Banksy - Bywyd a Gwaith Artist Stryd Anhysbys Banksy

John Williams 30-09-2023
John Williams

Mae B anksy yn gymeriad braidd yn enigmatig, sy'n adnabyddus am ei gelf stryd, ei farn wleidyddol, a'i ffilmiau. Mae gwaith celf Banksy yn cyfuno delweddau stensil gyda sylwebaeth gymdeithasol mewn modd dychanol ond tywyll. Gellir dod o hyd i gelf stryd Banksy ledled y byd ar waliau, strydoedd a phontydd. Mae hunaniaeth y person y tu ôl i'r gweithiau celf gwreiddiol hyn gan Banksy yn parhau i fod yn ddirgelwch.

Celf a Bywyd Banksy

Cenedligrwydd Saesneg
Dyddiad Geni Anhysbys
Canolig Celf stryd
Man Geni Bryste, Lloegr

Daeth celf Banksy i’r amlwg o sîn danddaearol Bryste yn y 1990au, a oedd yn adnabyddus am ymdrechion cydweithredol ei cherddorion a’i hartistiaid. Ysbrydolwyd paentiadau Banksy gan aelod o Massive Attack, y grŵp cerddorol trip-hop. Roedd yr aelod, 3D, nid yn unig yn gerddor ond hefyd yn arlunydd graffiti uchel ei barch. Gellir dod o hyd i gelfyddyd stryd Banksy ar waliau mewn mannau cyhoeddus, ac mae'r paentiadau Banksy hyn wedi'u gwerthu'n aml – gan gynnwys y wal y cawsant eu creu arni!

Gellir dosbarthu celf wreiddiol Banksy fel celf dros dro, er ei fod hefyd wedi gwerthu darnau yn swyddogol trwy ei gwmni ei hun.

“Dyfyniad” Banksy yn y Museu Picasso yn Barcelona; Patian, CC BY-SA 3.0 , trwy Wikimedia Commons

Gwir Hunaniaeth Banksy

Gwir hunaniaeth BanksyBanksy.

Ar ôl ychydig ddyddiau, roedd wedi cael ei chwistrellu drosodd gyda phaent du. arddangosfa swyddogol gyntaf o'i weithiau yn Efrog Newydd. Fel y mae’r enw’n ei awgrymu, datganiad ydoedd ar begynau ein defnydd o anifeiliaid naill ai fel cynhyrchion neu anifeiliaid anwes, gydag anifeiliaid animatronig yn cynnwys iâr yn deor dros ei chywion sef nygets cyw iâr yn pigo pecynnau o saws barbeciw, a chwningen yn gwisgo colur i mewn. drych (fe'u defnyddir yn greulon yn aml i brofi cynhyrchion cosmetig). Crëwyd un o weithiau celf Banksy o'r enw One Nation Under CCTV ym mis Ebrill 2008. Chwe mis yn ddiweddarach, cyhoeddodd cyngor dinas San Steffan y byddai'n cael ei beintio gan ei fod yn anghyfreithlon i greu celf ar eiddo cyhoeddus.

Un Genedl Dan Teledu Cylch Cyfyng (2008) gan Banksy ar wal yn Newman Street, Llundain; Oxyman, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Dywedodd ymhellach nad oedd ots a oedd yr artist yn adnabyddus ai peidio, ei fod yn dal yn erbyn y gyfraith a bod Banksy ni ddylid ei drin yn wahanol i blentyn a allai fod wedi gwneud yr un peth. Y gred oedd, trwy adael celf stryd Banksy yn gyfan, y byddent i bob pwrpas yn dweud wrth bob plentyn â chwistrell ei fod yn iawn i fandaleiddio eiddo'r llywodraeth.

Dinistriwyd gwaith celf Banksy ym Melbourne ddiwedd 2008 .

Ceisiodd pobl leol wneud hynnycadw'r hyn oedd ar ôl trwy ei orchuddio â llen o Perspex, ond roedd rhywun wedi tywallt paent arian trwy'r bwlch ar y top ar ôl hynny, gan ei orchuddio'n llwyr. Y flwyddyn honno, bu hefyd yn cynnal arddangosfa mewn hen dwnnel ac yn gwahodd artistiaid o bob rhan o'r byd i ddod i arddangos eu gwaith.

Yn gynnar yn 2009, cyhoeddodd yr artist ei fod yn torri cysylltiadau â'i asiant a bod dim ond trwy ei gwmni Rheoli Plâu y byddai ei weithiau ar gael. Byddai ei arddangosyn mwyaf hyd yma yn cael ei gynnal ym mis Mehefin 2009 yn Amgueddfa Dinas Bryste, a oedd yn cynnwys 78 o weithiau celf newydd Banksy. Derbyniodd y sioe adolygiadau a chefnogaeth wych, gyda dros 8,500 o westeion yn bresennol ar y penwythnos cyntaf yn unig a chyfanswm o 300,000 o westeion dros y rhediad 12 wythnos.

Un o baentiadau Banksy a oedd wedi'u paentio'n wreiddiol ar y wal ochr o dŷ yn 2003 ar gyfer fideo cerddoriaeth gael ei beintio drosodd yn 2009, ar ôl i gyngor lleol Hackney orfodi perchennog y tŷ i gael gwared ar y paentiad gan ei fod yn cael ei ddosbarthu fel graffiti er gwaethaf y ffaith bod y perchennog wedi rhoi caniatâd ar gyfer y murlun i'w greu ar ei eiddo ei hun. Yr un flwyddyn, dechreuodd rhyfel graffiti rhwng Banksy ac artist arall o'r enw King Robbo. Mae’n debyg bod Banksy wedi peintio dros un o weithiau Robbo, gan achosi’r artist i ddial drwy beintio dros waith celf Banksy.

Mae hyn wedi arwain at lawer o strydoedd Banksy.gwaith celf yn cael ei dagio drosodd gan artistiaid i ddial am ei ddiffyg parch ymddangosiadol at waith artistiaid eraill.

Yr artist stryd cystadleuol, y Brenin Robbo, yn addasu gwaith celf Banksy o dan y bont ger Camden Lock; Bob Bob o L n d o n, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Yr Unol Daleithiau a Ymadael Trwy'r Siop Anrhegion

Yn 2010, Banksy gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf fel cyfarwyddwr yn Exit Through the Gift Shop a ddangoswyd am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilm Sundance. Defnyddiwyd fersiwn wedi'i newid o'i waith, Maddeuwch inni Ein Tresmasu , mewn poster ar gyfer y ffilm a'i arddangos yng Ngorsaf Pont Llundain. Roedd gwaith celf Original Banksy yn cynnwys bachgen yn penlinio gyda chwistrell llew wedi'i baentio o amgylch ei ben. Yn y poster, roedd y halo wedi'i dynnu oherwydd ei gysylltiad â chelf graffiti. Fodd bynnag, fel y dylid fod wedi'i ragweld - chwistrellodd artist graffiti lew llachar o amgylch pen y bachgen yn y poster.

Yn dilyn y digwyddiad hwnnw, tynnodd Transport for London y poster yn gyfan gwbl.

Copi o Banky's Maddau Ein Tresmasu ar wal yn Park City, Utah; Derrick Shields, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Pump o weithiau celf Banksy yn ymddangos o gwmpas y ddinas i gyd-fynd â rhyddhau'r ffilm, gyda Banksy yn talu $50 i wahanol landlordiaid o amgylch Chinatown pob un i stensilio ei weithiau ar eu waliau. Fis yn ddiweddarach, llawer mwy oDarganfuwyd paentiadau Banksy o amgylch dinas Ontario yng Nghanada, fodd bynnag, ychydig iawn ohonynt sydd ar ôl o hyd, gyda'r mwyafrif wedi'u tynnu neu eu paentio drosodd yn ystod y 10 mlynedd diwethaf. Byddai paentiadau Banksy hefyd yn ymddangos o amgylch Detroit fel un darn a oedd yn darlunio bachgen yn dal can chwistrellu gyda’r geiriau “Rwy’n cofio pan oedd hyn i gyd yn goed” wedi’i ysgrifennu wrth ei ymyl. Fe'i tynnwyd wedyn gan Oriel 555, a oedd yn bwriadu ei chadw yn eu gofod arddangos yn Detroit a pheidio â'i werthu.

Enwebwyd y ffilm ddogfen am y Nodwedd Ddogfen Orau yng Ngwobrau Academi 2010.

Mewn datganiad a ryddhawyd gan Banksy, dywedodd yn groyw ei fod wedi synnu o gael ei enwebu, ac er nad oedd yn cytuno â’r syniad o seremonïau ar gyfer gwobrau, ei fod yn fodlon gwneud eithriad i y rhai y cafodd ei enwebu ar eu cyfer, ac mai ef ei hun oedd yr unig berson noeth a baentiwyd mewn aur o'r blaen yn ei gartref.

Yn y dyddiau cyn y seremoni wobrwyo, roedd strydoedd Los Angeles wedi'u gorchuddio â chelf stryd Banksy , ac roedd llawer o bobl yn meddwl tybed efallai ei fod yn bwriadu mynychu'r seremoni mewn cuddwisg rhag ofn iddo ennill. Ond ni enillodd, felly ni fyddwn byth yn gwybod a oedd yn rhywbeth yr oedd wedi bwriadu ei wneud neu ddim ond yn ddyfalu pur.

Y 10 Mlynedd Diwethaf

Yn 2011, cymerodd Banksy ran mewn ymgyrch yn ei dref enedigol ym Mryste a oedd yn ceisio atal agor siop Tesco yng Nghymru.eu cymdogaeth, gan deimlo y byddai'n effeithio ar y siopau sy'n eiddo i'r teulu yn yr ardal. Creodd ddarn yn cynnwys potel Tesco stensil a oedd wedi'i gwneud i edrych fel bom petrol.

Roedd yr ymgyrch wedi arwain at drais rhwng yr arddangoswyr a'r heddlu ar strydoedd Stokes Croft, ac roedd Banksy wedi creu poster i godi arian i ryddhau'r rhai a gafodd eu harestio yn ystod y gwrthdaro.

Yn 2012, un o'i weithiau celf ym Melbourne a gafodd ei greu yn ystod ei ymweliad yn y 1990au, Parasiwtio Dinistriwyd Rat ar ddamwain gan blymwyr a oedd yn ceisio gosod pibellau newydd yn yr adeilad yr oedd y gwaith wedi'i beintio arno.

Yn 2013, tynnwyd gwaith celf o Banksy o ochr storfa yn gogledd Llundain ac yn ddiweddarach ymddangosodd yn y catalog ar gyfer Arwerthiannau Celfyddydau Cain Miami. Roedd y newyddion hwn wedi cynhyrfu trigolion y dref y cymerwyd hi ohoni, a oedd yn ei hystyried yn ladrad celfwaith a grëwyd ar gyfer eu tref. Mynnodd yr ocsiwn fod popeth yn uwch na'r disgwyl ac na fu unrhyw gamwedd, ond parhaodd y cynghorydd lleol i ymgyrchu dros ddychwelyd y gwaith celf.

Ar y diwrnod yr oedd y gwaith i fod i gael ei arwerthu , cyhoeddodd yr oriel na fyddai'n cael ei roi ar werth mwyach.

Hefyd yn 2013, sefydlodd Banksy siop ‘pop-up’ a oedd yn cynnwys tua 25 o’i baentiadau a oedd ar werth am $60 yr un i dwristiaid. Postiodd aneges i'w wefan yn nodi mai dyma'r unig amser y byddai'r bwtîc yno. Gwyliwyd y stondin gan ŵr bonheddig hŷn na werthodd un darn yn y pedair awr gyntaf ar ôl iddo fod ar agor. Roedd hyd yn oed yr hen ŵr i’w weld yn synnu pan lwyddodd ambell un ohonyn nhw i werthu yn hwyrach yn y dydd. Gwerthwyd dau o'r paentiadau a werthwyd yn ddiweddarach mewn arwerthiant am $214,000.

Yn 2015, ymwelodd â stribed Gaze a phaentiodd ychydig o ddarnau, fel cath fach fach ar ochr tŷ a oedd wedi'i ddinistrio gan lluoedd Israel. Roedd yn olygfa hynod o ddylanwadol i'r artist, ac eto roedd yn teimlo, os oedd am i'r llun gael unrhyw dyniant ar-lein, y dylai gynnwys cath fach, gan ei bod yn ymddangos mai dyna'r unig beth a ddaliodd sylw pobl ar-lein.

Er nad oedd yn bwriadu cymryd ochr yn y gwrthdaro, dywedodd wrth weld y dinistr ar y gymdogaeth gyfan, ei fod yn teimlo'r anobaith yr oedd y bobl leol yn ei brofi, a nododd nad oedd amgylcheddau o'r fath yn dda. ar gyfer magu plant, dim ond pobl ddialgar a fyddai am ddial yn union.

Yn 2017, i goffau 100 mlynedd ers i Brydeinwyr reoli Palestina, ariannodd yr artist y gwaith o adeiladu Gwesty Walled Off Bethlehem , sy'n agored i'r cyhoedd ac yn cynnwys ystafelloedd a ddyluniwyd gan artistiaid fel Dominique Petrin, Sami Musa, a Banksy ei hun. Y gwestyhefyd yn cynnwys oriel gelf. Yn 2018, gwerthodd un o baentiadau Banksy o’r enw Balloon Girl am £1.04 miliwn mewn arwerthiant yn Sotheby’s. Ychydig yn hysbys i neb heblaw Banksy ei hun, roedd ffrâm y gwaith celf yn cynnwys peiriant rhwygo papur, ac yn union fel y gwerthwyd y paentiad, dechreuodd cloch larwm ganu, a dechreuodd y paentiad gael ei wthio trwy'r peiriant rhwygo, gan adael trwy waelod y ffrâm mewn stribedi wedi'u torri.

Cydnabu'r ocsiwn i'r wasg mai pranc a dynnwyd gan yr arlunydd oedd hwn, a'r sylw a gafwyd o'r wasg a'i gwnaeth o bosibl y styntiau enwocaf a dynnwyd erioed yn y byd celf, gyda rhai arwerthwyr yn amcangyfrif, yn ei gyflwr rhwygo, fod y gwaith fwy na thebyg wedi dyblu mewn gwerth. Pan ofynnwyd iddo pam ei fod wedi rhwygo ei waith ei hun, atebodd fod yr ysfa i ddinistrio rhywbeth ynddo'i hun yn ysfa greadigol - sef rhywbeth yr oedd Picasso wedi'i ddweud yn wreiddiol mewn gwirionedd.

Ni wyddys sut y actifadu peiriant rhwygo, er yr awgrymwyd bod Banksy ymhlith y rhai oedd yn bresennol yn yr arwerthiant, gyda rhai hyd yn oed yn awgrymu y gellir ei weld mewn ffilm fideo, yn dal camera ac yn ffilmio'r rhwygo.

Yn fideo a bostiwyd i'r cyfryngau cymdeithasol gan yr artist, mae'n dangos sut y gwnaeth y darn a sut y bwriadwyd mewn gwirionedd i rwygo'r paentiad cyfan a pheidio ag aros tua'r diwedd fel yr oedd wedi'i wneud mewn arwerthiant. Y fenywa oedd wedi ennill y cais am y gwaith celf dewisodd fynd drwodd gyda'r trafodiad, ac ailenwyd y gwaith celf yn Love Is in the Bin . Er bod beirniaid yn dweud bod gwaith celf wedi'i golli yn yr arwerthiant, mae'r artist ei hun yn credu mai dim ond ar ôl ei rwygo y cafodd ei eni, gan ychwanegu mai hwn mewn gwirionedd oedd y gwaith celf cyntaf i'w greu yn ei arwerthiant ei hun.

Celf Banksy ar wal o Gamlas Regent yn Little Venice, Llundain; Mario Sánchez Prada, CC BY-SA 2.0, trwy Wikimedia Commons

Gweld hefyd: Giorgio Vasari - Edrych ar y Meistr Paentio Tysganaidd

Ni wyddom fawr ddim am y person y tu ôl i’r gelfyddyd, ond efallai mai dyna’r pwynt. Mewn diwrnod pan fo'r cysyniad o enwogrwydd yn aml yn bwysicach na'r doniau sydd ganddo, mae'n braf i artist fynd â sedd gefn i'w gelfyddyd ei hun. Fodd bynnag, nid yw hynny’n gwbl wir am Banksy, oherwydd er efallai nad ydym yn gwybod pwy ydyw, mae ei bersona wedi bod yn rhan fawr o’i apêl a’i weithiau o hyd. Mae ei arddull celf yn wrthryfelgar, yn wrth-sefydliad, ac yn cael ei yrru gan ddatganiadau cymdeithasol am y byd o'i gwmpas. Nid yw gwaith celf Banksy yn perthyn i neb a phawb ar yr un pryd, sy'n cael ei ystyried yn fandaliaeth fach i'w dileu, a threftadaeth genedlaethol i'w chadw.

Cymerwch olwg ar ein gwefan gelf Banksy yma!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pwy Greodd Paentiadau Banksy?

Mae’r artist o’r enw Banksy yn parhau i fod yn ffigwr sydd wedi’i gymylu mewn cyfrinachedd ynghylch ei wir hunaniaeth.Mae llawer o unigolion wedi cael eu cynnig fel y Banksy go iawn o bosibl dros y blynyddoedd, fel Rob Gunningham. Mae astudiaethau hyd yn oed wedi’u cynnal mewn prifysgol a oedd â’r nod o geisio cyfateb creu’r gweithiau â symudiadau ymddangosiadol Gunningham yn ddaearyddol o flwyddyn i flwyddyn. Mae hyd yn oed ei hen gyd-ddisgyblion yn meddwl mai Banksy yw Rob, gan eu bod yn cofio pan newidiodd ei enw i Robin Banks, a byddai ffrindiau'n ei alw'n Banksy yn fyr. Mae sawl person arall wedi bod yn cael ei amau ​​o fod yn artist ar hyd y blynyddoedd, o gynghorydd a orfodwyd yn y pen draw i adael ei swydd yn hytrach na threulio ei amser yn ceisio profi nad oedd yn rhywun arall, i aelod sefydlol y grŵp cerddoriaeth Massive. Attack, a oedd yn ôl pob golwg yn ffrindiau da i Banksy.

Am beth mae Celfyddyd Stryd Banksy?

Gall Banksy roi sylwebaeth gymdeithasol mewn modd sy’n aml yn ddoniol, gan roi golwg ddychanol ar gyflwr presennol y byd. Crëir ei weithiau i danio sgwrs a dadl ar amrywiaeth o bynciau megis rhyfel, newyn, trychinebau naturiol, a chyfalafiaeth. Nid yw hynny i ddweud, fodd bynnag, nad yw'n gwneud unrhyw arian o'i gelfyddyd. Mae paentiadau Banksy wedi cynyddu mewn gwerth mewn arwerthiant yn gyson flwyddyn ar ôl blwyddyn, a gwerthodd ei Girl with Balloon am £1,4 miliwn yn Sotheby’s yn 2018. Wrth i’r gwaith celf gael ei werthu, fodd bynnag, roedd y peiriant rhwygo papur a oedd wedi cael ei werthu.a adeiladwyd i mewn i'r ffrâm llun ei actifadu, gan achosi y paentiad cyfan i gael ei dynnu i ddarnau.

yn parhau i fod yn destun dadl a dyfalu. Cafodd ei ddisgrifio unwaith gan rywun oedd wedi ei gyfweld fel dyn gwyn yn ei 20au hwyr gyda chadwyni arian a dant arian. Wrth gwrs, mae Banksy yn gyndyn o rannu ei hunaniaeth go iawn gan fod celf graffiti yn anghyfreithlon. Yn ôl y rhan fwyaf o adroddiadau, enillodd ddiddordeb mewn celf pan oedd yn 14 oed, cafodd ei ddiarddel o'i ysgol uwchradd, ac roedd hyd yn oed wedi'i anfon i'r carchar am fân droseddau. Credir iddo gael ei fagu ym Mryste a symud i Lundain yn y 2000au cynnar.

Gyda anhysbysrwydd daw sïon, ac mae sawl person wedi cael eu hamau o fod yn Banksy go iawn dros y blynyddoedd.

Un ohonyn nhw yw Robin Gunningham, dyn a aned yn Yate, yn agos i Fryste, ym 1973. Mae nifer o'i gyn-fyfyrwyr wedi cytuno â'r posibilrwydd hwn, ac roedd ymchwil a wnaed ym Mhrifysgol Queen Mary yn gallu yn cyfateb creu gwaith celf Banksy â lle y credwyd bod Gunningham wedi bod ar y pryd.

Llofnod Banksy ar ochr lori; Llun BitBoy, Signature yn ôl pob tebyg Banksy, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Mae ei ffrindiau o Ysgol Gadeirlan Bryste yn sôn bod Gunningham ar un adeg wedi dechrau defnyddio’r ffugenw Robin Banks, y gwnaeth ei fyrhau wedyn i Banksy. Mae gan ddau gynllun celf clawr albwm o 1993 eu llofnod arnynt, a chyfeiriodd y cerddor enwog Goldie ato unwaith fel Rob mewncyfweliad.

Rob arall sydd wedi bod yn destun cryn ddyfalu yw Robert Del Naja (3D) o Massive Attack, y credir ei fod yn ffrind da i Banksy (os nad Banksy ei hun).

Gyrfa Gynnar

Ynghyd â dau artist stryd arall o'r enw Tes a Kato, roedd Banksy yn rhan o Griw DryBread's ym Mryste a ddechreuodd fel artistiaid llawrydd yn y 1990au cynnar. Cafodd Banksy ysbrydoliaeth gan artistiaid lleol yn ogystal ag aelodau eraill o’r sîn danddaearol ym Mryste fel Inkie a Nick Walker. Cyfarfu Banksy â Steve Lazarides tua'r amser hwn, ffotograffydd lleol a fyddai'n helpu Bansky i werthu ei waith, a hefyd yn ddiweddarach daeth yn asiant iddo.

Erbyn y 2000au, roedd celf stryd Banksy wedi dechrau ymgorffori stensiliau a oedd yn caniatáu iddo wneud hynny. creu darnau yn llawer cyflymach na gyda'r arddull llawrydd y mae wedi'i ddefnyddio o'r blaen.

Un o lygod mawr stensil enwog Banksy; bahniuk, CC BY 3.0, trwy Wikimedia Commons

Yn ôl Banksy, penderfynodd newid i stensiliau ar ôl cael ei erlid gan yr heddlu am ei graffiti o amgylch strydoedd y ddinas. Cuddiodd o dan fin sbwriel enfawr ar olwynion a sylwi ar y rhif cyfresol wedi'i stensilio oddi tano.

Gwawriodd arno wedyn y gallai greu dyluniad gyda stensil a'i chwistrellu'n gyflym ar unrhyw arwyneb - a gwneud ei fod sawl gwaith.

Ym 1997, ymddangosodd y gwaith celf mawr gwreiddiol Banksy cyntaf yn Stokes Croft ar ywal adeilad a oedd unwaith yn arddangos hysbysebion ar gyfer cwmni atwrneiod. Roedd yn darlunio tedi ar fin taflu coctel Molotov at grŵp o heddlu mewn gêr terfysg ac fe'i teitl oedd The Mild Mild West .

Y Gorllewin Ysgafn Mwyn (1997) gan Banksy ar wal adeilad yn Stokes Croft, Bryste; Banksy, CC BY-SA 2.5, trwy Wikimedia Commons

Mae celf stryd Banksy fel arfer yn cynnwys cyfuniad o ddelweddau dychanol a doniol ynghyd â slogan i greu neges a oedd yn wrth-gyfalafol neu wrth-gyfalafol. -Rhyfel. Fodd bynnag, nid yw pob un o baentiadau Banksy wedi'u cadw, gydag ychydig fel Gorilla mewn Mwgwd Pinc (2002) wedi'u paentio drosodd naill ai'n fwriadol neu'n ddiarwybod.

Arddangosfeydd Cynnar

Cynhaliodd Banksy ei arddangosfa gyntaf yn Los Angeles ar 19 Gorffennaf 2002, mewn oriel fach o'r enw 33 a Thrydedd lle bu'n rhedeg am fis. Enw'r arddangosyn oedd Existencilism (cymysgedd clyfar o'r geiriau dirfodolaeth a stensil) ac roedd yn cynnwys gweithiau celf Banksy fel Leopard and Barcode (2002) a Love is in the Air (2002). Mewn arddangosyn o'r enw Turf War , a gynhaliwyd mewn warws yn Llundain yn 2002, peintiodd Banksy ar wahanol anifeiliaid.

Achosodd hyn gynnwrf ymhlith ychydig o weithredwyr, un o a gysylltodd ei hun wrth un o reiliau'r adeilad mewn protest.

Fodd bynnag, barnwyd bod y paent yn ddiogel i'w ddefnyddioar groen anifeiliaid gan y SPCA, a ddatganodd fod yr amodau ar gyfer yr anifeiliaid yn ddigon addas i'r arddangosyn barhau. Dangoswyd paentiadau Banksy hefyd mewn arddangosion megis ei weithiau gwrthdroadol a gymerodd ddarnau a oedd eisoes yn bodoli a'u haddasu mewn rhyw ffordd, megis ei fersiwn o Water Lily Pond gan Monet , sydd bellach yn cynnwys sbwriel wedi'i wasgaru ymhlith y lilïau yn ogystal â throli siopa wedi'i daflu.

Nodiadau Ffug a Rhagor o Arddangosfeydd

Argraffodd Banksy arian papur ffug yn 2004, gyda phen Diana yn lle'r Frenhines, a'r geiriau “Banksy of England” lle byddai fel arfer yn dweud “Banc Lloegr”. Ceisiodd pobl hyd yn oed ddefnyddio'r arian ffug mewn siopau ar ôl i berson anhysbys eu taflu allan i'r dorf mewn gŵyl y flwyddyn honno. Yn eironig, mae'r nodiadau ffug hyn bellach yn gwerthu ar eBay am arian real iawn. Fe'u taflwyd i'r dyrfa hefyd yng Ngŵyl Reading y flwyddyn honno. Argraffwyd a gwerthwyd nifer cyfyngedig o bosteri o 10 nodyn heb eu rhannu i goffau marwolaeth Tywysogion Cymru.

Postiodd Cymdeithas Niwmismatig America luniau o'r nodiadau hyn ar eu gwefan yn 2016, ac wedi hynny cawsant e-bost llym gan Fanc Lloegr yn nodi ei bod yn drosedd cyhoeddi delweddau a oedd yn hawlfraint i'r banc, boed wedi'u haddasu ai peidio.

Cafodd ei hun yn groes i'r gweithredwyr anifeiliaid yn 2006 unwaith eto pan gynhaliodd aarddangosyn tri diwrnod mewn warws a oedd yn cynnwys eliffant byw wedi'i baentio. Roedd Banksy wedi datgan ei fod i fod i gynrychioli datganiad am dlodi a bod yr eliffant yn cael ei ddefnyddio i beintio ac wedi bod mewn llawer o ffilmiau, ond oherwydd pwysau parhaus, ni chafodd yr eliffant ei baentio ar ddiwrnod olaf yr arddangosyn.

Effaith Banksy yn y 2000au

Cynhyrchodd Banksy ddarn a oedd yn cynnwys y Frenhines fel lesbiad, a brynwyd gan Christina Aguilera am £25,000, a phrynwyd un arall o weithiau celf Banksy yn cynnwys Kate Moss am £50,400 yn 2006. Fe'i crëwyd yn yr un arddull â sgriniau sidan Monroe Warhol.

Daeth llawer o artistiaid stryd eraill yn boblogaidd yn ystod y cyfnod hwn, a ddaeth i gael ei adnabod fel y “Effaith Banksy”, gan fod eu llwyddiant eu hunain i’w weld yn seiliedig ar ei.

Rhan o amddiffynfeydd morglawdd traeth dwyreiniol Cromer wedi’i addurno â gwaith celf Banksy yn nhref Cromer, Norfolk, Lloegr; Hugh Venables / Banksy on Cromer grwyne

Trwy gydol 2007, byddai'n parhau i dorri ei gofnodion blaenorol ar gyfer y prisiau gwerthu gofynnol ar gyfer ei weithiau mewn arwerthiannau. Yn ystod ail ddiwrnod arwerthiant o’i weithiau yn Sotheby’s, uwchlwythodd Banksy ddelwedd o bobl y tu mewn i dŷ arwerthu gyda’r capsiwn “Ni allaf gredu eich bod yn idiotiaid yn prynu’r s**t hwn!”

Yn 2007, rhoddwyd tŷ gyda murlun Banksy ar un o’r waliau ar werth. Fodd bynnag, i gydroedd y darpar brynwyr eisiau cael gwared ar y murlun unwaith y byddai'r eiddo wedi'i brynu ac nid oedd perchnogion y tŷ yn awyddus i'r syniad hwnnw.

Ar ôl methu dod o hyd i brynwr a fyddai'n cadw'r murlun, fe benderfynon nhw'n hytrach ei roi ar werth trwy oriel gelf ar-lein a'i farchnata fel gwaith celf gwreiddiol Banksy gyda thŷ ynghlwm wrtho. Cafodd paentiad Banksy o ddau gymeriad Pulp Fiction yn cydio mewn bananas yn lle gynnau ei beintio drosodd gan staff glanhau Transport for London.

Celf stryd Banksy o ddau Pulp Fiction nodau; Bruce Krasting, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Roedd yn ddarn hoffus iawn a bu protestiadau gan drigolion dros ei symud, ond atebodd y cwmni ei fod yn dibrisio'r ardal a annog trosedd a dadfeiliad ac nad oedd eu staff glanhau yn cael eu talu i fod yn feirniaid celf, roeddent yn cael eu talu i lanhau. Yna creodd Banksy waith arall ar ben lle bu'r hen un, y tro hwn yn cynnwys y cymeriadau yn gwisgo gwisgoedd banana.

Tagio artist graffiti o'r enw Osôn dros baentiad Banksy ac ysgrifennodd yn y gornel os Gwnaeth Banksy waith gwell y tro nesaf, byddai'n gadael llonydd iddo.

Yn ddiweddarach y flwyddyn honno, byddai Osôn yn cael ei ladd gan drên tanddaearol, a byddai Banksy yn talu teyrnged i'r arlunydd ifanc a'r beirniad drwy baentio a murlun ohono dros y gwaith celf Pulp Fiction oedd gan Osônunwaith ddifwyno. Torrodd un o weithiau celf Banksy Space Girl and Bird gofnodion gwerthiant personol pellach, gan werthu am £288,000 ar 27 Ebrill 2007. Yn 2007 cafodd ei enwi fel yr artist Prydeinig mwyaf byw, ond mewn gwirionedd Banksy, fe heb ddod i dderbyn y wobr er mwyn cadw ei anhysbysrwydd.

Mae'n ymddangos bod popeth y mae Banksy yn ei wneud yn cael ei wneud mewn modd tafod-yn-y-boch, sy'n ei gwneud hi'n anodd gwybod beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd. Pe bai'n rhaid i un fynd i chwilio am ei faniffesto ar ei wefan, byddech yn lle hynny yn dod o hyd i gofnod dyddiadur gan Is-gapten Prydeinig sy'n adrodd stori am lwyth o minlliw a anfonwyd at grŵp o bobl oedd newydd gael eu rhyddhau o gwersyll crynhoi er mwyn gwneud iddynt deimlo'n fwy dynol eto. Gellir arsylwi ar gelfyddyd stryd Banksy mewn ychydig o olygfeydd o'r ffilm Children of Men (2006), megis stensil dau swyddog gorfodi'r gyfraith yn cofleidio.

Ychydig iawn o arddangosfeydd swyddogol o'i waith, gyda llawer o orielau yn gwerthu ei weithiau heb ei gynrychioli mewn gwirionedd, megis yr arddangosfa fawr gyntaf o'i waith yn Efrog Newydd yn Oriel Vanina Holasek, a oedd yn cynnwys mwy na 60 o baentiadau a phrintiau Banksy. <3

Darn gan Banksy ar wal yn Ferrol, Sbaen; Antonio Vera, CC BY-SA 2.0, trwy Comin Wikimedia

Diwedd y 2000au

Yn 2008 gwnaeth cwpl o Norfolk y newyddion prydgwerthasant eu cartref symudol a oedd yn cynnwys celf wreiddiol Banksy ar y waliau. Roedd wedi gofyn i'r cwpl 10 mlynedd ynghynt a allai ei ddefnyddio fel cynfas yn gyfnewid am ddau docyn i Ŵyl Glastonbury. Yn wreiddiol, dim ond £1,000 yr oedd y cwpl wedi'i dalu am y cartref symudol, y gwnaethant ei werthu wedi hynny am £500,000.

Gweld hefyd: Paentiadau Enwog Am Ryfel a Brwydrau - Gwaith Celf Rhyfel Gorau

Oherwydd poblogrwydd cynyddol celf stryd Banksy ar yr adeg hon, roedd llawer o artistiaid eraill. a greodd weithiau wedi'u hysbrydoli'n fawr gan ei arddull, a oedd weithiau'n ei gwneud hi'n anodd dirnad ai gwaith celf gwreiddiol Banksy ydoedd neu'n artist arall a ddylanwadwyd ganddo.

Gwaith Banksy ar wal heb ei gadarnhau o Stryd Fawr Tottenham yn Llundain; Alan Stanton, CC BY-SA 2.0, trwy Wikimedia Commons

Ymddangosodd stensil o blentyn yn ysgrifennu “Cymerwch y gymdeithas hon” yng nghanol y gylchfan yn Holland Park yn 2008. Er bod yna Nid oedd unrhyw ffordd o ddweud yn sicr, fe'i priodolwyd i Banksy a'i ddileu ar ôl tridiau yn dilyn sylwadau gan gynghorydd tref nad oedd yn gelfyddyd ond yn fandaliaeth bur. Yna teithiodd Banksy i New Orleans ym mis Awst 2008 i beintio murluniau ar sawl adeilad adfeiliedig i goffau trydydd pen-blwydd trychineb Corwynt Katrina. Ar y 29ain o'r un mis hwnnw, canfuwyd paentiad stensil o aelod Ku Klux Klan wedi ei dynnu o drwyn ar wal gan drigolion yn Ensley, Alabama, ac fe'i priodolwyd wedyn i

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.