Ansel Adams - Golwg ar Fywyd y Ffotograffydd Ansel Adams

John Williams 30-09-2023
John Williams

Ffotograffydd meircanaidd Ansel Adams yw un o ffigurau mwyaf parchedig ffotograffiaeth tirwedd. Drwy gydol ei yrfa tua 60 mlynedd fel ffotograffydd celfyddyd gain a masnachol, bu Adams yn archwilio a chofnodi mawredd byd natur. Mae ei dechnegau clyfar wedi helpu i ddyrchafu ffotograffiaeth tirwedd ac wedi dylanwadu ar dechnoleg delwedd gyfoes.

Agorfa Americanaidd Ansel Adams

Dyddiad Geni 20 Chwefror 1902
Dyddiad Marwolaeth 22 Ebrill 1984
Man Geni <10 San Francisco, Unol Daleithiau
Cysylltiedig Mudiadau Celf Ffotograffiaeth Bur
Genre / Style Ffotograffiaeth
Canolig a Ddefnyddir Ffotograffiaeth
Themâu Dominyddol Tirwedd, Yosemite, Half Dome, Parciau Cenedlaethol, Gwladgarwch

>Mae ffotograffiaeth Ansel Adams wedi'i nodweddu gan ddelweddau du a gwyn bachog sy'n hollbresennol ac sydd wedi dod yn safonol yn y byd ffotograffig cyfoes. Fe wnaethon nhw helpu i arloesi gyda dull ffurfiol o ffotograffiaeth du a gwyn yn yr ystafell dywyll.

Mae'r System Parth, techneg a enillodd enw da i Adams yn fyd-eang, yn elfen graidd o ffotograffiaeth ddigidol.

<0

Bywgraffiad Ansel Adams

Ganed Adams i deulu dosbarth uwch cyfoethog yn San Francisco yn 1902, ac roedd yn unig blentyn. Roedd ei rieni aeddfed yn dotio arno,technoleg a thechnegau, a ganiataodd iddo gael effeithiau newydd.

Golygfa o fynydd dan orchudd eira ym Mharc Cenedlaethol Rocky Mountain yn Colorado (1941), o'r gyfres “Ansel Adams Photographs of National Parks a Henebion” (a luniwyd 1941 – 1942); Ansel Adams , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Safodd Pur Ffotograffiaeth yn erbyn y syniad cam, cam o fywyd a grëwyd gan Darluniaeth, sef yr arddull fuddugol o ffotograffiaeth celf yn y 1900au cynnar. Roedd yr artistiaid ifanc hyn eisiau i ffotograffiaeth ddilyffethair gael ei derbyn fel ffurf ar gelfyddyd. Roedd eu maniffesto ar gyfer yr hyn roedden nhw’n ei alw’n Ffotograffiaeth Pur yn gwrth-ddweud ei gilydd i ryw raddau, fodd bynnag, oherwydd eu bod yn dal i ddefnyddio technegau trin a thrafod, er i wahanol ddibenion.

Eu pwrpas oedd gwella ansawdd ffotograffig y ffotograff trwy gynhyrchu delweddau sgleiniog, creisionllyd. Roeddent am ddarlunio gwrthrychau gyda chyn lleied o ffwdan â phosibl – fel ag yr oeddent yn hytrach na syniad rhamantus ohonynt. Yr amcan oedd delwedd glir o'r pwnc gan ddefnyddio golau i ddal pob gwead naturiol.

Galwodd y grŵp hwn o ffotograffwyr, sy'n seiliedig ar arfordir y gorllewin, eu hunain yn Grŵp F/64 oherwydd bod yn well ganddynt saethu F/ 64, sy'n agoriad cul iawn sy'n cadw'r ffrâm yn siarp trwy gynnal dyfnder cae da.

Yr oedd aelodau enwocaf Grŵp F/64 yn cynnwys Paul Strand, Edward Weston , ac Imogen Cunningham. Daeth grŵp F/64sylw i ysgol ffotograffwyr newydd de California, ond roedd hefyd yn rhan bwysig o hanes ffotograffiaeth yn gyffredinol.

Yr Ystafell Dywyll

Er ei fod yn rhan o'r mudiad Ffotograffiaeth Pur, yn ei llyfrau, mae Ansel Adams yn haeru nad yw'n burydd. Roedd yn hysbys ei fod yn treulio oriau yn yr ystafell dywyll ar bob print yn ceisio gweithredu ei ddelweddau yn dechnegol. Roedd Adams yn meddwl am y negydd fel rhywbeth hydrin gyda nifer o bosibiliadau.

Ni wnaeth argraffu ffotograff yr un ffordd ddwywaith a byddai'n ail-weithio printiau o'r un negatif i gael lluniau perffaith o gywirdeb tonyddol rhyfeddol. Dywedodd yn aml fod yr holl brintiau amrywiol yn gwahaniaethu yn yr un ffordd â phob perfformiad.

Gan gynnal cymaint o fanylion miniog â phosibl drwy'r ffrâm, fe wnaeth gyferbynnu yn yr ystafell dywyll, yn aml ymhell ar ôl tynnu'r llun. . Gweithiodd ar bob llun, gan osgoi a llosgi ei holl luniau tirwedd yn ofalus. Nid ef a ddyfeisiodd y technegau hyn, ac nid ef oedd yr unig artist i arbrofi â hwy, ond fe aeth â nhw i lefel arall.

I osgoi llun, byddai'n defnyddio gwrthrych afloyw i rwystro golau mewn rhyw bwnc penodol. ardal y ffrâm. Wrth i lai o olau ddatblygu ar y rhan honno o'r print, daeth allan yn dywyllach. I losgi llun, gallai ddefnyddio'r un gwrthrych gydag ychydig o dwll ynddo, gan ychwanegu golau ychwanegol i ardal benodol i'w wneud yn fwy disglair.

Y rhainmae termau “dodge” a “burn” yn arfau pwysig mewn meddalwedd golygu delweddau cyfoes fel Photoshop ac mae ganddynt yr un swyddogaeth o newid dwysedd golau ar gyfer prosesau argraffu neu arddangos.

Y System Parth

Roedd yr union amlygiad o wahanol elfennau yn yr olygfa mor bwysig i Adams nes iddo ddatblygu techneg i sicrhau y gallai gyflawni ei ddelweddau. Ynghyd â Fred Archer, datblygodd Adams The Zone System, a oedd yn graddio gwerthoedd o sero i ddeg yn seiliedig ar ba mor dywyll neu ddisglair yr oeddent i ymddangos ar y print.

Cadwodd Adams gofnod o werthoedd pwysig ar y graddfa amlygiad, gan neilltuo F-stop neu osodiad agorfa ar gyfer pob elfen mewn cyfansoddiad.

Gyda'r dechneg fanwl hon, gallai ffotograffydd gymryd darlleniadau polymetrig a helpodd i gipio manylion. Galluogodd hyn amcangyfrifon cywir o ofynion datguddiad a golygu, a olygai y gallai rhywun argraffu mewn ystod ehangach o feintiau. Felly, gallai ffotograffwyr gael gafael dda ar olwg y ddelwedd cyn iddynt hyd yn oed dynnu'r llun.

P'un ai allan yn y cae neu yn yr ystafell dywyll, roedd y gallu i amlygu amrywiol elfennau yn galluogi ffotograffwyr i drin y goleuadau a chyferbyniad golygfa. Caniataodd y cyflwyniad hardd o arlliwiau Adams i gynhyrchu portffolios o brintiau gwreiddiol, a oedd ynddynt eu hunain yn weithiau celf.

Mae Adams’ Zone System yn dal i gael ei defnyddio heddiw ar gyfer amlygiad, lliwgraddio, ac fel sylfaen ar gyfer y camera modern a'r ffordd y mae camerâu yn prosesu golau.

Parciau Cenedlaethol a Hunaniaeth Genedlaethol

Ym 1940, penododd yr Ysgrifennydd Mewnol Adams i dynnu llun o'r National Parciau a Henebion yr Unol Daleithiau. Byddai detholiad yn cael ei wneud o'i allbwn a'i droi'n furluniau ar gyfer Adran Mewnol Washington oedd yn newydd ar y pryd. Byddai Ansel Adams yn cael tâl cymedrol o $5 y dydd a 4 cents y filltir, ond roedd yn ddigon iddo ohirio ei waith masnachol am rai misoedd ac ymroi i ffotograffiaeth a theithio. Teithiodd cyn belled ag Alaska a'r Môr Tawel Gogledd-orllewin.

Gweld hefyd: "Y Dosbarth Dawns" Edgar Degas - Dadansoddi'r Paentiad "Dosbarth Dawns".

Roedd y cyfuniad o ddegawdau o ymarfer ffotograffig a'r rhyddid i ganolbwyntio ar ffotograffiaeth yn cadarnhau arddull nodweddiadol ffotograffau Ansel Adams, a oedd yn cynnwys golau a golau wedi'u rendro'n drawiadol. manylion.

Manylion cactws ym Mharc Cenedlaethol Saguaros yn Arizona (1941), o'r gyfres “Ansel Adams Photographs of National Parks and Monuments” (a luniwyd 1941 – 1942); Ansel Adams, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn anffodus, ar ôl dim ond dau fis o dynnu lluniau yn y Parciau Cenedlaethol, ymosododd y Japaneaid ar Pearl Harbour a daeth yr Ail Ryfel Byd i fodolaeth. Cafodd gig Adams ei ganslo, ac ni chafodd y delweddau murlun eu gwneud erioed. Fodd bynnag, parhaodd Adams â'r prosiect gyda'r syniad y byddai'n tynnu lluniau o dirweddau Americanaidd mwy prydferth i'w hysbrydoligwladgarwch.

Cafodd gymrodoriaeth gan Sefydliad Guggenheim i orffen ei brosiect, a oedd hyd yn oed yn caniatáu iddo gael offer newydd. Dyma pryd y gwnaed rhai o'i ddelweddau mwyaf adnabyddus.

Moonrise Over Hernandez

Moonrise, Hernandez, New Mexico (1941) yn dod i fodolaeth wrth yrru i fyny ar y briffordd gyda'i fab wyth oed Michael a'i ffrind Cedric Wright. Roedden nhw ar eu ffordd yn ôl i Santa Fe o ymweliad gyda ffrind Ansel, yr artist Georgia O’Keefe i fyny’r dyffryn yn New Mexico. Cafodd Adams ei swyno gan yr olygfa o'r machlud yn goleuo croesau gwynion y fynwent yn Hernandez.

Ataliodd y car ar frys, cododd ar lwyfan ei gamera, yr oedd wedi ei osod yn fanwl gywir am eiliadau o'r fath, a chyfarwyddodd ei gymdeithion i'w helpu i dynnu ei gamera wyth-wrth-deg-modfedd, trybedd, lens, bwrdd lens, brethyn tywyll, daliwr ffilm wedi'i lwytho, a mesurydd golau. Yn y rhuthr manig, ni ellid dod o hyd i'r mesurydd golau.

Gyda haul Tachwedd yn machlud yn gyflym y tu ôl iddo, roedd Adams yn gwybod bod yn rhaid iddo weithredu'n gyflym i fframio, canolbwyntio a chipio'r olygfa. Wrth werthuso'r olygfa ymlaen llaw, amcangyfrifodd o'i gof oleuder y lleuad lawn, gan frasamcanu ei leoliad datguddiad. Rhyddhaodd Adams y caead ac, wrth iddo fflipio'r ffilm i wneud ail wrth gefn yn negatif, roedd yr haul wedi machlud a'r cyfle wedi mynd heibio.

Deallwyd mai un ergyd oeddddim yn negatif perffaith, ond bu Adams yn trin y ddelwedd yn yr ystafell dywyll, gan ymhelaethu ar y cyferbyniad fel nad oedd y print syth braidd yn debyg i'r fersiwn wedi'i olygu. Roedd y System Parth yn ei gwneud hi'n haws i Adams drin datguddiad ardaloedd solet o'r print.

Yn ystod ehangder panoramig Moonrise, Hernandez , llenwodd Adams y ffrâm ag ehangder eang o awyr , wedi gosod y capel a'r fynwent wedi ei chroes-lenwi yn y tir canol o fewn gwastadedd llawn llwyni. Mae'r lleuad yn hongian uwchben cymylau pell ac mae haul hwyr y prynhawn yn disgyn o dan orwel cadwyn isel o fynyddoedd y tu hwnt i dref fechan Hernandez yn y gorllewin.

Wrth gwrs, ni fyddai'r un o'r nodweddion hyn wedi ymddangos fel y maent. wneud yn y print. Pan gipiodd Adams y ddelwedd, roedd eisoes yn gwybod y byddai'n dyfeisio ehangder tywyll dros fynwent arallfydol yn ei brawf print o Moonrise, Hernandez, New Mexico . Roedd Adams wedi delweddu’r gwaith celf gorffenedig ac roedd eisiau darlunio Moonrise fel yr oedd wedi bodoli yn llygad ei feddwl. Byddai'n parhau i argraffu'r awyr yn gynyddol dywyllach gyda phrintiau dilynol.

O ddeunydd crai tirwedd Hernandez, defnyddiodd Adams ei dechnegau ystafell dywyll i greu delwedd ddeniadol sy'n ymylu ar hud a chyfriniaeth. Yn y ddelwedd hon, tynnodd Adams ar dros ddau ddegawd o brofiad ffotograffig i greu'r hyn a fyddai'n dod yn ddelwedd fwyaf eiconig iddo. Yn 1944, yr oeddyn cael ei arddangos yn yr Amgueddfa Celf Fodern yn Efrog Newydd a thros y degawdau, byddai Adams yn gwneud dros 1300 o brintiau unigryw o “Moonrise”.

Tetons and the Snake River (1942)

Tetons and the Snake River (1942) yw un arall o'i ddelweddau enwog a dynnwyd tra ar y ffordd. Er bod ffotograffau Ansel Adams yn aml yn edrych fel eu bod wedi'u gwneud yn ddwfn yn yr anialwch, maent yn saethiadau a welodd Adams o'r ffordd ddyn.

Felly oedd yr achos yn “Tetons and the Snake River”, sef yn arbennig o anodd tynnu llun oherwydd bod yr haul yn wynebu'r cyfeiriad anghywir.

Serch hynny, llwyddodd Adams i sicrhau sifftiau a chydbwysedd cryf mewn cyferbyniad trwy ei gynrychioliad o bob parth tonaidd yn ei system, o barth sero fel y du mewn cysgod y mynyddoedd i barth deg o'r golau sy'n adlewyrchu oddi ar yr afon.

The Tetons and the Snake River (1942) gan Ansel Adams, a dynnwyd yn y Grand Teton National Parc yn Wyoming; Ansel Adams , Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Yn Tetons a'r Afon Neidr, mae'r cymylau storm manwl yn gorchuddio'r awyr symudliw, a mynyddoedd pell yn disgleirio gyda chlytiau o eira llachar ar yr ochr chwith. Yn y canol-ystod, mae Afon Neidr ariannaidd yn gwneud cromlin “S”. Mae'r lleuad yn tywynnu yn y cefn a manylir ar y cloddiau sydd wedi'u gorchuddio â choed gyda chysgodion yn union yn y blaendir.

Defnyddiwyd Adamsmecanweithiau arddull i gyflwyno Tetons a'r Afon Neidr fel gweledigaeth arwrol o anialwch America. Dewisodd safbwynt panoramig oherwydd bod y gwylfan hon yn rhoi ymdeimlad o rym ac awdurdod i'w destun.

Caniataodd sylw ac amseriad Adams, ynghyd â'i ddawn i olygu ac effeithiau gweledol, iddo ddal y testun. harddwch rhyfeddol o hudol y byd naturiol cenedlaethol.

Dirwyn i ben

Wrth gymharu Coedwig yn Nyffryn Yosemite (c. 1920), a wnaed pan oedd y ffotograffydd Roedd Ansel Adams tua 18 oed, i Aspens, Gogledd New Mexico (1958), sy’n rhan o’i oeuvre aeddfed, gwelwn ddatblygiad o ddelweddau o ddyn ifanc chwilfrydig â llygad teilwng i’r rhyfeddol. safon gweithiwr proffesiynol profiadol.

Ond tua diwedd ei yrfa, byddai'r ffotograffydd Ansel Adams yn parhau i ddychwelyd i'w wreiddiau yn Half Dome, testun llyfrau lloffion ei blentyndod. Roedd y ffotograffau olaf gan Ansel Adams a wnaed yn y 1960au yn dangos na roddodd y gorau i ddelweddu Halfdome. Yn ei ddelweddau Half Dome olaf, does dim cymylau na thywydd. Roedd y ffotograffiaeth hon mor bur â phosibl. Y lleuad, Ansel ydoedd, a Hanner Dome ydoedd. Ansel Adams, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Ar ôl y 1960au, allbwn ffotograffig Adamsdaeth i ben. Roedd yn hŷn bryd hynny, gydag iechyd yn gwaethygu. Roedd y gobaith o heicio i fyny'r Sierra uchel wedi cilio. Ond roedd ganddo'r ystafell dywyll o hyd a byddai'n parhau i tincian, trwy filoedd o negyddion, gan hel atgofion am yr amseroedd trosgynnol a gafodd yn croesi a thrawsosod y gorllewin gwyllt.

Etifeddiaeth Barhaol

Yn y 1970au , Comisiynwyd Adams gan yr Arlywydd Jimmy Carter, gan wneud Adams yn arloeswr yn y rhestr o ffotograffwyr arlywyddol a fyddai’n cynnwys Yoichi Okamoto (1915 – 1985) a Michael Evans (1944 – 2005). Ym 1974, cafodd ôl-olwg mawr yn yr Amgueddfa Gelf Metropolitan.

Roedd Ansel Adams yn gadwraethwr brwd a oedd wedi lobïo'r Gyngres i sefydlu mwy o Barciau Cenedlaethol. Enwyd Ansel Adams Wilderness a Mount Ansel Adams yn Yosemite ar ei ôl.

Portread ffotograffig o'r ffotograffydd natur Ansel Adams (c. 1950) gyda chamera Zeiss Ikon Universal Juwel, yn ymddangos yn y 1950 blwyddlyfr Ysgol Maes Yosemite; J. Malcolm Greany , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Ond bu Adams fyw mewn cyfnod cythryblus pan oedd ffotograffwyr eraill yn ystyried materion economaidd-gymdeithasol yn hollbwysig ac yn beirniadu ei ffocws ar gadwraeth. Ysgrifennodd y ffotograffydd dylanwadol Henri Cartier-Bresson : “mae’r byd yn cwympo’n ddarnau ac mae holl ffotograffau Adams a Weston yn greigiau a choed.”

Wrth edrych yn ôl, gellid dweud hynnyy ffotograffydd Ansel Adams oedd yn gweld y llun mwy. Dangosodd y ddaear fel mwy na chreigiau a choed yn unig a dangosodd fod ffotograffiaeth yn fwy na dim ond pwyntio a saethu.

Darllen a Argymhellir

Dyma rai llyfrau a argymhellir ar gyfer y rhai a hoffai i ddysgu mwy am Ansel Adams neu i gael casgliad o'i ddelweddau mwyaf disglair i edrych arnynt. Yn seiliedig ar raddfeydd Amazon.com, bydd y llyfrau hyn yn darparu gwybodaeth fwy eang am yr hyn y mae'r erthygl hon wedi'i amlinellu.

Ansel Adams: 400 Photographs (2007) gan Ansel Adams ac Andrea G. Stillman

Mae’r llyfr hwn yn gasgliad pur o ffotograffiaeth Ansel Adams wedi’i gyflwyno mewn trefn gronolegol. Fel mae'r teitl yn ei awgrymu mae'r llyfr yn cyflwyno cannoedd o luniau Ansel Adams a fydd yn bleser i unrhyw un sy'n mwynhau delweddau o fyd natur. Mae’r delweddau hyn yn cynnwys ffotograffau cynnar enwog Ansel Adams o’r High Sierras a Yosemite i’w waith mwy aeddfed. Oherwydd ei ddyluniad a'i rwymiad, mae'n anrheg berffaith neu ddarn pen bwrdd.

Ansel Adams: 400 Ffotograffau
  • Yn cyflwyno sbectrwm llawn o waith Adams mewn un gyfrol
  • Yn cynnig y casgliad mwyaf sydd ar gael o'i yrfa ffotograffig
  • Wedi'i gynhyrchu a'i gyflwyno'n hyfryd mewn trim tirwedd deniadol
Gweld ar Amazon

The Negative (1995) gan Ansel Adams a Robert Baker

Anselac yr oedd yn blentyn eithaf gorfywiog. Yn gymaint felly fel y gofynnwyd iddo adael yr ysgol pan oedd yn yr 8fed gradd. Ef oedd clown y dosbarth a byr oedd ei sylw, felly trefnodd ei rieni diwtora preifat.

Ffotograff o Ansel Adams (c. 1941); U.S. Comisiwn y Gwasanaeth Sifil, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Prynodd ei dad biano iddo a dechreuodd wersi piano. Erbyn 12 oed, roedd yn derbyn gwersi cyfansoddi ac yn dod yn fwyfwy difrifol am ei hyfforddiant cerddorol, a oedd wedi newid ei gyflwr meddwl. Nid oedd bellach yn blentyn afreolus ond dechreuodd ysgrifennu am ei brofiad a'i amgylchedd ffisegol.

Dechreuodd hefyd dynnu lluniau o ganol San Francisco. Dechreuodd ddarllen cylchgronau ffotograffiaeth ac ymunodd â chlybiau ffotograffiaeth lleol. I ddechrau, defnyddiodd gamera pump wrth saith a oedd yn perthyn i'w deulu.

Ym 1916, ar ôl gweld ei frwdfrydedd, prynodd ei dad ei un ei hun iddo sef Camera Bocs Brownis Kodax.

Yosemite Ansel Adams

Yn union ar ôl iddo gael ei gamera newydd ym 1916, aeth ei deulu ag ef ar ei ymweliad cyntaf â Pharc Cenedlaethol Yosemite. Mae llun o'r teulu Adams a dynnwyd ar y daith hon. Ansel, 14 oed, gyda'i dad ar y chwith, ei fam a'i fodryb ar y dde iddo.

Mae cofiant Ansel Adams yn nodi iddo syrthio mewn cariad â ffotograffiaeth a Yosemite yn ystod y cyfnod cyntaf hwn.Roedd Adams yn adnabyddus am ei gofnod cyhoeddi a'i ddawn am drosglwyddo ei ddulliau i ffotograffwyr ifanc. Mae gan y gyfres hon rifynnau cynnar sy'n dyddio'n ôl i'r 1980au. Y llyfr hwn yw ail ran cyfres ganmoladwy Ansel Adams o lyfrau sy’n addysgu ffotograffiaeth gan ddefnyddio enghreifftiau o’i waith ei hun. Er ei fod wedi derbyn adolygiadau cymysg, mae'r delweddau hardd yn y llyfr yn ddarlun perffaith o System Parth byd-enwog Adams.

The Negative (Ansel Adams Photography, Series 2)
  • Dros un miliwn o gopïau eisoes wedi gwerthu
  • Distills gwybodaeth Adams a enillwyd drwy oes mewn ffotograffiaeth
  • Gall y llawlyfr clasurol hwn wella eich ffotograffiaeth yn ddramatig
Gweld ar Amazon

Daeth cofiant Ansel Adams i ben pan gafodd ddiagnosis o ganser a bu farw ym 1984 o fethiant gorlenwad y galon yn 82 oed, ond mae ei ddylanwad yn ddiddiwedd. Heddiw, mae camerâu yn gyffredin, ac mae mwy o luniau'n cael eu tynnu, eu hidlo a'u postio o fewn hanner blwyddyn nag sydd o sêr yn yr alaeth. Mae cyfraniad Adams wedi dylanwadu ar genhedlaeth newydd o ffotograffwyr achlysurol y mae technegau trin ffotograffau fel osgoi a llosgi mor hygyrch iddynt, maent wedi dod bron yn dryloyw.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth Fyddai Ansel Adams yn ei Feddwl am yr Oes Ddigidol a'i Gallu i Drin Ffotograffau?

Oherwydd bod ganddo gymaint o ddiddordeb mewn rheolaetha mabwysiadu unrhyw dechnoleg a'i helpodd i gyflawni hyn gyda brwdfrydedd mawr, byddai'n anodd ei ddychmygu nad yw'n frwd dros dechnoleg ddigidol a'r posibilrwydd i drin delwedd ar lefel picsel.

A Dynnodd Ansel Adams Ffotograffau Lliw ?

Oes, mae miloedd o brintiau lliw gan Ansel Adams. Arbrofodd gyda'r fformat hwn ond canfu nad oedd ganddo gymaint o reolaeth ag argraffu lliw. Gan ei fod wedi buddsoddi cymaint yn y dechneg a'r mecaneg, roedd cyfyngiadau ffotograffiaeth lliw yn ei rwystro.

A wnaeth Ansel Adams Photograph People?

Ydw. Er nad yw'n adnabyddus am ei bortreadau, fe wnaeth dynnu lluniau o bobl, rhywbeth nad oedd fawr o ots ganddo. Fodd bynnag, roedd ffotograffau Ansel Adams yn dibynnu ar reolaeth, a oedd yn cymhlethu’r cydbwysedd rhwng lluniau ystumiedig a lluniau anweddus.

A wnaeth Ansel Adams Ffotograff o Georgia O’Keeffe?

Ydw. Yn ei ffotograff byrfyfyr rhyfeddol o Georgia O’Keeffe, mae hi’n eistedd a gellid dweud bod ei hwyneb, sy’n edrych yn uniongyrchol ar y camera, yn ymdebygu i dirwedd. Tynnodd Adams hefyd ffotograff o ŵr O’Keeffe Alfred Stieglitz mewn lliw, gyda’r golau mwyaf cynnil yn treiddio i mewn trwy ffenestr.

Pwy Yw Dorothea Lange?

Roedd Dorothea Lange ac Ansel Adams yn ffrindiau ac felly yn rhannu cyfleoedd a phrofiadau fel ffotograffwyr Americanaidd. Ffotograffydd dogfennol a ffotonewyddiadurwr oedd Dorothea Lange oedd yn adnabyddus amdaniffotograffau o'r Dirwasgiad Mawr, dadleoliad Brodorol America, a gwersylloedd crynhoi ar ôl y rhyfel.

Faint yw Printiau Ansel Adams?

Ar anterth ei yrfa, gallai Moonlight werthu am tua $350. Erbyn 1980, roedd y pris wedi cyrraedd $13,000 i $15,000 y print. Yn y farchnad heddiw, mae'r printiau hyn yn cael eu gwerthu fel mater o drefn am hyd at $30,000 i $50,000. Unwaith y bu i’w lwyddiant masnachol godi’n aruthrol, cipiodd printiau Ansel Adams brisiau mor uchel nes iddo benderfynu gwerthu i amgueddfeydd a sefydliadau yn unig.

taith.

Castle Geyser Cove, Parc Cenedlaethol Yellowstone (c. 1941) a gymerwyd yn Wyoming; o'r gyfres “Ansel Adams Photographs of National Parks and Monuments” (a luniwyd 1941 – 1942); Ansel Adams, Parth cyhoeddus, drwy Wikimedia Commons

I ddechrau tynnodd Ansel Adams gipluniau teulu i wneud llun albymau ynddynt, y byddai ef a'i dad yn gludo ffotograffau yr oedd Ansel wedi'u tynnu, i ddogfennu eu gwyliau. Fel unrhyw albwm teulu, roedd yn cynnwys lluniau o aelodau ei deulu. Roedd yn amlwg bod Adams ar hyn o bryd yn gwneud rhyw fath o ddyddiadur gweledol, nid celf.

Ond dros amser, wrth i Adams barhau i fynd â'i gamera bocs Brownis ar deithiau teulu i'r mynyddoedd, dechreuodd ganolbwyntio ar y tirwedd. Teimlai mai “creigiau Yosemite yw calon natur yn siarad â ni” ac ni chymerodd ef yn ysgafn.

Dychwelai yn aml i Yosemite, a ddaeth yn brif fan lle bu iddo feithrin ei fywyd. cariad at natur a ffotograffiaeth.

Half Dome

Roedd gan ffotograffau cynnar Adams frwdfrydedd ond gadawodd llawer i'w ddymuno, er bod arwyddion ei fod wedi'i gyfyngu gan y dechnoleg camera sydd ar gael. iddo yn gynnar yn yr 20fed ganrif. Mae ei ffotograffau cynharaf a dynnwyd ar ei gamera Brownis yn dangos, er gwaethaf ei offer elfennol a'i brofiad cyfyngedig, ei fod yn ffotograffydd gwirioneddol wrth chwarae.

Drwy ddarlunio pwnc a oedd wedi'i guddio'n fwriadol, roedd Adams yneisoes yn arbrofi gyda chyfansoddi ac yn mynd i'r afael â'i alluoedd a'i gyfyngiadau fel ffotograffydd.

Yn yr albwm, mae lluniau'r Half Dome wedi'u trefnu o'r gorllewin i'r dwyrain, gan ddangos bod Ansel hyd yn oed yn 14 oed yn ystyried y curadu a rhesymeg ei waith. Roedd Half Dome yn bwysig i Adams gan ei fod yn destun ffotograffydd. Wrth iddo ymwreiddio yn y sîn ffotograffiaeth tirwedd, dechreuodd ddysgu trwy'r cwmni yr oedd yn ei gadw.

Gan fod yr Hanner Dôm arbennig hwn wedi'i dynnu'n enwog gan nifer o ffotograffwyr, aeth Ansel i'r afael ag ef yn aml a daeth i fod. sy'n gysylltiedig ag ef, i'r fath raddau felly rydym yn aml yn defnyddio'r ymadrodd “Ffotograffau Yosemite Ansel Adams”.

Ganed Ffotograffydd

Roedd yn well gan Ansel Adams y term “tynnu ffotograffau” na “ gwneud ffotograffau”. Parhaodd i “wneud” ffotograffau a defnyddio fformat y dyddiadur ffotograffau ac, erbyn i Adams fod yn 19 oed, roedd ei ffotograffau ffurfiol cyntaf yn cael eu cyhoeddi. Yn 20 oed, daeth yn ofalwr yn y Sierra Club yn Nyffryn Yosemite.

Dechreuodd werthu printiau mewn oriel o'r enw Best's Studio yn Yosemite Valley, a oedd yn eiddo i deulu ei gariad Virginia.<2

Aeth Adams o fod yn dwristiaid o Barc Yosemite i fod yn arbenigwr a mynyddwr, gan archwilio Yosemite a'r Sierra ar droed. Dechreuodd ddogfennu'r anialwch. Cafodd hyd yn oed fwrdeistref i gario ei offer, gan deithio gydamentoriaid fel y gallai ddysgu am y fflora a'r ffawna.

Roedd Adams yn gwella trwy brawf a chamgymeriad. Mae “Mobile Sang Peak” (1917) a “Mount Florence Through the Trees” (1923) yn dangos trywydd ei lygad datblygol am gyfansoddiad a manylder, ond roedd yn dal i ddod o hyd i arddull.

Delweddu

Roedd y 10fed o Ebrill 1927 yn arwyddocaol i Ansel Adams. Digwyddodd rhywbeth yn ystod gwibdaith a gymerodd i Half Dome ym Mharc Cenedlaethol Yosemite gyda'i ddarpar wraig Virginia ymhlith eraill. Roedd wedi bod yn gwneud ei ffordd ar y “bwrdd plymio” fel y'i gelwir lle mae cerddwyr yn mynd i weld gwedd o'r gromen gwenithfaen enfawr.

Pan safodd Adams o ongl llwm, gan edrych i fyny ar Half Dome gyda'r camera ar drybedd, roedd ganddo weledigaeth o sut olwg oedd arno am i'r ddelwedd edrych. Yn ôl iddo, dyma'r tro cyntaf iddo ddefnyddio'r dechneg o “ddelweddu”.

Gyda'r weledigaeth hon mewn golwg, cymhwysodd Adams hidlydd melyn yn gyntaf, a oedd yn edrych yn gyffredin trwy lens y camera ac nid oedd yn gwneud hynny. cael drama ei weledigaeth. Yna gosododd yr amlygiad i F/22 a gosod hidlydd coch, gan amlygu'r plât am bum eiliad. Gwnaeth hyn i ddelwedd yr awyr a'r graig ymddangos yn dywyllach. Mae'r awyr dywyll yn gwefreiddio'r ddelwedd gyda drama a dwyster. Roedd Ansel yn ystyried Monolith, Wyneb Hanner Cromen (1927) yn ddatblygiad arloesol oherwydd y dechneg hon.

Daeth ffotograffiaeth Ansel Adams wedyn yn fodd oamlygu y darlun yn llygad ei feddwl. Yn gyntaf, cyfansoddodd y ffotograffydd y ddelwedd yn ei feddwl. Yna meddyliodd am werthoedd tonyddol y print terfynol. Oherwydd ei fod yn ceisio'r hyn sy'n cyfateb agosaf i'w weledigaeth, daeth Adams i ganolbwyntio ar dechneg.

Roedd Adams eisiau i'r ddelwedd ddod i'r amlwg fel y'i delweddwyd gan yr artist cyn gwneud y ddelwedd. Byddai'r dechneg yn ddefnyddiol oherwydd gallai alluogi negatifau bron yn berffaith. Pan oedd Monolith, Wyneb Hanner Cromen yn cael ei datblygu, ac roedd hynny'n cyfateb i'w ddelweddu mewnol, daeth yn ymroddedig i'r ffordd hon o weithio.

Yn y modd hwn, dechreuodd Adams arbrofi gyda thechnegolrwydd a phosibiliadau'r cyfrwng.

Ym 1928, roedd Adams wedi priodi Virginia, wedi rhoi'r gorau iddi o'r diwedd ar yrfa fel pianydd cyngerdd, a daeth yn ffotograffydd swyddogol i'r Sierra Club ac, yn 1930, Parc Cenedlaethol Yosemite. Ymddangosodd ei ddelweddau mewn cofroddion, llyfrynnau, a hysbysebion. Dysgodd yr amser a dreuliodd yn gweithio yn y maes hysbysebu iddo wneud delweddau clir a oedd yn cyfleu neges gref.

Arddull Llofnod

Mesurir cyfansoddiadau Adam. Roedd yn meddwl am ddynion lle ac fel arfer yn cymryd dim ond un ddelwedd, weithiau dwy ar gyfer yswiriant, ond roedd y ddau yn aml yn union yr un fath. Cymaint oedd lefel ei fanylder a'i hyder yn ei grefft. Roedd yn rhaid iddo wneud penderfyniadau greddfol fel ffotograffydd a daeth yn gyfforddus yn gweithiodan y syniad o amser rhewllyd.

Mae rhai o nodweddion ffotograffiaeth Ansel Adams yn cynnwys ehangder panoramig o dirwedd a golygfan hollwybodol.

Roedd yn aml yn gosod y llinell gorwel yn uchel yn y ffrâm i gyfleu graddfa. Mae ei waith yn portreadu awyrgylch a maint y tirweddau mynyddig hynny. Mae cromlin “S” gref yn aml yn ymddangos yn ei dirweddau fel llinell arweiniol sy'n creu ymdeimlad o symudiad. Mae Ansel Adams yn aml yn defnyddio'r afon i gyflawni'r effaith hon.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Pwmpen - Tiwtorial Lluniadu Pwmpen Nadoligaidd

Clos o ddail o'r union fry a dynnwyd ym Mharc Cenedlaethol Rhewlif yn Montana (rhwng 1933 a 1942), o'r gyfres “Ansel Adams Photographs o Barciau a Henebion Cenedlaethol” (a luniwyd 1941 – 1942); Ansel Adams , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae’n ymddangos bod pynciau ffotograffiaeth Ansel Adams yn byrlymu o’r ffrâm. Roedd ei fframio tynn a'i docio gofalus yn gadael ymyl bach o amgylch ymylon ffotograffau, gan wneud i'w ddeiliaid deimlo eu bod ar y gorwel. Defnyddiodd linellau cydgysylltiol a oedd yn fframio testun neu linellau cyfochrog a greodd ddyfnder yn y cyfansoddiad.

P'un ai wyneb mynyddoedd anferth neu fanylion coeden fechan oedd hi, gwead rhyfedd y byd naturiol yn ddyfais gyfansoddiadol bwysig yn ffotograffiaeth Ansel Adams. Cipiodd bren, carreg, eira, ac amrywiaeth o weadau eraill, gan amlygu manylion i roi rhith osylwedd ac yn aml yn gwella maint ei ffotograffau.

Yn ffotograffau Ansel Adams, gwelwn gymylau storm yn gorchuddio copaon mynyddoedd neu law ysgafn yr haf. Roedd yn well gan Adams olygfeydd dramatig ac yn aml yn saethu tuag at neu ychydig ar ôl storm. Fel y cyfryw, mae llawer o deitlau ei ddelweddau yn cynnwys y gair “storm”. Defnyddiodd ei arddull weledol effeithiau tywydd i gryfhau rhinweddau operatig y llun.

Wrth edrych ar draws y goedwig i fynyddoedd a chymylau ym Mharc Cenedlaethol Rhewlif yn Montana (1942), o'r gyfres “Ansel Adams Photographs o Barciau a Henebion Cenedlaethol” (a luniwyd 1941 – 1942); Ansel Adams , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Rhoddodd defnydd greddfol Adams o gydbwysedd a chyferbynnedd tonyddol rymusrwydd atyniadol i’w ddelweddau. Roedd ardaloedd o dywyllwch trwchus yn torri ar draws darnau llachar o olau neu'n eu hategu. Roedd gan ei ddelweddau amrediad tonyddol llawn o wyn i ddu, a oedd yn gwneud iddynt edrych yn gytbwys. Defnyddiodd Adams ddwysedd cysgod a golau fel cyfrwng datguddiad a goleuo gwell, gan achosi i rannau o'r ffrâm ddisgyn i gysgod. Cymerodd ofod negyddol yn ei ddelweddau yn fwriadol.

Roedd yn ymddangos bod yn well gan Ansel Adams ddelweddau monocromatig. Roedd gwyrdd a glas yn ddiflas, hyd yn oed yn hyll ar brint. Roedd yr hyn a welodd ym myd natur yn llawer mwy cymhleth. Roedd du a gwyn yn caniatáu cynildeb, gan wneud cysgodion yn fwy dramatig. Trwy saethu mewn du a gwyn, fetrin realiti a gosod y gwyliwr yn nes at deyrnas y ffantasi.

Er eu bod wedi’u gwreiddio mewn natur, mae delweddau Adams yn cynrychioli fersiwn arwrol ddelfrydol o’r hyn a fodolai. Mae ei ffotograffau yn dangos nid yr hyn a welodd ond yr hyn a deimlai. Cyfaddefodd fod y syniad hwn yn un rhamantus, ond roedd ei olygfeydd dramatig o Dde Sierra yn dyst i'w fynediad arbennig i natur heb ei gyffwrdd gan ddyn, a roddodd ansawdd chwedlonol i'w ddelweddau.

Pure Photography

Ansel Adams ' cyrhaeddodd llwyddiant yn iawn yng nghanol y 1920au a dechrau'r 1930au. Roedd yn saethu mewn lleoliadau newydd a, tra yn New Mexico, bu’n gyfaill i lawer o’r artistiaid o entourage Alfred Stieglitz gan gynnwys Paul Strand a Georgia O’Keefe. Byddai Strand yn dylanwadu’n aruthrol ar Adams ac yn ei annog i hogi ei grefft. Ym 1931, cafodd Adams ei sioe amgueddfa unigol gyntaf yn y Smithsonian, a oedd yn hynod lwyddiannus, gan gasglu adolygiadau serol. Y flwyddyn nesaf, cafodd arddangosfa grŵp yn Amgueddfa D Young yn San Francisco.

Ym 1932, yn anterth ei yrfa, ymunodd Adams â rhai ffotograffwyr eraill o ardal y bae mewn mudiad newydd a ymbellhau oddi wrth Ddarluniaeth, a oedd yn cael ei weld fel dynwarediad o beintio.

Roedd Adams wedi arbrofi gyda thechnegau Darluniaeth o'r blaen. Fel y soniwyd uchod, roedd wedi defnyddio ffocws meddal yn ogystal â thechnegau eraill megis ysgythru a'r broses bromoil. Bellach roedd gan Adams fynediad i gamera newydd

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.