Andrew Wyeth - Rhanbarth Realist Enwog America

John Williams 30-09-2023
John Williams

Mae paentiadau A ndrew Wyeth yn cael eu trwytho â chymeriad dirgel y byd go iawn, gan wyrdroi syniadau confensiynol am realiti. Mae gan weithiau celf Andrew Wyeth agwedd gythryblus iddynt, gan achosi i rai sylwebwyr ei labelu’n Realydd Hud. Yn y 1960au, dywedodd nifer o ddirmygwyr nad oedd lluniau dyfrlliw Andrew Wyeth yn cynnal yr oes ac nad oeddent yn berthnasol i gymdeithas newidiol. Mae nifer o brintiau Andrew Wyeth yn cael eu hystyried yn anghonfensiynol yn eu harchwiliad o rywioldeb cynhenid ​​ei fodelau.

Bywgraffiad Andrew Wyeth

9> Dyddiad Marwolaeth
Cenedligrwydd Americanaidd
Dyddiad Geni 12 Gorffennaf 1917
16 Ionawr 2009
Man Geni Chadds Ford, Pennsylvania

Yn nodweddiadol, roedd darluniau a phaentiadau Andrew Wyeth yn defnyddio safbwyntiau ac onglau dirdro, gan roi golwg iasol neu ryfedd i’w fodelau. Nid yw gweithiau celf Andrew Wyeth yn ymwneud â themâu hudol; fel arall, maent yn datgelu bod y bydysawd gwirioneddol wedi'i amgylchynu gan enigma ac amwysedd. Fodd bynnag, cyn i ni fynd ymhellach i mewn i'w weithiau celf, gadewch inni ddechrau gyda bywgraffiad Andrew Wyeth.

Plentyndod

Roedd Wyeth yn aml yn sâl yn ifanc ac yn dal y pâs. Oherwydd ei sefyllfa dan fygythiad, penderfynodd ei rieni ei addysgu gartref. Dechreuodd teulu Wyeth dreulio eu hafau ym Maine pan oedd yn dair oed“Yr anhawster oedd rhoi clod i’w buddugoliaeth aruthrol o fywyd y byddai’r rhan fwyaf o bobl yn ei ystyried yn anobeithiol,” meddai Wyeth am y ddynes oedd “yn gyfyngedig yn gorfforol ond ddim yn ysbrydol o bell ffordd.”

Corfforaeth fregus y ffigwr a mae breichiau a choesau gwan yn cyfleu'r syniad ei bod hi'n ddiamddiffyn ac yn unig yn yr ehangder enfawr. Oherwydd eu bod yn ei harsylwi o'r tu ôl, mae'r gwyliwr mewn sefyllfa anghyfforddus.

Mae gan y sefyllfa ansawdd bregus iddi, sy'n cyfrannu at yr ymdeimlad cyffredinol o ofn. Ni fyddai'n gwbl gywir tybio bod hwn yn gynrychiolaeth wirioneddol o Christina Olson.

Tra bod y ffrog binc a'r coesau tenau yn perthyn i Olson, a oedd yn 55 ar y pryd, cyflogodd Wyeth ei wraig ifanc Betsy fel y model go iawn yma, yn cyfuno ffigwr oedrannus ac afreolus Christina gyda ffigwr iach, ifanc. Er gwaetha’r ffaith i Wyeth geisio cyfleu diflastod Olson, gellid ystyried y pwnc yn “Bobwraig”.

Mae’n stori hynod ddiddorol, benagored sy’n ennyn diddordeb y darllenydd. Beth yw enw Christina? Pam mae hi yng nghanol cae? Ai dyna ei phreswylfa? Beth sy'n gwneud iddi ymddangos fel pe bai'n cropian? Tra bod Christina’s World yn ymddangos yn baentiad syml, mae’n gynrychioliadol o ddehongliad Wyeth o Hud Realaeth, sy’n llai hudolus ac yn swrrealaidd yn agored ac yn fwy cynnil ac anesmwyth yn ei oruchafiaeth.realaeth.

Mae paentiadau Wyeth “yn llawn dop o drosiadau cudd sy’n mynd i’r afael â themâu cyson hiraeth, melancholy, a cholled,” yn ôl un curadur. Yn ôl yr artist, “Hud! Dyna sy'n dyrchafu popeth. Dyma’r gwahaniaeth rhwng paentiad artistig iawn a phaentiad o eitem.” Er gwaethaf y ffaith bod y ffyrnigrwydd y llwyddodd Wyeth i gyfleu ei hun yn y paentiad hwn yn ei wneud yn un o'i ddarnau mwyaf adnabyddus ac edmygol, nid dyna oedd ei hoffter arbennig. Heb y ffigwr yn y maes, credai Wyeth y byddai'r gwaith wedi bod yn fwy effeithiol.

Dywedodd, “Pan oeddwn i'n peintio, byddwn yn eistedd am oriau o'r diwedd yn gweithio ar y glaswellt, a dechreuais i deimlo fy mod allan yn y cae. Cefais fy amsugno'n llwyr yng ngwead y gwrthrych. Rwy’n cofio cerdded i mewn i’r cae a chodi darn o bridd i’w osod ar waelod yr îsl. Doeddwn i ddim yn gweithio ar baentiad ar y pryd. Roeddwn i, mewn gwirionedd, yn gwneud rhywfaint o waith ar lawr gwlad.”

Darllen a Argymhellir

Heddiw, fe wnaethom ddarganfod bywgraffiad a chelf Andrew Wyeth. Hoffech chi ddysgu mwy am brintiau ac oes Andrew Wyeth? Dyma rai awgrymiadau llyfr i wneud hynny!

Andrew Wyeth: Autobiography (1998) gan Thomas Hoving

A hoffech chi fod yn berchen ar eich printiau anhygoel Andrew Wyeth eich hun? Mae ei baentiadau tempera, brws sych, a dyfrlliw, yn ogystal â darluniau pensila atgynhyrchir yn y casgliad godidog hwn. Yr arddangosfa fwyaf cynhwysfawr o waith yr arlunydd hyd yma.

Andrew Wyeth: Hunangofiant
  • Cyfrol moethus yn atgynhyrchu'r gorau o weithiau celf Andrew Wyeth
  • 138 tempera, sychbrwsh, a dyfrlliw paentiadau ac astudiaethau pensiliau
  • Ôl-weithredol mwyaf cynhwysfawr o waith Wyeth a gynhyrchwyd erioed
Gweld ar Amazon

Andrew Wyeth: Looking Out, Looking In (2014) gan Nancy Anderson

Mae amlygiad cynhwysfawr cyntaf Andrew Wyeth o'r ffenestr fel pwnc sy'n codi dro ar ôl tro yn ei gelfyddyd hefyd yn un o'i baentiadau pwysicaf. Dros y 60 mlynedd dilynol, dychwelodd Wyeth at ffenestri, gan greu mwy na 300 o baentiadau eithriadol sy’n archwilio dyfnder ffurfiol a thematig y pwnc. Mae’r agwedd naratif sydd o reidrwydd yn gysylltiedig â chyfansoddiadau ffigurol mwy adnabyddus Wyeth yn absennol o’r gweithiau llym, hardd, bron haniaethol hyn. Mae'r casgliad hwn yn edrych o'r newydd ar waith Wyeth trwy ganolbwyntio'n llwyr ar baentiadau heb wrthrychau dynol, a dyma'r tro cyntaf i'w weithiau anffigurol gael eu cyhoeddi gyda'i gilydd ers y 1990au.

Andrew Wyeth: Looking Out, Looking In
  • Clawr caled wedi’i argraffu’n hyfryd ac wedi’i ganmol gan y beirniaid ar yr artist
  • Cyhoeddwyd gan yr Oriel Gelf Genedlaethol, Washington, D.C.
  • Yn cynnig agwedd newydd at waith Andrew Wyeth
Gweld ar Amazon

AndrewRoedd Wyeth yn artist Americanaidd o fri rhyngwladol a oedd yn adnabyddus am ei baentiadau dyfrlliw a thymer realistig o bobl a thirweddau. Hyd yn oed mewn cyfnod ar ôl y rhyfel a oedd yn cael ei ddominyddu gan haniaethu, parhaodd paentiadau realistig Wyeth yn boblogaidd drwy gydol ei yrfa. Yn y blynyddoedd ar ôl ei farwolaeth, mae ysgolheigion wedi ail-werthuso realaeth Wyeth a'i gysylltiad â moderniaeth, ac nid yw ei enw da fel peintiwr pwysig ond wedi codi.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy Oedd Andrew Wyeth?

Roedd Andrew Wyeth yn ddyfrlliwiwr Americanaidd ac yn beintiwr tymer a oedd yn adnabyddus am ei ddarluniau realistig o dai, caeau, bryniau a phobl ei fyd preifat. Disgrifiwyd gwaith Wyeth gan haneswyr celf fel rhywbeth emosiynol a gwrthwynebol i duedd haniaethol peintio’r 20fed ganrif. Er gwaethaf y wasg negyddol, mae celf Wyeth wedi parhau i fod yn boblogaidd.

Gweld hefyd: Cerflun "Manneken Pis" - Darganfyddwch y Cerflun Peeing Enwog ym Mrwsel

Beth Oedd Paentiad Mwyaf Adnabyddus Andrew Wyeth?

Christina’s World (1948), darlun mwyaf adnabyddus Andrew Wyeth, yn cynnwys menyw ifanc yn gorwedd ar y glaswellt ac yn syllu ar ffermdy. Er gwaethaf ei ddeunydd pwnc cyffredin, mae gan y darn deimlad brawychus o frys ac ofn ar y gorwel. Er bod ei waith wedi'i ddisgrifio fel melancholy, mae'n well gan yr arlunydd ei alw'n fyfyriol.

oed, lle gallent werthfawrogi'r awyr agored tra hefyd yn cael rhywfaint o fudd o'r ysgogiad cymdeithasol a deallusol a roddwyd gan eu gwesteion.

Dechreuodd Andrew Wyeth fraslunio cyn iddo hyd yn oed allu darllen, ac yn y diwedd bu'n cynorthwyo ei dad i wneud hynny. creu'r darluniau ar gyfer eu cyhoeddiadau.

Gyda symudiad cyfyngedig oherwydd ei iechyd gwael, amsugnai Wyeth ei hun yng ngherddi Robert Frost ac ysgrifau Henry David Thoreau, gan ennill cariad dwfn at natur. Roedd ganddo ddychymyg byw hefyd ac roedd yn mwynhau gwisgo i fyny yn y gwisgoedd a’r ategolion a ddarluniwyd yn sgetsys ei dad a chreu naratifau i gyd-fynd â nhw. Tyfodd i fyny ag angerdd am farwoldeb a'r morbid, yn ogystal â chariad at theatr, yn enwedig Shakespeare.

Early Life

Cafodd Wyeth ei feithrin gan arlunydd manwl gywir a roddodd iddo gelf drylwyr. addysg. Dyfrlliw oedd ei hoff gyfrwng oherwydd ei fod wedi ei alluogi i ymgorffori symudiad Argraffiadol a golau yn ei weithiau. Mewn ymateb i’r gweithiau cynnar hyn, cyflwynodd deliwr celf amlwg arddangosfa unigol gyntaf Wyeth yn ei oriel ym 1937. Mewn prin ddau ddiwrnod, roedd pob paentiad unigol wedi’i werthu. Ymhelaethodd enw da Wyeth yn gyflym, ac erbyn iddo fod yn 20 oed, roedd wedi dod i'r amlwg mewn llawer o arlunwyr ifanc eraill yn ei ardal.

Rhoddodd gynnig ar ddulliau newydd, gan gynnwys y dechneg brwsh sych, lle'r oedd cymaint o hylif a hylif wedi'i chwalu.pigment o'r brwsh paent â phosib cyn paentio ar y papur. Llwyddodd i gael canlyniadau hynod fanwl trwy haenu effeithiau yn y modd hwn. Ar ddiwedd y 1930au, datgelodd Peter Hurd ef i wy tempera, a ddefnyddiodd ac a berffeithiwyd ganddo am weddill ei oes. Roedd Wyeth yn caru celf y Dadeni Eidalaidd , a hefyd hynafiaethau Groegaidd-Rufeinig o ran estheteg artistig.

Er iddo gael ei ddylanwadu'n fawr gan artistiaid Americanaidd amlwg fel Edward Hopper a Winslow Homer , Cadwodd Wyeth yn ffyddlon i'w ddull ei hun.

Canol Oes

Cyfarfu Wyeth a syrthiodd mewn cariad, â Betsy Merle James, ym Maine yn ystod haf 1939. Roedd ei dad yn amheus o'r undeb, yn ofni y byddai Betsy cymryd drosodd gyrfa artistig a bywyd personol ei fab. Pan ddaeth paentiadau Andrew yn boblogrwydd, daeth ei dad yn ddig a dechreuodd amau ​​ei yrfa ddarluniadol ei hun, gan gresynu nad oedd erioed wedi bod yn arlunydd gwych. Creodd hyn rwyg rhwng y ddau.

Er gwaethaf straen y cysylltiadau teuluol, ni phlygodd ei barch a'i hoffter o'i dad, ac ym mis Mai 1940 o'r herwydd. Gan nad oedd am sarhau ei dad, roedd Wyeth yn anghysbell ac yn bell trwy gydol y dydd, yn ôl Betsy. Cymerodd Betsy rôl curadur a rheolwr y busnes ar gyfer ei gŵr. Hi hefyd oedd yn gofalu am eu heiddo, yn ogystal â chodi eumeibion.

Er gwaethaf dyfodiad babanod newydd-anedig, arhosodd Wyeth ar ei ben ei hun yn ei weithdy, gan gynhyrchu cymaint ag y gallai.

Cynhwyswyd gweithiau wy tempera Andrew Wyeth yn y arddangosfa Americanaidd 1943: Realwyr Americanaidd a Realwyr Hud. O ganlyniad i'w ddarluniau diddorol ac enigmatig o fywyd a thirweddau gwledig cyffredin, fe'i gelwir yn Realydd Hud. Wrth iddo ymddiddori fwyfwy mewn deunydd dramatig, grotesg a chwerthinllyd, daeth paentiadau Andrew Wyeth yn fwy afiach. Gwelwyd y defnydd o symbolaeth ym mhrintiau Andrew Wyeth fel adwaith i ddigwyddiadau yn ei fywyd personol ac yn y byd mawr.

Pan ddaw at destun ei gynfasau, gosododd Wyeth bremiwm ar gan ddal ysbryd y lleoliad.

Gwnaeth hyn drwy gasglu pethau naturiol o'i amgylchoedd Chadds Ford, megis byrnau gwair a changhennau, a'u gosod wrth ymyl ei îsl yn y gweithdy er mwyn iddo allu gweld nhw yn fwy gofalus. Ym 1945, cafodd tad Wyeth ei daro gan drên wrth iddo groesi’r traciau ger ei gartref yn New Jersey. Dechreuodd Andrew ddefnyddio Kuerner’s Hill fel lleoliad cylchol yn ei baentiadau yn ystod gaeaf 1946.

Fferm Kuerner yn 14 Ring Road, yn Chadds Ford Township, Delaware County, Pennsylvania; Smallbones, CC0, drwy Wikimedia Commons

Yn dilyn marwolaeth annhymig tad Wyeth, mabwysiadodd ei baentiadau tirwedd apalet lliw tywyllach a thôn, tra daeth ei bortreadau o unigolion yn fwy emosiynol nag erioed. Yr oedd gan Wyeth y teimlad fod marwolaeth ei dad o'r diwedd wedi rhoddi caniatad iddo deimlo. Cynhyrchodd bortreadau o'r bobl yr oedd wedi adeiladu bondiau â nhw dros amser, ond un o'i siomedigaethau mwyaf oedd methu â chynhyrchu portread o'i dad.

Late Life

Hyd yn oed tra oedd ef yn mynd i'r afael ag erchyllterau'r Ail Ryfel Byd, creodd Wyeth luniau o'i leoliad unig. Mae'r ystyr mewn paentiadau o gaeau a ffermydd pwmpen yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'r hyn a welir yn llythrennol. Erbyn canol y 1950au, roedd amgueddfeydd, sefydliadau, a phapurau newydd i gyd wedi canmol Gwyeth.

Yn dilyn dyfodiad Celfyddyd Bop, Minimaliaeth, a beirniadaethau sefydliadol, beirniadwyd ei waith gan lawer o adolygwyr fel gan fod yn hen ffasiwn ac yn ôl.

“Roedd ei feirniaid craffaf yn ei alw’n ddarparwr atchweliadol o gynrychioliadau hawdd eu defnyddio, hiraethus o orffennol gwledig na fu erioed,” yn ôl y New York Times. Casglodd rhai Wyeth am ei ramantiaeth, ond ymatebodd trwy archwilio rhywioldeb ei ddeiliaid.

Ar ôl i Christina Olson farw ym 1968, dechreuodd Wyeth weithio gyda ffigwr newydd, Siri Erickson, merch iau oedd yn byw gerllaw. Portreadodd hi wedi gwisgo ac yn noethlymun am ddeng mlynedd, gan ysgogi eraill, hyd yn oed ei wraig, i ddyfalu am ei gariad tuag ati. Pan fydd eiPeintiad noethlymun homoerotig o'i gymydog drws nesaf Eric Standard, a grëwyd ar ddiwedd y 1970au fel pe bai'r person yn Venws Botticelli yn dod o'r cae, wedi'i arddangos i ddechrau yn yr 1980au, daeth yn arwyddlun ar gyfer gwrywod cyfunrywiol.

Roedd Wyeth “wedi newid mewn un modd sylfaenol,” meddai mewn cyfweliad yn 1990, ac “yn awr yn rhoi cawod i’w weithiau gyda golau go iawn.”

Dyfrlliwiau Andrew Wyeth daeth yn fwy aeddfed wrth iddo fynd yn hŷn, i'r graddau y gellir eu labelu'n haniaethol. Aeth dull peintio tirwedd Wyeth y tu hwnt i realaeth trwy roi sylw i’r manylion llai yn y lleoliad. Bu farw Wyeth yn dyner yn 91 oed, ond gadawodd ar ei ôl bortffolio celf mawr o filoedd o ddarluniau a phaentiadau.

Gwahoddodd Andrew a Betsy Wyeth William Waterway Marks i ymweld â nhw yn y Cushing, Maine sheep fferm yn 1977. Ar sawl achlysur, gwahoddodd Wyeth Marks i yrru o gwmpas y fferm tra'r oedd yn peintio golygfeydd amrywiol en plein air . Ar un achlysur, rhoddodd Wyeth ganiatâd i Marks dynnu llun ohono wrth iddo beintio. Dyma un o gyfres o luniau a dynnodd Marks o Andrew Wyeth yn peintio en plein air ; Williamwaterway, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Etifeddiaeth

Oherwydd iddynt ennyn cysylltiad emosiynol dwfn a'r awydd am y bywyd gwledig a ddangosodd, darluniau Andrew Wyeth ac yr oedd darluniau yn hollbresenol ar aelwydydd aystafelloedd cysgu yn ystod ac ar ôl ei farwolaeth.

Cafodd llawer o arlunwyr lleol ym Mhennsylvania a Maine, yn ogystal ag arlunwyr o ardaloedd eraill o'r wlad, eu heffeithio gan ei naturiaeth, ond gyda chynnydd haniaethol a Chelfyddyd Gysyniadol , nid yw'r rhan fwyaf o'r artistiaid hyn wedi cael fawr ddim sylw cenedlaethol, os o gwbl.

Mae ysgolheigion wedi ail-werthuso realaeth Wyeth a'i gysylltiad â moderniaeth yn y blynyddoedd ers ei farwolaeth, a'i statws fel dim ond ers hynny y mae artist nodedig wedi tyfu. Gwasanaethodd Wyeth fel ysbrydoliaeth i ddarpar artistiaid a gwneuthurwyr ffilm. Mae mab ieuengaf Wyeth, Jamie, yn beintiwr realaidd sy'n aml yn defnyddio agwedd homoerotig amlwg yn ei weithiau celf.

Artist Jamie Wyeth yn sefyll o flaen un o'i baentiadau, c. 1979; Bernard Gotfryd, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gweithiau Celf Pwysig Andrew Wyeth

Nawr byddwn yn edrych ar enghreifftiau enwog o baentiadau Andrew Wyeth. Roedd Wyeth yn frwd dros beintio'r bywyd gwledig yr oedd yn ei adnabod ac nid oedd yn fodlon newid ei ddull i gyd-fynd â'r oes. Yn ddiweddarach, daeth Wyeth yn ffigwr cartrefol yn America ac yn fodel rôl ar gyfer artistiaid newydd a oedd yn dychwelyd i realaeth i fynd i'r afael â materion cymdeithasol modern.

Winter Fields (1942)

Dyddiad Cwblhau 1942
Canolig Tempera
Dimensiynau 44 cm x 104 cm
CyfredolLleoliad Amgueddfa Gelf Whitney

Ar ôl darganfod yr aderyn marw ar dro, dychwelodd Wyeth i'w stiwdio i'w archwilio a'i beintio, gan arwain at hynny. mewn darluniau niferus ar gyfer y gwaith hwn. Dywedodd Wyeth, “Cafodd natur ac agosrwydd amgylchedd Pennsylvania eu crynhoi gan y frân hon yn un o gaeau Karl. Fe wnaeth y plu du-las fy helpu i dorri allan o ‘Argraffiadaeth’”. Mae gallu Wyeth i gipio manylion manwl gan ddefnyddio paent tempera , dewis prin o gyfryngau yn y cyfnod modern, yn dangos i ba raddau y gwyrodd oddi wrth dueddiadau tynnu presennol.

Mae rhai wedi sylwi ar gysylltiadau rhwng y llun a'r delweddau o'r meirw a'r anafedig ar feysydd brwydrau Ewropeaidd ers iddo gael ei beintio yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Gweld hefyd: Technegau Cysgodi - Awgrymiadau ar gyfer Cysgodi Eich Lluniau

Cafodd Wyeth ei denu hefyd gan ffilmiau Americanaidd, yn enwedig lluniau rhyfel mud cynnar a ryddhawyd yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf, a dylanwadwyd arno gan fframio sinematig golygfeydd gwrthdaro. Fodd bynnag, honnodd Wyeth nad oedd gan ei weithiau fawr ddim i'w wneud â ffotograffiaeth, ac o edrych yn fanylach, mae'r pethau yn y cefndir yn cael eu paentio mor gain a manwl â'r frân. ffordd na allai pobl na chamerâu. Mae realaeth Wyeth bob amser wedi ceisio cyfleu “yr hyn sydd yn agos i lawr ar yr wyneb”, fel y mae'n ei ddweud. DyddiadCwblhawyd 1946 Canolig Tempera 1>Dimensiynau 79 cm x 121 cm Lleoliad Presennol Amgueddfa Gelf Gogledd Carolina, Raleigh , NC

Yn dilyn colled drasig ei dad, fe wnaeth y gwaith celf hwn. Lladdwyd ei dad gan drên ar Kuerner’s Hill yn Chadds Ford. Methodd injan ei gar, ac nid oedd ef a'i ŵyr bach yn gallu symud nac argyhoeddi'r gweithredwr i stopio mewn pryd. Dros y 30 mlynedd dilynol, daeth cymydog Wyeth yn ffigwr tad dirprwyol iddo, ac roedd y fferm a’r bryn yn ffynhonnell ysgogiad allweddol i’w waith. O ystyried y gosodiad bywgraffyddol, gallai'r person ifanc fod yn Wyeth ei hun, yn crwydro'n wyllt ac yn wrthdynedig wrth geisio gwneud ystyr i farwolaeth ei dad.

Dywedodd Wyeth wedyn ei fod yn dymuno iddo greu llun o'i dad ond bod “y bryn wedi dod yn bortread ohono yn y pen draw.”>Dyddiad Cwblhau 1948 Canolig Tempera <9 Dimensiynau 82 cm x 121 cm Lleoliad Presennol Amgueddfa Celf Fodern

Mae testun llun Wyeth, Anna Christina Olson, yn sefyll gyda hi yn ôl at y gwyliwr, yn syllu dros ei thŷ yn Cushing, Maine. Nid oedd Christina yn gallu cerdded oherwydd afiechyd cyhyr dirywiol.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.