Beth Yw Frottage mewn Celf? - Enghreifftiau Celf Frottage Enwog

John Williams 30-09-2023
John Williams

Beth yw frottage mewn celf a beth yw technegau frottage? Mae argraffu brotage yn ddull swreal ac awtomatig o greu artistig lle mae arwyneb garw yn cael ei rwbio â phensil neu declyn artistig arall. Mae Max Ernst yn cael y clod am arbrofi am y tro cyntaf gyda thechnegau frottage amrywiol. Heddiw byddwn yn dysgu am y dechneg ddiddorol hon ac yn edrych ar rai enghreifftiau celf frottage nodedig.

Beth Yw Frottage mewn Celf?

Arloesodd Max Ernst y dull mewn brasluniau a ddechreuodd ym 1925. Y gair Ffrangeg am rwbio yw frottage. Roedd Ernst wedi'i ysgogi gan hen lawr pren caled lle'r oedd grawn y byrddau wedi'i amlygu gan flynyddoedd o lanhau. Roedd y patrymau graen yn ei atgoffa o ddelweddaeth ryfedd. Dechreuodd eu dal yn 1925 trwy daenu dalennau o bapur ar y llawr a sychu drostynt gyda phensil main. Mae'r canlyniadau'n dangos coetiroedd hynod ddiddorol lle mae anifeiliaid tebyg i adar, a rhyddhaodd Max Ernst Natural History (1926), casgliad o'r brasluniau hyn. Aeth ymlaen i ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau gweadog ac yn fuan trosglwyddodd y dull i beintio olew, gan fathu'r term grattage. Mewn grât, caiff y cynfas ei breimio â haenen neu haenau o baent cyn ei roi dros yr eitem fras a'i grafu drosodd.

Frottage (1960) gan Julius Schramm; Michael Christian Schramm, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Enghreifftiau o Gelf Frottage

Ymae techneg frottage ar gyfer argraffu frottage yn cynhyrchu dyluniad anstrwythuredig sy'n adlewyrchu'r arwyneb anwastad y gwnaed y rhwbio arno. Fodd bynnag, er gwaethaf afreoleidd-dra'r patrwm, neu efallai oherwydd hynny, mae llawer o artistiaid heblaw Max Ernst wedi defnyddio'r dechneg hon yn eu gweithiau eu hunain. Dyma rai o'r paentiadau mwyaf adnabyddus sy'n defnyddio techneg frottage.

Frottage (1980) gan Julius Schramm; Michael Christian Schramm, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Forest and Sun (1931) gan Max Ernst

Artist Max Ernst
Dyddiad 1931
Canolig Fromtage graffit ar bapur
Lleoliad Amgueddfa Celfyddyd Fodern, Efrog Newydd

Ymhlith ei atgofion cynnar niferus, soniodd Max Ernst yn aml am ei bryder a’i ddiddordeb yn y goedwig o amgylch ei dŷ. “Difyrwch a diflastod, a’r hyn a alwodd y Rhamantiaid yn ‘angerdd yn wyneb Natur,’” ysgrifennodd. Uniaethodd Ernst â'r arddull tirwedd drosgynnol Rhamantaidd, a welodd fyd anweledig ar waith yn yr amgylchedd naturiol, trwy fynegi ei farn yn y termau hyn. Crëwyd y dirwedd goetir dywyll ac iasol hon yn ystod un o gyfnodau mwyaf creadigol Ernst. Datganiad arweinydd swrrealaidd André Breton o “awtomatiaeth seicolegol absoliwt” fel nod artistigysbrydolodd ef i ddyfeisio'r dechneg unigryw o frottage, ei enw ar gyfer y broses o ddyblygu patrwm cerfwedd.

Defnyddiodd Ernst y dull hwn i greu coetir caregog yn Fforest a Haul , a thrwythodd ef gyda theimlad o arallfydolrwydd cyntefig. Creodd yr artist yr haul torchog yng nghanol y ddelwedd trwy grafu pigment bron yn sych ar y cynfas. Dyma un o chwe amrywiad Max Ernst o’r motiff coetir a haul. Mae canghennau'r goeden, fel yn y pum paentiad blaenorol, yn awgrymu llythyren yn enw'r arlunydd.

Gweld hefyd: Sut i Luniadu Tedi Bêr - Creu Llun Cuddly Tedi

Frottage (1932) gan Roland Penrose

Artist Roland Penrose (1900 – 1984)
Dyddiad 1932
Canolig Golosg a chreonau lliw ar bapur
Lleoliad Casgliad Peggy Guggenheim, Fenis
Roland Penrose yn awdur Swrrealaidd amlwg, arlunydd, galerydd, casglwr a churadur o Loegr. Roedd yn dablo gyda dull Max Ernst o frottage. Arbrofodd â chynhyrchu delweddau annisgwyl trwy rwbio papur dros arwyneb garw gyda phensil neu sylwedd arall. Er bod y siapiau yn y paentiad hwn yn ymddangos yn batrymau daear naturiol ar yr arolygiad cyntaf, mae'r ddelwedd yn parhau i fod yn cryptig.

Mae collages Penrose yn cyfuno darnau o frottage wedi’u torri allan â rhannau o gardiau post ffotograffig, gan eu trefnu’n ffurfiau a phatrymau anhrefnusond eto'n caniatáu i elfennau o ddelweddau cyfarwydd sleifio trwodd, gan nodi dim ond olion o ystyr naratif cudd.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Mefus - Tiwtorial Lluniadu Mefus Hwyl

Naturgeschichte (1964) gan Joseph Beuys

Artist Joseph Beuys
Dyddiad 1964
Canolig Paent cartref, cregyn, a thywod ar fwrdd
Lleoliad Yr Oriel Genedlaethol, Llundain

Mae teitl y gwaith celf hwn yn cyfeirio at bortffolio Histoire Naturelle Max Ernst, a ryddhawyd ym 1926. This mae'r darn yn dangos bod gan Ernst a Beuys ddiddordeb ym mhosibiliadau'r amgylchedd naturiol. Dywedodd Max Ernst yn aml iddo “farw” ar ddechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf a chael ei ddadebru ym 1918, felly mae’r ddau arluniwr Almaeneg yn rhannu stori “aileni”. Yn wahanol i Ernst, penderfynodd yr arlunydd Joseph Beuys fynd yn syth at ffynhonnell y rhwbiadau, gan arddangos darn o bren yn dynwared estyll llawr gydag arwyneb treuliedig iawn, gan bwysleisio diddordeb Ernst â'r nodweddion metaffisegol a hanesyddol sydd wedi'u claddu o fewn yr elfennau naturiol o'n cwmpas.<3

Mae’r artist yn creu rhwbiad drwy osod dalen o bapur dros arwyneb afreolaidd ac yna ei rwbio ag offeryn braslunio. Gellir cadw'r dyluniad fel y mae neu gellir ei ddefnyddio fel man cychwyn ar gyfer addasiadau pellach. Er ei fod yn weledol yn debyg i rwbio pres atechnegau eraill o rwbio a gynlluniwyd i gopïo pwnc sy'n bodoli eisoes, ac a ddefnyddir yn aml yn gyfnewidiol, mae frottage yn nodi defnyddio'r broses rwbio hon i gynhyrchu delwedd wreiddiol. Efallai ei bod yn ymddangos fel proses eithaf syml, ond mae llawer o artistiaid wedi gallu gwneud patrymau a gweadau diddorol gyda'r dechneg hon.

Cymerwch olwg ar ein brotage mewn stori gwe celf yma!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth Yw Frottage mewn Celf?

Mae'n bur debyg eich bod wedi creu gwaith celf frottage o'r blaen heb hyd yn oed sylweddoli hynny! Os ydych chi erioed wedi rhwbio pensil dros ddarn o bapur tra bod darn arian oddi tano, a thrwy hynny ddatgelu'r ddelwedd ar y darn arian - yna rydych chi wedi cynhyrchu celf frottage! Yn syml, mae artistiaid wedi mynd â hi gam ymhellach ac wedi cymhwyso'r ddelwedd i batrwm, gan ei ailadrodd i greu manylion gwaith celf.

Pa Artist Creodd Frottage?

Yr artist cyntaf i ddefnyddio’r dechneg yn swyddogol oedd Max Ernst. Fodd bynnag, mae'n eithaf sicr nad ef oedd y cyntaf i roi cynnig arno, yn sicr ef oedd yr enwocaf. Arbrofodd nifer o artistiaid eraill gyda'r dechneg ar ôl iddo ei boblogeiddio.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.