unwaith y byddwch wedi cael y cysondeb cywir, defnyddiwch un tenau gorchuddiwch yr arwyneb cyfan gyda brwsh anystwyth o ansawdd da.
 • Defnyddiwch frwsh sych arall a'i redeg yn ôl ac ymlaen dros yr wyneb i wasgaru llinellau a thynnu unrhyw swigod . Ceisiwch ddal y brwsh yn berpendicwlar i'r wyneb a defnyddiwch symudiad fertigol, yna llorweddol i orchuddio'r wyneb cyfan.
 • Caniatáu i hwn sychu'n llwyr ac yna gallwch ei sandio i greu arwyneb llyfnach cyn gosod un arall haen . Efallai y byddwch am adael y gesso i sychu dros nos.

 • Cofiwch y gall lleithder yn yr aer a thymheredd yr ystafell newid yr amseroedd sychu .
 • Ailadrodd a chymhwyso dwy haen arall i sawl haen arall , mater i chi yw'r swm. Gallwch arbrofi ar fwy nag un cynfas i ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn ei hoffi orau.
 • Cymhwyso haenau tenau lluosog sydd orau ar gyfer cyflawni llyfndebarwyneb .
 • Os ydych yn chwilio am fwy o gysondeb gweadog , gallwch geisio ychwanegu gel gwead i'r gesso.
 • Cynhyrchion acrylig yn sych yn gyflym , felly rhaid i chi weithio'n gyflym a chwblhau pob proses preimio yn gyson.
 • Ar ôl i chi orffen, glanhewch eich brwsys yn drylwyr o dan ddŵr rhedegog, a pheidiwch â'u gadael i sychu gyda'r gesso dal ymlaen.

Dewis Rhwng Lliain neu Gynfas Cotwm

Mae cynfasau lliain neu gotwm yn ddewis personol, ac mae ychydig o wahaniaethau rhwng y ddau. Mae lliain yn aml yn llyfnach o ran gwehyddu, felly os ydych chi am baentio manylion mwy manwl, efallai y byddai'n opsiwn gwell. Er enghraifft, mae paentio portreadau yn gwneud yn well ar gynfas lliain. Mae cynfas lliain hefyd yn fwy gwydn ac yn para'n hirach gan ei fod wedi'i wneud o ddeunydd llin cryfach.

Fodd bynnag, mae cynfasau lliain yn tueddu i gostio mwy na'r amrywiaeth cotwm. Yna mae yna hefyd baneli pren y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw. Os gallwch chi, a'ch bod o ddifrif am beintio, ceisiwch arbrofi ar wahanol arwynebau i weld pa un sydd orau gennych. Ym mron pob un o'r achosion hyn, bydd angen i chi ychwanegu paent preimio gesso.

Gwnewch Eich Hun Gesso

Mae'n ymddangos bod ychydig o ryseitiau ar gyfer gesso y gallwch chi roi cynnig arnynt. cartref, ond mae'n llawer haws ac yn gyflymach mynd i'r siop a phrynu rhywfaint o gesso. Nid yw'n ddrud, ac rydych yn sicr o gael gwell cysondeb ar gyfer eich paentiadau. Fodd bynnag, os ydych yn mwynhauyn arbrofi neu os ydych wedi rhedeg allan o gesso ac yn methu cyrraedd y siop, dyma ychydig o ryseitiau y gallwch roi cynnig arnynt.

Defnyddio Maint PVA

This yw asetad polyvinyl sy'n cael ei wanhau mewn rhywfaint o ddŵr llonydd ac sy'n gynnyrch mwy cyfredol ar y farchnad. I wneud gesso, byddwch yn y maint PVA, Chalkdust, a rhai papur tywod 400-grawn. Eich cam cyntaf yw defnyddio'r maint PVA yn uniongyrchol ar eich swbstrad, gorchuddio'r wyneb cyfan, ac yna aros i hwn sychu. Yna gallwch chi gymysgu un rhan neu ddwy ran maint PVA, yn dibynnu ar ba mor afloyw a thrwchus rydych chi am y gesso, i lwch sialc un rhan. Cymhwyswch hwn i'ch swbstrad ac yna gadewch iddo sychu.

Gweld hefyd: Pa Lliwiau sy'n Mynd Gyda Gwyrdd? - Lliwiau Sy'n Mynd Wel Gyda Gwyrdd

Yna gallwch ychwanegu rhagor o haenau, ac unwaith y byddwch yn fodlon ar y trwch a'i fod yn hollol sych, gallwch wedyn ei dywodio'n llyfn.

Starch ŷd a Soda Pobi Gesso

Mae hon yn fwy o waith cartref gan fod y rhan fwyaf o'r cynhwysion hyn y dylech eu cael gartref yn barod. Gallwch ddechrau trwy gymysgu tair rhan o'r startsh corn a'r soda pobi, gan sicrhau bod yr holl lympiau wedi diflannu. Yna ychwanegwch un rhan o lud gwyn ac un rhan o baent acrylig, a all fod yn wyn neu'n ddu. Cymysgwch yn dda, ac os oes angen, ychwanegwch ychydig o ddŵr ychydig ar y tro nes cyflawni'r cysondeb cywir.

Plaster Paris Gesso

Ar gyfer hyn bydd angen un plaster rhan o Baris arnoch chi, un rhan o glud PVA neu unrhyw lud gwyn, tair rhan o baent acrylig, sy'n

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.