Amhosibilrwydd Corfforol Marwolaeth Ym Meddwl Rhywun Byw

John Williams 20-07-2023
John Williams

Crëwyd Amhosibilrwydd Corfforol Marwolaeth ym Meddwl Rhywun Byw, gan Damien Hirst, a elwir hefyd yn The Shark , ym 1991. Comisiynodd Charles Saatchi hwn gwaith celf siarc-mewn-formaldehyd ac yna'i werthu i Steven A. Cohen yn 2004. Amnewidiwyd y siarc teigr cyntaf â sbesimen newydd yn 2006 oherwydd diraddio.

Yr Amhosibilrwydd Corfforol Marwolaeth ym Meddwl Rhywun sy'n Byw (1991) gan Damien Hirst

Mae ymagwedd greadigol amrywiol Hirst yn seiliedig ar gynseiliau hanesyddol o gasgliadau parod Marcel Duchamp , a Chelfyddyd Gysyniadol y 1970au . Cododd gyrfa'r artist yn gynt na gyrfa ei ffrindiau o gyfnod yr Young British Artists, a daeth yn adnabyddus am ddarnau croesryw cynhennus a nodweddwyd gan themâu fel penglogau, a chreaduriaid yn hongian mewn fformaldehyd.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Wyneb Cwningen - Canllaw Lluniadu Cwningen Cam-wrth-Gam

Damien Hirst's Gosododd gwaith cynnar y sylfaen ar gyfer ei lwyddiant yn y dyfodol a chanmoliaeth feirniadol.

Cyflwyniad i Damien Hirst

13> Dyddiad Geni
Cenedligrwydd Cymraeg
7 Mehefin 1965
Dyddiad Marwolaeth Amh.
Man Geni Bryste, Y Deyrnas Unedig

Mae practis Damien Hirst yn cwmpasu gosodiadau, cerfluniau, peintio, a braslunio. Mae ei waith gweledol, hudolus esthetig, sy'n gyson herio'rwedi cyfrannu at ran o'r diraddiad. Cafodd y siarc ei ddiberfeddu a'i groen ei ymestyn dros gast gwydr ffibr yn 1993 gan yr oriel.

O Ble Daeth yr Ail Siarc?

Cafodd ail siarc ei ddal oddi ar Queensland a'i gludo i Hirst am gyfnod o ddau fis. Yn 2006, cyfrannodd yr Amgueddfa Hanes Natur yn Llundain at gadwraeth y rhywogaeth newydd. Er mwyn gwneud hyn, cafodd corff y siarc ei lenwi â fformaldehyd a’i ymdrochi mewn hydoddiant fformalin.

ffiniau rhwng gwyddoniaeth, celfyddyd, a chrefydd, wedi ei sefydlu fel prif gelfyddydwr ei genhedlaeth. Mae Hirst yn archwilio’r tensiynau a’r amwysedd sydd wrth wraidd profiadau dynol. Archwilir angerdd, uchelgais, cred, ac anawsterau byw gydag ymwybyddiaeth o farwolaethau, yn aml mewn ffyrdd rhyfeddol ac anghyffredin.

Gellid dadlau bod Damien Hirst yn fwyaf adnabyddus am ei gyfres 'Hanes Naturiol' o cerfluniau, sy'n darlunio creaduriaid wedi'u hansymudol mewn fformaldehyd mewn gwydrin.

Damien Hirst yn ei arddangosfa, Damien Hirst: The Complete Spot Paintings 1986-2011, a gynhaliwyd yn 2012 yn Oriel Gagosian yn Ninas Efrog Newydd; Andrew Russeth o Efrog Newydd, Efrog Newydd, CC BY-SA 2.0, trwy Wikimedia Commons

Amhosibilrwydd Corfforol Marwolaeth ym Meddwl Rhywun Byw (1991) , er enghraifft, yn anelu at ail-fframio problemau sylfaenol ynghylch natur bodolaeth ac eiddilwch bodolaeth ffisiolegol. Mae Hirst yn defnyddio casys arddangos fel porth a rhwystr, gan swyno'r sylwedydd yn weledol tra hefyd yn rhoi geometreg syml i amgáu, cyfyngu a gwrthrychu ei ddeunydd.

Yn ei ddarn eiconig Mil o Flynyddoedd (1990), adeiladodd gynhwysydd gwydr a dur i ddechrau lle mae pryfed yn dod i'r amlwg, yn bwyta ac yn marw o ganlyniad i gortor pryfed-O, gan greu cylch bywyd bach. Mae nifer o'i gerfluniau eraill o'r 1990au yn cynnwys creiriauarteffactau fel sigaréts, dillad, hambyrddau, cadeiriau, a byrddau, sy'n awgrymu presenoldeb dynol trwy eu habsenoldeb.

Un o themâu mwyaf parhaol Hirst yw gwyddoniaeth a'n hyder diwyro yng ngrym cyffuriau.

4>

Gweld hefyd: Dyfrlliw vs. Acrylig - Y Gwahaniaeth Rhwng Dyfrlliw ac Acrylig

Ffotograff o waith Hirst yn cynnwys Paradocs Cariad (Ildio neu Ymreolaeth, Gwahaniad fel Rhagamod ar gyfer Cysylltiad) (2007) ar y chwith a 2-Amino- 5-Bromobenzotrifluoride (2011) ar y dde, a leolir yn Ystafell Damien Hirst yn Amgueddfa Celf Fodern Arken yn Nenmarc; Jonathan Deamer, CC BY 4.0, trwy Wikimedia Commons

Archwilir y cysyniadau hyn yn arddangosfa Fferyllfa (1992) yn ogystal â'r Cabinetau Meddyginiaeth, sy'n arddangos llu o offer llawfeddygol adlewyrchol, manwl gywir o fewn arddangosfeydd gwydr a dur. Mae naws fwy llawen i weithiau eraill, megis Hymn (2001), cerflun efydd amryliw sy'n dangos cyhyrau ac organau hanfodol y corff dynol mewn cynrychioliadau anatomegol tebyg i degan wedi'u chwyddo i faint mamoth.

Mae Hirst hefyd yn cael ei gydnabod am ei baentiadau, fel y “Paentiadau Kaleidoscope”.

Mae'r rhain yn cynnwys cannoedd o adenydd pili-pala wedi'u trefnu mewn patrymau tebyg i fandala. Mae’r ‘Cabinetau Entomoleg’ sy’n cyd-fynd yn defnyddio’r un elfennau ond yn eu trefnu mewn rhesi fertigol a llorweddol union o fewn casinau dur gwrthstaen minimol a sgleiniog wedi’u gosod ar y wal.

Y Siarc mewn FformaldehydGwaith Celf

<12
Dyddiad Cwblhau 1991
Canolig Siarc mewn fformaldehyd
Dimensiynau 213 cm × 518 cm × 213 cm
Lleoliad Tate Modern
Mae'r ffaith bod yr anifail wedi'i dynnu o'i amgylchedd naturiol yn golygu ei fod yn llonydd, sefydlog, a chadwedig, yr hyn sydd yn gwneyd y peth hwn mor rhyfedd a rhyfeddol. Mae llawer o bobl ond wedi gweld siarcod ar y teledu neu mewn acwariwm, felly mae'r darn i bob pwrpas yn gadael i'r gynulleidfa ei weld mewn amgylchedd diogel ac efallai fynd i'r afael â'u pryderon haniaethol.

Yn benodol, mae'r gwaith hwn yn codi penbleth. sut rydym yn cyfathrebu â natur ac organebau eraill, ac mae'r artist yn gweithredu'n bennaf fel cyfryngwr profiad.

Gosodwyd The Shark Hirst fel rhan o Sensation Young British Artistiaid o Gasgliad Saatchi yn Amgueddfa Brooklyn yn Ninas Efrog Newydd, a oedd yn rhedeg o Hydref 2, 1999, tan Ionawr 9, 2000; Amgueddfa Brooklyn , Dim cyfyngiadau, trwy Comin Wikimedia

Mae hyn yn caniatáu i'r gwaith weithredu ar sawl lefel, gan gynnwys yn seicolegol ag ofnau dynol, yn swolegol gyda rhinweddau a phriodweddau anifail , yn ddiwylliannol gyda'r delweddau cythryblus, ac yn olaf yn artistig gydag ehangu'r canon artistig.

Cysyniad a Chefndir

Charles Saatchi, a addawodd ym 1991 italu am ba bynnag waith celf y dymunai Hirst ei gynhyrchu, darparodd y cyllid ar gyfer y darn. Cipiodd pysgotwr a gyflogwyd i gwblhau’r swydd y siarc ger Bae Hervey yn Queensland, Awstralia. Rhywbeth “digon mawr i'ch difa” oedd yr hyn yr oedd Hirst yn ei ddymuno.

Cafodd ei arddangos i ddechrau yn 1992 fel rhan o arddangosfa gyntaf Oriel Saatchi mewn cyfres o arddangosfeydd Artistiaid Prydeinig Ifanc, a gynhaliwyd yn yr oriel. lleoliad yn St. John's Wood yn Lloegr.

Mil Mlynedd , darn arall o gelf gan Hirst, yn cael ei arddangos. Yna fe'i cynigiwyd am Wobr Turner, ond Grenville Davey a'i hennill yn y diwedd. Rhoddwyd y darn i Steven A. Cohen gan Saatchi. Disgrifiwyd y gwaith celf fel a ganlyn gan

The New York Times yn 2007: “Mr. Mae Hirst yn aml yn ceisio serennu'r meddwl (ac yn methu'n amlach nag y mae'n llwyddo), ond mae'n gwneud hynny trwy greu teimladau uniongyrchol, aml gweledol, y mae'r siarc yn parhau i sefyll allan fel y rhai mwyaf nodedig yn eu plith. Yn unol ag enw’r darn, mae’r siarc yn cynrychioli bywyd a marwolaeth mewn ffordd sy’n anodd ei deall nes i chi ei weld yn ei danc, yn barod ac yn dawel. Mae’n rhoi siâp diabolaidd, tebyg i farwolaeth i’r angen drwg yn ei hanfod i oroesi”

Dirywiad ac Amnewidiad

Roedd cadwraeth wreiddiol y siarc yn annigonol, felly dechreuodd bydru a throdd yr hylif o’i gwmpas yn wallgof. Priododd Hirst arhan o'r diraddiad i ddefnydd Oriel Saatchi o gyfryngau cannu yn yr hylif.

Diberfeddodd yr oriel y siarc ym 1993 a lapio ei groen dros fowld gwydr ffibr, gan ei droi o garcas cyfan a oedd wedi cael ei wedi'i gadw'n gemegol i fynydd tacsidermi a oedd yn cael ei gyflwyno ar y gweill.

Dywedodd Hirst, “Nid oedd yn ymddangos mor frawychus. Roedd yn ffug, roedd cymaint yn glir. Roedd yn ddi-bwysau.” Gwirfoddolodd Damien Hirst i gymryd lle'r siarc ar ôl iddo glywed y byddai Saatchi yn gwerthu'r darn i Cohen. Cytunodd Cohen i dalu am yr un newydd, gan alw'r gost yn “anfaterol” (costiodd y weithdrefn fformaldehyd yn unig dros $100.000).

Gosodwyd The Shark Hirst fel rhan o Sensation Young Artistiaid Prydeinig o Gasgliad Saatchi yn Amgueddfa Brooklyn yn Ninas Efrog Newydd, a oedd yn rhedeg o Hydref 2, 1999, tan Ionawr 9, 2000; Amgueddfa Brooklyn, Dim cyfyngiadau, trwy Wikimedia Commons

Cafodd yr ail siarc, benyw, ei gymryd oddi ar arfordir Queensland a'i gludo dros gyfnod o ddau fis i Hirst. Roedd hi tua 25 oed neu ganol oed. Cynorthwywyd cadwraeth y sbesimen newydd yn 2006 gan Oliver Crimmen, biolegydd a chadwraethwr morol yn yr Amgueddfa Hanes Natur yn Llundain. Roedd hyn yn gofyn am bwmpio fformaldehyd i'r organeb a'i olchi mewn hydoddiant fformalin 7 y cant am bythefnos. Yna cadwyd yn ygwydryn gwreiddiol 1991.

Nododd Hirst ei bod yn ddadleuol o safbwynt athronyddol a fyddai'r gwaith celf yn dal i fod yr un fath pe bai'r siarc wedi'i dynnu. “Mae’n benbleth difrifol”, meddai am y gwaith.

O ran a yw’r darn gwreiddiol neu’r nod gwreiddiol yn fwy arwyddocaol, mae gan artistiaid a chadwraethwyr safbwyntiau cyferbyniol. Gan fod fy nghefndir mewn celf gysyniadol , credaf mai dyma ddylai fod y nod. Mae'r eitem yn union yr un fath. Fodd bynnag, ni fydd y dyfarniad yn hysbys am gryn amser i ddod.

Ymateb

O dan y pennawd Nid Celf yw Siarc Marw , arddangosir Oriel Ryngwladol Stuckism siarc yn 2003 yr oedd Eddie Saunders wedi ei ddangos i ddechrau o flaen y cyhoedd yn ei siop yn Llundain ddwy flynedd ynghynt. Roedd y Stuckists yn rhagdybio y gallai arddangosfeydd siopau Saunders fod wedi rhoi ysbrydoliaeth i Hirst ar gyfer ei waith celf.

Disgrifiodd Robert Hughes, beirniad celf, “The Shark” fel enghraifft amlwg o'r farchnad gelf fyd-eang yn y Ganolfan. amser yn “anlladrwydd diwylliannol” mewn araith a draddododd yn yr Academi Frenhinol yn 2004.

Dywedodd y gallai strôc brwsh mewn coler les paentiad Velázquez fod yn fwy chwyldroadol na siarc “yn toddi’n wyllt yn ei danc yr ochr arall i'r Tafwys," heb son am y darn celf na'r arlunydd. Yn ogystal, mae rhai wedi cwestiynu moesoldeb y rhan o gorff gwaith Hirstsy'n cynnwys anifeiliaid sydd wedi marw. Mae un amcangyfrif yn gosod cyfanswm yr anifeiliaid a’r pryfed a laddwyd ar gyfer un o weithfeydd Hirst yn 913,450. Mae'r cyfarwyddwr Andrei Konchalovsky yn disgrifio eiliad yn y ffilm Brydeinig-Hwngari 2009 The Nutcracker pan fydd siarc anwes yn cael ei drydanu mewn tanc dŵr fel nod i waith Hirst.

Gwrthod Marwolaeth (2008) gan Damien Hirst, rhan o waith celf diweddarach a gafodd ei arddangos yn Kyiv, Wcráin; Asiant001, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

“Ond na wnaethoch chi, na wnaethoch chi”, dywedodd Hirst mewn ymateb i feirniaid a honnodd y gallai unrhyw un fod wedi creu'r darn hwn o gelf. Mae The Shark yn cael ei ganmol yn ddiamau fel un o’r darnau allweddol o gelf Brydeinig o’r 1990au ac mae wedi dod i gynrychioli Britart ar draws y byd. Mae’n amlwg o safbwynt modern ei fod wedi newid cyfeiriad celf yr 20fed ganrif ac wedi ehangu ei therfynau, gan godi pryderon pwysig am ryngweithio rhyngrywogaethol, bioamrywiaeth forol, a phryderon dynol, ni waeth a allwn ddadlau ei fod yn gelfyddyd ofnadwy neu ragorol neu boed yn gelfyddyd wastad.

Mae Damien Hirst wedi gwthio terfynau'r hyn a ystyrir yn gelfyddyd, gwyddoniaeth, y cyfryngau, a diwylliant poblogaidd yn gyson.

Defnyddiau Hirst amrywiaeth o gyfryngau i gyfleu ei farn ddiwyro o’r amwysedd sydd wrth wraidd y profiad dynol, gan gynnwys siarc teigr 12 troedfedd, buwch, a’i llo wedi’i lifio yn ei hanner,cynwysyddion storfeydd cyffuriau, paent preswyl yn cael ei bwmpio ar gynfasau cylchdroi, bonion cig, cabinetry, offer swyddfa, offer llawfeddygol, pryfed a physgod trofannol, ac yn fwyaf diweddar, penglog wedi'i grychu â diemwnt.

5>

Sut mae dehongli “Y Siarc”, felly? Mae wedi'i dorri i ffwrdd yn llwyr o'r amgylchedd o'i gwmpas. Yn y dŵr, lle byddai fel arfer yn symud, mae wedi'i rewi a'i gadw'n llawn. O ystyried mai dim ond siarcod mewn acwariwm neu ar y teledu y mae llawer ohonom erioed wedi'u gweld, i'r mwyafrif ohonom, efallai mai dyma'r tro cyntaf i ni fod mor agos at un. Yma, mae'r siarc yn brofiadol yn uniongyrchol, heb ei gyfryngu gan unrhyw gyfrwng. O ganlyniad, mae'n rhaid i ni ailystyried y siarc o safbwynt newydd ac ailystyried sut rydyn ni'n edrych ar yr anifail. Yng ngwaith Hirst, fe'n gorfodir i wynebu materoldeb a realaeth y darlun adnabyddus hwn ac i feddwl amdano mewn cyd-destun gwahanol.

Cwestiynau Cyffredin

Beth Yw Amhosibl Corfforol Marwolaeth ym Meddwl Rhywun Byw (1991)?

Mae’r cerflun, a gynhyrchwyd gan Damien Hirst ym 1991, yn cynnwys siarc teigr wedi’i gynnal a’i gadw’n berffaith mewn hydoddiant o fformaldehyd mewn cabinet gwydr. Oherwydd nad oedd y siarc teigr yn cael ei gynnal a'i gadw'n ddigonol i ddechrau, dechreuodd bydru dros amser a daeth yr hylif o'i gwmpas yn wallgof. Dywed Damien Hirst i Oriel Saatchi gymhwyso cannydd iddo, a oedd

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.