Artemisia Gentileschi - Peintiwr Baróc a Thorrwr Ffin

John Williams 25-09-2023
John Williams

rtemisia Mae Gentileschi yn aml yn cael ei disgrifio fel arwr benywaidd celf Baróc Eidalaidd. Trwy lawer o’i gweithiau, gwnaeth gwaith Gentileschi ddatganiad bod gormes menywod yn bwnc dilys mewn celf – thema na chafodd ei harchwilio mor benodol o’r blaen o safbwynt benywaidd. Roedd Gentileschi hefyd yn un o’r merched cyntaf i ennill y gydnabyddiaeth broffesiynol sydd ei hangen i wneud bywoliaeth o’i chelfyddyd, ac o’r herwydd, cafodd ei dathlu’n rhyngwladol. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n edrych yn agosach ar gofiant Artemisia Gentileschi.

Gweld hefyd: Artemisia Gentileschi - Peintiwr Baróc a Thorrwr Ffin

Artist mewn Cyd-destun: Pwy Oedd Artemisia Gentileschi?

Roedd Artemisia Gentileschi yn un o arlunwyr Eidalaidd mwyaf yr 17eg ganrif. Roedd hi'n beintiwr proffesiynol erbyn ei bod yn 15 oed. I ddechrau, peintiodd mewn arddull Caravaggio ond datblygodd yn ddiweddarach yn beintiwr Baróc. Isod, rydym yn archwilio bywgraffiad Artemisia Gentileschi yn fanylach.

Dyddiad Geni 8 Gorffennaf 1593
Dyddiad Marwolaeth 1654
Gwlad Geni Rhufain , Yr Eidal
Mudiadau Celf Celf Baróc
>Canoligau a Ddefnyddir Paentio Olew

Hunanbortread neu Alegori Peintio (c. 1630au) ; Artemisia Gentileschi, Parth cyhoeddus, trwy Gomin Wikimedia

Plentyndod ac Addysg

Ganed Artemisia Gentileschi yn Rhufain ym 1593 fel yr unig un.gofod pen Judith, yn ogystal â phortreadu gofynion corfforol dwys dienyddio rhywun.

Mae ystumiau Judith a Holofernes ill dau yn dangos grym yr ymrafael rhwng y pynciau, yr olygfa angerddol a gyfoethogir gan ddefnydd dramatig o liw a chiaroscuro dwys.

Judith Beheading Holofernes (1614 – 1620); Artemisia Gentileschi, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Dyma un o nifer o baentiadau lle mae Gentileschi ill dau yn amlygu grym menywod ac yn dangos menywod yn dial ar ddynion. O’i phrofiadau bywyd ei hun, gallwn weld sut y gallai Gentileschi ddefnyddio ei chelf i roi llais i’w rhwystredigaethau a’i dicter tuag at y dynion a’i gwnaeth yn gamwedd. Mewn gwirionedd, mae rhai beirniaid yn credu bod Judith mewn rhyw ffordd yn hunanbortread o'r artist. Nid yn unig y mae Gentileschi yn darlunio Judith fel un bwerus yn feddyliol ac yn gorfforol gryf, ond mae hi hefyd yn grymuso gwas Judith.

Mewn datganiadau blaenorol o'r chwedl, darlunnir gwas benywaidd Judith fel un oddefol, yn sefyll yn y cefndir a yn aros i dderbyn pen toredig Holofernes. Yn fersiwn Gentileschi, fodd bynnag, mae'r gwas yn mynd ati i gynorthwyo Judith i dorri'r pen.

Yn y newid beiddgar hwn o ddarluniau traddodiadol, mae Gentileschi fel pe bai'n cynnig bod merched yn gryfach wrth sefyll gyda'i gilydd yn erbyn y rhai sy'n eu gormesu. . Yn y llun canlynol, mae Judith a'i morwynyn cael eu darlunio fel cyd-gynllwynwyr, yn cuddio tystiolaeth eu trosedd.

Judith a'i Morwyn gyda Phennaeth Holofernes (c. 1623 – 1625); Artemisia Gentileschi, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Lucretia (1620 – 1621)

>Teitl Gwaith Celf Lucretia
Dyddiad 1620 – 1621
Canolig Olew ar Gynfas
Maint (cm) 100 x 77
Casgliad Gerolamo Etro, Milan, Yr Eidal
0>Mae’r paentiad hwn yn darlunio Lucretia, arwres ym mytholeg Rufeinig, a oedd yn wraig i bennaeth byddin Rufeinig, Lucius Tarquinius Collatinus. Mae’r paentiad yn darlunio’r foment pan mae Lucretia ar fin cyflawni hunanladdiad oherwydd bod un o filwyr ei gŵr, Sextus Tarquinius, a oedd hefyd yn fab i’r Brenin Rhufeinig wedi ymosod arni’n rhywiol. Yn ôl y chwedl, treisiodd Sextus Tarquinius Lucretia ar bwynt cyllell, gan ei flacmelio trwy ddweud y byddai'n ei lladd hi a'i morwyn pe na bai'n ymostwng iddo. Trwy ei gweithred o hunanladdiad, mae Lucretia yn symbol o herfeiddiad un fenyw o rym gwrywaidd dros gyrff merched.

Mae’r myth yn honni bod y bobl Rufeinig wedi eu cynddeiriogi gymaint gan dreisio a marwolaeth Lucretia nes iddyn nhw benderfynu dymchwel y frenhiniaeth a felly sefydlodd y Weriniaeth Rufeinig.

Lucretia (1620 – 1621); Artemisia Gentileschi, Cyhoeddusparth, trwy Wikimedia Commons

Ym mhaentiad Gentileschi, mae hi’n peintio Lucretia mewn chiaroscuro dramatig, y golau sy’n canolbwyntio’n llwyr ar fynegiadau o ing ac iaith gorfforol bendant Lucretia. Mae Lucrecia wedi'i phaentio yn gwisgo dillad isaf gwyn di-flew yn unig, heb unrhyw emwaith, magliadau, na symbolau o'i chyfoeth, gan amlygu mai dim ond eiliadau yn ôl y digwyddodd y trais rhywiol.

Mae Gentileschi yn pwysleisio benyweidd-dra Lucretia wrth iddi ei chwpanu. y fron i baratoi ar gyfer y dagr a fyddai'n dod i mewn i'w chorff yn fuan.

Mae manylion coch y llenni a'r brethyn ar ei glin yn arwydd o'r gwaed a fydd yn llifo'n fuan. Yr hyn sy’n gwneud paentiad Gentileschi o Lucretia mor bwerus yw ei bod yn dangos y fenyw yn cymryd perchnogaeth o’i bywyd ac yn penderfynu drosti ei hun, tra bod paentiadau blaenorol o Lucretia (a baentiwyd gan artistiaid gwrywaidd) wedi penderfynu naill ai canolbwyntio ar ei threisio neu ei marwolaeth. Unwaith eto, pan fydd Gentileschi yn ailymweld â’r thema yn ddiweddarach mewn bywyd, mae’r arwres hyd yn oed yn fwy beiddgar ac yn fwy pendant yn ei hystumiau a’i hymarweddiad.

Lucretia (1650); Orazio Gentileschi, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons (sic)

Hunanbortread fel Alegori Peintio (1638 – 1639)

Teitl Gwaith Celf Hunan-bortread fel Alegori Paentio
>Dyddiad 1638 – 1639
Canolig Olew arCanvas
Maint (cm) 93 x 73
Casgliad<2 Casgliad Brenhinol , Llundain, Y Deyrnas Unedig

Y paentiad diddorol hwn yw’r unig waith celf hysbys a wnaeth Gentileschi yn ystod ei harhosiad yn Llundain tra'n cynorthwyo ei thad yn ei gomisiynau. Mae'r paentiad yn ddarlun braidd yn ddelfrydol ohoni'i hun, gan y byddai Gentileschi wedi bod yn llawer hŷn ar y pryd na'r fersiwn ohoni ei hun a ddarluniodd yn y paentiad hwn. Credir hefyd, fel llawer o'i phaentiadau eraill, fod Gentileschi wedi creu'r hunanbortread hwn trwy osod drychau o'i chwmpas wrth iddi weithio, gan ganiatáu ar gyfer persbectifau unigryw. Yn yr hunanbortread hyderus hwn, mae Gentileschi yn dewis paentio ei hun ar waith, gan beintio. Yn y gwaith, mae hi hefyd yn arddangos ei meistrolaeth fel peintiwr, trwy ddefnyddio technegau rhagfyrhau a sut mae persbectif yn awgrymu mudiant.

Mae'r paentiad hwn yn arwyddocaol, nid yn unig oherwydd sgil Gentileschi fel peintiwr meistr, ond oherwydd ei fod wedi'i ysbrydoli gan yr eiconograffeg a ddisgrifiwyd gan Cesare Ripa. (1638 – 1639); Artemisia Gentileschi, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn ei lyfr, Iconologia, Mae Ripa yn disgrifio'r ffyrdd gorau y gall artistiaid a darlunwyr ddarlunio rhinweddau a delfrydau haniaethol eraill yn weledol o fewn ffigurau dynol.Yn ôl Ripa, dylai’r grefft o beintio gael ei darlunio fel “gwraig hardd, gyda gwallt du llawn, wedi’i ddysgleirio, a’i throelli mewn amrywiol ffyrdd, ag aeliau bwaog sy’n dangos meddwl dychmygus, y geg wedi’i gorchuddio â lliain wedi’i glymu y tu ôl i’w chlustiau, gyda cadwyn o aur wrth ei gwddf yn hongian mwgwd ohoni ac wedi ysgrifennu 'efelychu' o'i blaen...mae'n dal brwsh yn ei llaw, ac yn y llall y daflod, gyda dillad o ddillad lliw evanescent ...”.

<0 Mae paentiad Gentileschi bron yn cyfateb yn berffaith i ddisgrifiad Ripa, ar wahân i'w cheg wedi'i gorchuddio â lliain.

Yn y paentiad hwn, mae Gentileschi felly'n cynrychioli ei hun fel y cysyniad o gelf ei hun. Mae'r weithred o wneud y paentiad hwn, ynghyd â thynnu lliain y geg, yn sôn cyfrolau am fynnu Gentileschi i'w llais ei hun gael ei glywed, yn ogystal â llais pob merch.

Llyfr Argymhellion

Mae ysgrifeniadau am fywyd Artemisia Gentileschi yn dod ar gael yn rhwyddach ers i ddiddordeb yn yr artist chwyldroadol hwn gael ei adnewyddu.

Dros y degawdau diwethaf, darganfuwyd bod mwy a mwy o weithiau yn cael eu gwneud gan weithiau Gentileschi. a oedd yn aml yn cael eu priodoli'n anghywir i'w gwneud gan ei chyfoedion gwrywaidd yn lle hynny.

Wrth i wybodaeth newydd ddod i'r amlwg am fywyd a gwaith Gentileschi, cawn ddarlun llawnach o'r arlunydd. Rydym yn argymell y llyfrau isod os oes gennych ddiddordeb mewn caffael adealltwriaeth ddyfnach o gofiant Artemisia Gentileschi.

Artemisia Gentileschi (1991) gan Mary D. Garrard

Mae Mary D. Garrard yn cyflwyno gyda'r llyfr hwn, astudiaeth lawn o fywyd a gwaith Gentileschi, y mae hi'n ei hystyried fel yr artist benywaidd pwysicaf cyn Moderniaeth. Mae Garrard mewn sefyllfa dda i ysgrifennu a llunio'r llyfr hwn, y mae'n ei gymryd i'r dasg gydag arsylwi craff a chwestiynau deallus. Mae Garrard yn cynnig mewnwelediad newydd i driniaeth wreiddiol ac unigryw Gentileschi o'r ffigwr benywaidd mewn myth a chwedl, a chyda mewnwelediad ysgolheigaidd, mae'n dod â gwaith Gentileschi i gynulleidfa lawer ehangach.

Artemisia Gentileschi
 • Wedi'i ysgrifennu'n dda, wedi'i ymchwilio'n drylwyr, ac yn graff iawn
 • Yn darparu llawer o wybodaeth gyd-destunol, ond platiau lliw cyfyngedig
 • Ddim yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr neu ddarllenwyr sy'n anghyfarwydd â hanes celf
Gweld ymlaen Amazon

Dwi'n Gwybod Beth ydw i: Bywyd ac Amseroedd Artemisia Gentileschi (2019) gan Gina Siciliano

Mae'r llyfr hwn yn nofel graffig syfrdanol am fywyd Artemisia Gentileschi, a arlunydd benywaidd arloesol. Mae'r llyfr yn adrodd stori Gentileschi yn ddychmygus, y maent yn dadlau yw peintiwr benywaidd mwyaf yr Eidal. Mae'r llyfr yn bortread ffeministaidd cymhleth, yn paentio stori Gentileschi fel goroeswr ymosodiad rhywiol, mam sengl, a gyrfa ymroddedig.artist.

Rwy'n Gwybod Beth ydw i: Bywyd ac Amseroedd Artemisia Gentileschi
 • Fformat anarferol ond deniadol ar gyfer llyfr celf hanesyddol
 • Yn cyfuno adrodd straeon gweledol a llenyddol ag ymchwil hanesyddol
 • Portread manwl iawn o'r artist a'i chyfnod
Gweld ar Amazon

Artemisia Gentileschi (Artistiaid Merched Illuminating) (2022) gan Sheila Barker

Y llyfr hwn yw'r ail gyfrol o gyfres the Illuminating Women Artist sydd newydd ei rhyddhau, gan ganolbwyntio'n benodol ar fywyd a gwaith Artemisia Gentileschi. Mae Sheila Barker yn cyflwyno yn y llyfr hwn yr holl ddarganfyddiadau diweddaraf ym mywyd a gwaith yr artist. Mae'r llyfr, sy'n llawn darluniau a ffotograffau trawiadol, yn cynnig dadansoddiad dwfn o rai o weithiau mwyaf poblogaidd Gentileschi, gan fapio technegau datblygu'r artist ac esblygiad nodau trwy gydol ei hoes.

Artemisia Gentileschi (Artistiaid Merched Illuminating)
 • Wedi'i ysgrifennu'n dda a'i ddarlunio'n gelfydd gyda phlatiau lliw llawn
 • Yn rhoi mewnwelediad dwfn i gyd-destunau personol a chymdeithasol yr artist
 • Yn cynnwys trafodaethau manwl a dadansoddiadau o weithiau celf unigol
Gweld ar Amazon

Er gwaethaf yr heriau o weithio fel peintiwr mewn byd lle mae dynion yn bennaf, roedd Artemisia Gentileschi yn cydnabod bod bod yn fenyw yn gryfder y gallai ei ddefnyddio yn ei gwaith. Sylweddolodd Gentileschi y gallai hi imbue higwaith gyda phersbectif benywaidd unigryw, rhywbeth a oedd yn amhosibl i’w chyfoedion gwrywaidd. Cafodd y persbectif hwn ei lywio nid yn unig gan ei phrofiad o oresgyn erledigaeth yn ei harddegau ond hefyd gan y profiad a gafodd o fod yn fam, a’i hangerdd erotig, ei huchelgeisiau proffesiynol fel menyw. Cydnabu Gentileschi fod ganddi awdurdod prin wrth gynnig safbwyntiau merched mewn chwedlau a chwedlau adnabyddus, a gyda'i thrawiadau brws, dewisodd rymuso a rhoi llais i'r pynciau hynny a oedd yn dawel cyn hynny.

Yn aml

A oedd Artemisia Gentileschi yn Ffeminydd?

Mae'n anghyfrifol yn ei gyd-destun ac felly'n amhriodol yn academaidd i briodoli ymlyniad neu gred mewn ideolegau modern i ffigurau hanesyddol. Fodd bynnag, gallwn ddweud bod menywod fel Artemisia Gentileschi a lwyddodd i ddianc rhag rhai o'r cyfyngiadau a roddwyd ar fenywod yn ystod eu cyfnodau amser wedi bod yn ysbrydoliaeth i'r mudiad ffeministaidd. Roedd bywyd Artemisia Gentileschi yn anarferol iawn i fenyw o’r 17eg ganrif. Ymhell cyn i'r mudiad Ffeministaidd gael ei gysyniadoli, roedd Gentileschi yn gallu mwynhau rhywfaint o ryddid personol, proffesiynol a deallusol y gellir ei alinio bellach ag ideoleg Ffeministaidd. Wrth gyfeirio at gorff y fenyw neu rywioldeb yn ei phaentiadau, gwnaeth yn siŵr ei bod yn darlunio’r merched hyn fel rhai cryf a herfeiddiol, a bod ganddi berchnogaeth droseu cyrff eu hunain.

Beth Ddigwyddodd i Waith Artemisia Gentileschi Wedi Ei Pheidio?

Er i Artemisia Gentileschi ennill clod rhyngwladol yn ystod ei hoes, pylu ei henw da ar ôl ei marwolaeth. Mae hyn yn rhannol oherwydd bod yr arddull Baróc o beintio wedi mynd allan o arddull yn gyflym, i gael ei ddisodli gan Glasuriaeth. Dim ond yng nghanol yr 20fed ganrif, adnewyddodd diddordeb yng ngwaith Gentileschi. Archwiliodd arddangosfa bwysig yn 2001 yn yr Amgueddfa Gelf Metropolitan yn Efrog Newydd waith Gentileschi ochr yn ochr â phaentiadau hanesyddol ei thad. Cyn yr arddangosfa hon, roedd enw Artemisia Gentileschi yn cael ei ddefnyddio’n aml mewn llyfrau academaidd fel troednodyn i enw ei thad. Ar ôl yr arddangosfa hon, aeth ei henw o droednodyn i fod yn enw un o'r artistiaid Baróc Eidalaidd pwysicaf mewn hanes.

merch a'r hynaf o bump o blant. Bu farw ei mam, Prudentia Montone, pan oedd yr artist ifanc ond yn 12 oed. Arlunydd oedd tad Gentileschi, Orazio, a ddysgodd iddi sut i beintio yn ferch ifanc.

Cyflwynodd ei thad hi hefyd i artistiaid amlwg eraill y cyfnod, gan gynnwys Michelangelo Merisi da Caravaggio, yr oedd ei steil chiaroscuro wedi dylanwadu’n fawr hi.

Er i'w thad ei hyfforddi fel peintiwr, ni chafodd Gentileschi unrhyw addysg arall a dim ond fel oedolyn y dysgodd sut i ddarllen ac ysgrifennu. Llofnododd a dyddiodd Gentileschi ei gwaith cyntaf, Susanna a'r Henuriaid, yn 1610 yn 17 oed.

Judith a'i Morwyn gyda Phennaeth Holofernes. Credir i Artemisia weithio ar y paentiad hwn gyda'i thad Orazio (c. 1608); Orazio Gentileschi, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Fe wnaeth ei thad ymuno â'i gydnabod a'i gydweithiwr, Agostino Tassi, i hyfforddi ei pheintio persbectif. Flwyddyn yn ddiweddarach, cafodd Gentileschi, 18 oed, ei threisio gan Tassi. Arestiwyd Tassi gan dad Gentileschi pan ddaeth i wybod.

Digwyddodd yr achos llys yn 1612, y cofnodwyd ei fanylion yn fanwl ac a oroesodd mewn archifau dros y canrifoedd.

Artemisia Gentileschi ei ddedfrydu i artaith i brofi ei bod yn ddieuog a difethwyd ei henw da yn ystod yr achos llys. Cafwyd Tassi yn euog, ond tra ei ddedfrydyn golygu ei alltudiaeth o Rufain, ni chafodd ei orfodi erioed.

Cyfnod Aeddfed

Yn fuan ar ôl y treial, trefnodd tad Gentileschi iddi briodi Pierantonio di Vincenzo Stiattesi, peintiwr Florentineaidd anadnabyddus . Ar ôl y briodas, symudodd i Florence, lle parhaodd â'i hymarfer artistig, tra hefyd yn fam i bump o blant. Ym 1616, Gentileschi oedd yr artist benywaidd cyntaf i dderbyn aelodaeth i Academi Celfyddydau Arlunio Fflorens. Caniataodd yr aelodaeth hon iddi arwyddo cytundebau a phrynu cyflenwadau celf heb fod angen caniatâd ei gŵr.

Un o'i chefnogwyr mwyaf yn ystod y cyfnod hwn oedd Cosimo II de'Medici, Prif Ddug Tysgani.<2

Cosimo II de' Medici, Grand Dug Tysgani gan Cristofano Allori (c. 1608-1618); Cristofano Allori, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gweld hefyd: Beth Yw Tôn mewn Celf? - Gwerthoedd Lliw Golau a Thywyll

Yn 1618, ar ôl genedigaeth eu merch gyntaf, dechreuodd Gentileschi berthynas ddadleuol gyda Francesco Maria di Niccolò Maringhi, uchelwr o Fflorens. Rhan o'r rheswm pam yr oedd y berthynas mor ddadleuol oedd bod gŵr Gentileschi yn ymwybodol o'r berthynas, a hyd yn oed wedi cyfathrebu â Maringhi trwy lythyrau caru ei wraig.

Y llythyrau, a ddarganfuwyd yn 2011 gan Mae'n debyg bod Francesco Solinas, hanesydd academaidd, wedi awgrymu bod Maringhi wedi cadw'r pâr priod allan o adfail ariannol.

Siattesiroedd ganddi enw da am gam-drin arian, ac ysgogodd problemau ariannol y cwpl, ynghyd â sibrydion am y berthynas rhwng Gentileschi a Maringhi, y cwpl i wahanu ym 1621. Dychwelodd Gentileschi i Rufain heb ei gŵr, a byddai'n parhau i weithio yn Rhufain am deng mlynedd.

Llofnod Artemisia o Y Cyfarchiad (1630); Sailko, CC BY 3.0, trwy Wikimedia Commons

Cyfnod Hwyr

Nid oedd Gentileschi mor llwyddiannus yn Rhufain ag y gobeithiai fod ac ar ddiwedd y ganrif, teithiodd i Fenis i chwilio am gomisiynau newydd. Yn 1930, penderfynodd symud i Napoli gyda'i merch, gan barhau â'i ffordd o fyw crwydrol heb ei gŵr. Yma sefydlodd stiwdio artistiaid lwyddiannus a oedd yn rhedeg hyd ei marwolaeth ym 1654. Yn ystod ei chyfnod yn Napoli, bu'n gweithio ochr yn ochr â llawer o artistiaid enwog, gan gynnwys Massimo Stanzione.

Alegory of Painting (1620 - 1630); Artemisia Gentileschi, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Er iddi aros yn Napoli tan ddiwedd ei hoes, mae cofnodion yn dangos iddi deithio i Lundain am rai blynyddoedd. Rhan o'r rheswm am hyn oedd bod ei thad, a oedd yn arlunydd llys Siarl I, wedi ei gomisiynu i beintio ffresgo ar gyfer preswylfa Greenwich y Frenhines Henrietta Maria, gwraig Siarl I. Credir fod Gentileschi yn myned i Loegr i gynnorthwyo ei thad, yr hwn oedd yn caelhen iawn, gyda'r ffresgo. Bu farw ei thad yn 1639, yn 75 mlwydd oed.

Mae cofnodion yn dangos i Gentileschi aros yn Lloegr ar ôl marwolaeth ei thad a'i bod yn debygol iddi aros tan 1642 pan ddechreuodd y rhyfel cartref..

Yn ystod y cyfnod hwn yn Llundain, peintiodd Gentileschi rai o'i gweithiau enwocaf, gan gynnwys ei Hunanbortread fel Alegori Peintio (1638).

Ysbrydoledig Dyfyniadau Artemisia Gentileschi

Mae ysbryd Artemisia Gentileschi yn dod drwodd yn yr archifau o'r hyn a ysgrifennodd yn ystod ei hoes. Trwy edrych ar rai o’i dyfyniadau, cawn ddelwedd gliriach o’i phersonoliaeth a’r heriau y bu’n rhaid iddi eu hwynebu fel artist benywaidd mewn byd lle roedd dynion yn tra-arglwyddiaethu. Isod mae pump o’n hoff ddyfyniadau gan Artemisia Gentileschi:

 • “Cyn belled ag y bydda’ i’n byw bydd gen i reolaeth dros fy modolaeth.”
 • “ Rwyf wedi gwneud adduned ddifrifol i beidio ag anfon fy lluniau oherwydd bod pobl wedi fy nhwyllo. Yn benodol, dim ond heddiw fe wnes i ddarganfod… ei fod, ar ôl gwneud darlun o eneidiau yn Purgatory ar gyfer Esgob St. Gata,, er mwyn gwario llai, wedi comisiynu peintiwr arall i wneud y paentiad gan ddefnyddio fy ngwaith. Pe bawn i'n ddyn, ni allaf ddychmygu y byddai wedi troi allan fel hyn.”
 • “Fy arglwyddiaeth enwog, fe ddangosaf i chi beth all gwraig ei wneud.”
 • “Maen nhw [cleientiaid] yn dod at fenyw gyda'r math yma o dalent, hynny yw, i amrywio'r pynciau yn fypeintio; ni chanfu neb erioed yn fy lluniau unrhyw ailadroddiad o ddyfais, nid hyd yn oed o un llaw.”
 • “Cewch ysbryd Cesar yn enaid gwraig.”

Hunan-bortread fel Chwaraewr Lute (rhwng 1615 a 1617); Artemisia Gentileschi, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Pum Ffaith Ddiddorol Artemisia Gentileschi

Er iddi gael ei chysgodi ar y pryd gan lawer o'i chyfoedion gwrywaidd, mae Artemisia Gentileschi yn cael ei hystyried heddiw i fod yn un o'r arlunwyr Baróc mwyaf uchel eu parch.

Roedd ei gwaith yn darlunio chwedlau a thropes poblogaidd o safbwynt benywaidd, rhywbeth na allai ei chyfoedion gwrywaidd ei gyflawni.

Y mae dilyn pum ffaith Artemisia Gentileschi yn amlygu sut y gwnaeth ei hysbryd ffeministaidd angerddol arwain at iddi ddod yn un o artistiaid mwyaf dawnus yr Eidal, er gwaethaf pob disgwyl.

 • Crëwyd rhai o baentiadau enwocaf Artemisia Gentileschi cyn y artist yn 25 . Mae rhai o'r rhain yn cynnwys Susanna a'r Henuriaid, a beintiodd hi yn 17 oed, a Madonna a'i Phlentyn, wedi'i phaentio yn 20 oed.
 • Gwnaeth Gentileschi hanes pan hi oedd yr artist benywaidd cyntaf yn Fflorens i ddod yn aelod o Academi’r Celfyddydau . Mae hyn yn gamp ryfeddol gan nad oedd arlunwyr benywaidd yn cael eu derbyn yn gyffredinol i'r byd celf ar hyn o bryd.
 • Roedd hi'n ffrindiau gydaGalileo Galilei. Cyfarfu Gentileschi â Galilei, y seryddwr, peiriannydd, a ffisegydd dylanwadol, yn yr Academi yn Fflorens a buont yn gohebu trwy lythyr i gadw mewn cysylltiad.
 • Ysgrifennodd George Eliot nofel a ysbrydolwyd gan fywyd Gentileschi. Roedd llyfrau Eliot yn debyg o ran arddull i baentiadau Gentileschi gan eu bod yn disgrifio sefyllfaoedd bywyd go iawn yn angerddol, ac mae ei nofel Romola, sydd wedi'i gosod yn Fflorens, yn dynwared digwyddiadau bywyd o fywyd Gentileschi.
 • <24 Mae gosodiad enwog Judy Chicago, The Dinner Party (1974-1979), yn cynnwys sedd wrth y bwrdd ar gyfer Gentileschi . Mae gwaith celf Ffeministaidd Cyfoes Chicago yn osodiad sy’n cynnwys 39 gosodiad lle cywrain ar fwrdd trionglog sy’n anrhydeddu 39 o ferched hanesyddol a chwedlonol a baratôdd y ffordd ar gyfer rhyddhad merched.

Artemisia Gentileschi Pwysig Paentiadau

Roedd gan Artemisia Gentileschi noddwyr pwysig drwy gydol ei gyrfa a hyd heddiw, mae'n symbol o eicon ffeministaidd dylanwadol. Mae llawer o'i gweithiau'n cynnwys straeon merched mewn mythau a chwedlau Beiblaidd. Mae ei hagwedd ffeministaidd at fywyd yn ymledu trwy'r paentiadau hyn. Isod, rydym yn trafod pedwar gwaith sy'n dangos orau sut y grymusodd menywod trwy ei chelf.

Susanna a'r Henuriaid (1610)

<9 Casgliad
Teitl Gwaith Celf Susanna and theHenuriaid
Dyddiad 1610
Canolig 10> Olew ar Gynfas
Maint (cm) 170 x 119
Casgliad Schloss Weißenstein, Pommersfelden, yr Almaen

Bu darluniau lluosog yn hanes celf yr 16eg a’r 17eg ganrif o chwedl Susanna a'r henuriaid, o lyfr Daniel. Mae'r chwedl yn disgrifio sut mae Sunna, merch ifanc rinweddol a hardd, yn ymdrochi yn ei gardd, tra bod dau ddyn hŷn yn ei gwylio'n gyfrinachol. Daeth y dynion ati yn sydyn, gan fynnu ei bod yn ymostwng iddynt. Os na wna hynny, byddant yn sicrhau bod ei henw da yn cael ei ddifetha trwy gyhoeddi eu bod wedi sylwi ar ddyn arall yn y gerddi.

Mae'r darluniau a ragflaenodd fersiwn Gentileschi yn nodweddiadol yn darlunio Susanna fel bod braidd yn ddeniadol, a'r unig un mae olion trais wedi'u cuddio o fewn y teitl neu'n cael eu hawgrymu mewn tynfad ysgafn o'i ffrog. Mae fersiwn Gentileschi yn wahanol iawn.

Susanna and the Elders (1610); Artemisia Gentileschi, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn ei fersiwn hi, mae dau ddyn yn tresmasu’n rymus o’r tu ôl i falwstrad marmor. Nid yw Susanna yn cael ei darlunio fel bod yn ddeniadol, ond yn hytrach mae un llaw yn gorchuddio ei hwyneb tra bod y llall yn cael ei hymestyn i amddiffyn ei hun. Mae paentiad Artemisia Gentileschi o Susanna yn cael ei ystyried fel y paentiad cyntaf i ddangos trais rhywiolo safbwynt y fenyw, y dioddefwr. Peintiodd Gentileschi y gwaith hwn pan nad oedd ond 17 oed, ac mae'n dangos dawn anhygoel i artist mor ifanc.

Mewn fersiwn a baentiwyd gan Artemisia dri deg naw mlynedd yn ddiweddarach, mae Susanna llawer mwy hyderus yn gwthio un. o'r hen wŷr i ffwrdd oddi wrthi.

Susanna a'r Henuriaid (1649); Artemisia Gentileschi, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Judith Slaying Holofernes (1620)

>Teitl Gwaith Celf
> Judith Slaying Holofernes
Dyddiad 1620
Canolig Olew ar gynfas
Maint (m) 158 x 125
Casgliad Oriel Uffizi, Fflorens, yr Eidal

Mae Judith Slaying Holofernes yn olygfa feiblaidd arall a beintiwyd gan Gentileschi. Mewn gwirionedd, dychwelodd Gentileschi i'r olygfa hon sawl gwaith yn ystod ei gyrfa. Yn draddodiadol, mae’r stori am Judith yn lladd Holofernes yn cael ei darlunio gan artistiaid mewn modd braidd yn ddelfrydol, lle mae harddwch a dewrder Judith yn ganolbwynt i’r gwaith. Ym 1598, peintiodd Caravaggio, yr oedd Gentileschi yn ei edmygu'n fawr, yr un digwyddiad yn hynod realaidd, gan ganolbwyntio'n fwy ar weithred y dienyddiad.

Yn fersiwn Gentileschi mae hi'n cymryd agwedd realistig Caravaggio gam ymhellach trwy hefyd geisio dal y seicolegol

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.