Amedeo Modigliani - Golwg ar Fywyd Amedeo Modigliani yr Artist

John Williams 25-09-2023
John Williams
gyda’r awdur a’r beirniad llenyddol Prydeinig Beatrice Hastings, a symudodd y ddau i fflat ar y Rue de la Grande Chaumière yn fuan wedyn. Dechreuodd Jeanne esgusodi drosto a gellir ei weld mewn nifer o'i weithiau. Gadawodd Modigliani Baris gyda Hébuterne i ddianc rhag y gwrthdaro ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, yn gynnar ym 1918, a theithiodd i Cagnes-sur-Mer. Tua'r amser hwn y cynhyrchodd y Portread o Jeanne Hebuterne(1918)

CHWITH: Portread o Jeanne Hébuterne (1918) gan Amadeo Modigliani; Amedeo Modigliani, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Medeo Modigliani roedd yr artist yn gerflunydd ac yn beintiwr Eidalaidd a dreuliodd y rhan fwyaf o'i yrfa yn gweithio yn Ffrainc. Roedd portreadau Modigliani yn cael eu gwahaniaethu gan estyniad rhyfedd o nodweddion, gyddfau a chyrff y pynciau. Tra bod paentiadau Modigliani yn rhan fawr o'i waith, cerfluniau Modigliani fyddai ei brif ffocws o 1909 hyd 1914. Prin oedd y gydnabyddiaeth a oedd gan Modigliani tra'n byw, fodd bynnag, ar ôl ei farwolaeth, daeth yn hynod boblogaidd.

Cyflwyniad i Amedeo Modigliani yr Artist

Diweddarodd Modigliani ddau o naratifau mwyaf parhaol hanes celf: portreadaeth a'r ffigwr noeth. Mae portreadau Modigliani yn arbennig ac wedi'u gorliwio'n ddwys, pob un yn adlewyrchu bodolaeth fewnol ei eisteddwr yn unigryw, gyda theimlad o dristwch, cymesuredd gorliwiedig, a wynebau tebyg i fasgiau wedi'u hysbrydoli gan ddylanwadau fel celf Affricanaidd a Constantin Brancusi.

Ond o ble mae Amedeo Modigliani a beth yw ei hanes?

Bywyd Cynnar Amedeo Modigliani

Ganed Modigliani yn Livorno, yr Eidal, i deulu Iddewig. Mae Livorno, dinas borthladd, wedi bod yn hafan i unigolion gorthrymedig oherwydd eu ffydd ers amser maith, ac roedd yn gartref i boblogaeth Iddewig sylweddol. Daeth ei hynafiaid i Livorno fel ffoaduriaid yn y 18g. Roedd Eugénie Garsin, mam Modigliani yn hanu o deulu addysgedig, academaidd a oedd wedi byw ar hyd yModigliani; Amedeo Modigliani, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Trawsnewid ym Mharis

Fodd bynnag, roedd ei ymarweddiad a'i ddelwedd wedi newid yn sylweddol o fewn blwyddyn i'w waith. cyrraedd Paris. Trodd ei hun o fod yn arlunydd academaidd chwaethus i fod yn dywysog crwydrol. Pan ymwelodd Louis Latourette â gweithdy’r artist a oedd gynt wedi’i benodi’n dda yn dilyn ei newid, fe’i canfu mewn anhrefn, gyda chopïau o’r Dadeni yn cael eu taflu o’r wal a dillad gwely moethus mewn anhrefn. Erbyn hyn, roedd Modigliani yn feddwyn ac yn camddefnyddiwr cyffuriau, ac roedd ei weithdy yn adlewyrchu hyn.

Mae ymddygiad Modigliani yn ystod y cyfnod hwn yn rhoi rhywfaint o fewnwelediad i'w esblygiad fel artist, sef bod y gweithdy bron wedi digwydd. dod yn allor seremonïol i bopeth a ddirmygai am y celfwaith ysgolheigaidd a fu'n tra-arglwyddiaethu ar ei fywyd a'i addysg hyd y pwynt hwnnw.

Nid yn unig symudodd bob olion o'i fagwraeth bourgeois o'i weithdy, ond bu'n frwd. gosod allan sbwriel bron bob un o’i astudiaethau cychwynnol, yr oedd yn eu hystyried yn “Dlysau Plentynnaidd, a gynhyrchwyd pan oeddwn yn gyfalafwr cas.” Mae'r cymhelliad dros ymwadiad ymosodol o'i hunan blaenorol wedi sbarduno llawer o ddadlau. Creodd Modigliani gymeriad ffug iddo'i hun a meithrinodd ei ddelwedd fel caethiwed alcoholaidd a ravenous anobeithiol i gyffuriau o'r eiliad y cyrhaeddodd Baris. Defnydd cynyddol Modigliani o alcohol aefallai bod cyffuriau wedi bod yn ffordd iddo guddio ei TB oddi wrth ei ffrindiau, nad oedd y rhan fwyaf ohonynt yn ymwybodol o'i salwch. Y llun cyntaf a werthodd ar ôl cyrraedd Paris oedd Yr Iddew (1908).

Yr Iddew (1908) gan Amadeo Modigliani; Amedeo Modigliani (1884 - 1920), Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Roedd y darfodedigaeth, sef prif achos marwolaethau yn Ffrainc erbyn 1900, yn heintus dros ben, ni chafwyd unrhyw driniaeth, a roedd unigolion a gafodd yn ofnus, yn cael eu hanwybyddu, ac yn eu dirmygu. Roedd Modigliani yn byw ar gwmnïaeth a gwrthododd fod ar ei ben ei hun a chafodd ei drin fel annilys. Defnyddiodd alcohol a narcotics fel atebion dros dro i leddfu ei anghysur corfforol, gan ganiatáu iddo gadw synnwyr ffug o egni a pharhau i wneud gweithiau celf. Cynyddodd defnydd Modigliani o alcohol a narcotics tua 1914. Ar ôl cyfnodau o wella a dychwelyd, dyma'r adeg pan ddwysodd ei symptomau TB, gan ddangos bod y salwch wedi datblygu i gyflwr datblygedig.

Yn ystod y cyfnod hwn , creodd weithiau megis “Portrait of Frank Burty Haviland” (1914).

Ceisiodd gwmnïaeth artistiaid eraill, yn enwedig Soutine ac Utrillo, er mwyn cael cymeradwyaeth ac adgyfnerthiad i’w weithiau gan ei gyfoedion. Hyd yn oed yn y lleoliadau rhyddfrydol hynny, roedd ymddygiad Modigliani yn sefyll allan: roedd ganddo lawer o berthnasoedd, roedd yn yfed yn aml, ac yn cam-drin alcohol a hashish. Efweithiau byddai'n tynnu'n noethlymun ar achlysuron cymdeithasol pan fyddai'n edychlyd. Bu farw ym Mharis yn 35 oed. Daeth yn ymgorfforiad trist i'r artist, gan gynhyrchu mytholeg ar ôl marwolaeth a gydnabyddir bron mor eang â Vincent van Gogh .

Reverie (Astudiaeth ar gyfer y Portread o Frank Burty Haviland) (1914) gan Amadeo Modigliani; Amedeo Modigliani, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn ystod y 1920au, yn dilyn llwyddiant Modigliani ac wedi'i ysgogi gan ddatganiadau André Salmon yn cysylltu canabis ac alcohol â chreu breuddwydwyr esthetig Modigliani. ceisio dynwared ei “gyflawniad” trwy fynd ar ffordd o gam-drin cyffuriau a maddeuant hedonistaidd. Dadleuodd Salmon, pan oedd Modigliani yn lân, ei fod yn arlunydd hollol gyffredin “…o’r diwrnod yr ildiodd i wahanol fathau o ddirywiad, disgleiriodd golau nas rhagwelwyd arno, gan newid ei waith. O'r diwrnod hwnnw ymlaen, roedd yn cael ei ystyried yn un o arweinwyr celf gyfoes.”

Fodd bynnag, mae rhai ysgolheigion celf yn cytuno y gallai Modigliani fod wedi cyrraedd uchelfannau creadigol hyd yn oed yn uwch pe na bai wedi cael ei garcharu a'i ddinistrio gan ei maddeuebau.

Allbwn ym Mharis

Cynhyrchodd Modigliani yn gyflym yn ystod ei ddyddiau ffurfiannol ym Mharis. Roedd yn tynnu lluniau yn barhaus, gan gynhyrchu hyd at gant o frasluniau bob dydd. Fodd bynnag, dinistriwyd llawer o luniadau Modigliani gan yr arlunydd fel rhai is-safonol, a gadawyd yn segur ynei symudiadau dro ar ôl tro, neu a roddwyd i gariadon nad oedd yn eu cynnal. Henri de Toulouse-Lautrec oedd ei ysbrydoliaeth gychwynnol, ond nid tan 1907 y cafodd ei swyno gan gelfyddyd Paul Cézanne .

Yn y pen draw, creodd ei dechneg arbennig ei hun, a ni ellir ei ddosbarthu'n briodol â pheintwyr eraill.

Darfu ar ei gariad mawr cynharaf, Anna Akhmatova, bardd o Rwsia pan oedd yn 26 oed, ym 1910. Roeddent yn rhannu gofod gwaith yn yr un cyfadeilad, a er gwaethaf y ffaith bod Anna, 21, wedi priodi yn ddiweddar, fe ddechreuon nhw ramant. Roedd Anna’n dal ac yn dywyll ei gwallt, gyda gwedd weddol a llygaid llwydwyrdd: roedd hi’n cynrychioli delfrydau esthetig Modigliani, a daeth y ddau yn swyno’i gilydd. Ar y llaw arall, ailymunodd Anna yn ôl gyda'i phriod o fewn blwyddyn. Tua'r amser hwn, cynhyrchodd Modigliani bortread o'r enw Anna Akhmatova (1911).

Anna Akhmatova (1911) gan Amadeo Modigliani; Amedeo Modigliani , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Cerfluniau Modigliani

Symudodd Modigliani yn ôl i Livorno ym 1909, yn sâl ac wedi blino'n lân o'i ffordd anhrefnus o fyw. Roedd yn fuan yn ôl ym Mharis, yn meddiannu lle ger Montparnasse. Roedd yn ystyried ei hun yn gerflunydd yn fwy nag yn beintiwr ar y dechrau, a chafodd ei ysbrydoli i ddal ati ar ôl i Paul Guillaume, casglwr celf ifanc awyddus, fynegi diddordeb yn ei weithiau aei gysylltu â'r arlunydd Constantin Brâncuşi.

Am flwyddyn, bu'n fyfyriwr i Constantin Brâncuși.

Er bod casgliad o gerfluniau Modigliani wedi'u harddangos yn y Salon d'Automne yn 1912, roedd wedi diystyru cerflunio erbyn 1914 a chanolbwyntio'n gyfan gwbl ar ei baentiadau, penderfyniad a ysgogwyd gan yr anhawster i gael deunydd crai cerfluniol oherwydd torrodd y rhyfel, yn ogystal â nam corfforol Modigliani. Yn ystod y cyfnod hwn, creodd ei gerflun Pen Menyw (1910-1911).

20>Pennaeth Menyw (1910-1911) gan Amadeo Modigliani; Oriel Gelf Genedlaethol, CC0, trwy Wikimedia Commons

Cyfnod y Rhyfel

Ceisiodd Modigliani gofrestru yn y fyddin ar ddechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf ond cafodd ei throi i lawr oherwydd ei iechyd gwael. Roedd Modigliani yn gymrawd golygus a dynnodd lawer o ddiddordeb benywaidd. Roedd yn cael ei adnabod fel Dedo i'w ffrindiau a'i deulu. Cyrhaeddodd merched a gadawodd yn ei fywyd nes i Beatrice Hastings ddod draw. Bu'n byw gydag ef am tua dwy flynedd, bu'n ganolbwynt i nifer o'i luniau, gan gynnwys un o Madame Pompadour, a bu'n darged llawer o'i gynddaredd di-fwlch.

Pan oedd Nina Hamnett, Saesnes artist, daeth i Montparnasse ym 1914, nododd y gŵr gwenu wrth y bwrdd cyfagos yn y bwyty ei hun fel “Modigliani, artist ac Iddew.”

Daethant yn gymdeithion gwych. Modiglianicwrdd â'r deliwr celf o Wlad Pwyl, Léopold Zborowski, a'i wraig Anna, ym 1916. Ym mlynyddoedd olaf Modigliani, arhosodd Zborowski yn brif ddosbarthwr celf a chyfrinachwr iddo, gan ei gynorthwyo'n ariannol a threfnu ei arddangosfa ym 1917. Yn ystod y cyfnod hwn, creodd y dwbl portread Jacques a Berthe Lipchitz (1916)

Jacques a Berthe Lipchitz (1916) gan Amadeo Modigliani; Amedeo Modigliani, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Léopold Zborowski y Noddwr

Mae llawer o baentiadau Modigliani a enillodd fwyaf o enwogrwydd o ferched noeth, a gynhyrchodd rhwng 1916 a 1919. Léopold Zborowski, a orchmynnodd y casgliad hwn o noethlymun, gan roi benthyg defnydd peintiwr o'i fflat, darparu eisteddwyr ac offer celf, a thalu iddo tua 15 ac 20 Ffranc y dydd am ei lafur.

Y gweithiau celf Roedd y cytundeb hwn yn wahanol i'w gynrychioliadau blaenorol o ffrindiau a phartneriaid yn yr ystyr eu bod wedi'u comisiynu gan Zborowski naill ai i'w caffael ei hun, fel ffafr i ffrind, neu gydag ystyriaeth o'u “proffidioldeb marchnata,” yn hytrach na deillio o eiddo'r crëwr. cylch agos o ffrindiau.

Yr oedd arddangosyn unigol Modigliani ym Mharis ym 1917, ac mae'n “chwedlonol” yn y celfyddydau cain cyfoes oherwydd ei ymateb cyhoeddus dramatig a'r pryderon cysylltiedig am anwedduster.

Cafodd yr arddangosfa ei chau i lawr gan awdurdodau ar y diwrnod cyntaf, ond feailagor yn ddiweddarach, yn fwyaf tebygol pan dynnwyd y gweithiau celf o arddangosfa blaen stryd y lleoliad. Yn ystod y cyfnod hwn cynhyrchodd y Standing Blonde Nude with Dropped Chemise (1917).

Standing Blonde Nude with Dropped Chemise 10> (1917) gan Amadeo Modigliani; Amedeo Modigliani, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Taith i Nice

Ar daith i Nice a gynlluniwyd ac a reolir gan Zborowski, ceisiodd Modigliani ac artistiaid eraill bedlera eu gwaith celf i wyliau cyfoethog. Roedd Modigliani yn gallu gwerthu ychydig o baentiadau, ond dim ond am ychydig gannoedd o ffranc yr un. Er hyn, ef greodd y rhan fwyaf o'r cynfasau a ddaeth yn ddarnau mwyaf enwog a gwerthfawr iddo yn ystod y cyfnod hwn.

Gwerthwyd nifer o'i ddarluniau yn ystod ei oes, er byth am swm mawr o arian. Aeth yr arian a gafodd yn gyflym oherwydd ei arferion drwg.

Jeanne Hébuterne

Yn ystod haf 1917, daeth yr artist Rwsiaidd Chana Orloff i adnabod Jeanne Hébuterne, 19-oed. disgybl paentio blwydd oed a oedd wedi modelu ar gyfer Tsuguharu Foujita. Cafodd Hébuterne, a hanai o deulu bonheddig caeth, ei siomi gan ei pherthnasau Catholig selog am ei pherthynas â Modigliani, yr oeddent yn ei ystyried yn ddim mwy na chrwydryn digalon. Er gwaethaf gwrthwynebiad ei rhiant, roedden nhw'n cydfyw yn fuan.

Terfynodd Modigliani ei gysylltiado ystyried delwedd Modigliani fel meddwyn ac yn gaeth i gyffuriau.

Ar y llaw arall, cydnabu Modigliani ei merch yn ffurfiol fel ei epil. Sylweddolodd Modigliani fod ganddo fath difrifol o TB, a ddinistriodd y paratoadau priodasol beth bynnag oedd gwrthwynebiad teulu Jeanne.

Marwolaeth ac Angladd Amedeo Modigliani

Er gwaethaf parhau i greu, gwaethygodd cyflwr Modigliani yn raddol, a'i Tyfodd episodau a achosir gan alcohol yn fwyfwy rheolaidd. Ar ôl peidio â chlywed ganddo am ddyddiau lawer, aeth cymydog i wirio'r cartref a darganfod Modigliani yn yr ystafell wely, yn ddryslyd ac yn cydio yn Hébuterne. Galwyd meddyg, ond nid oedd dim y gellid ei berfformio oherwydd ei fod yn y camau olaf o lid yr ymennydd twbercwlaidd. Bu farw ar y 24ain o Ionawr, 1920. Yr oedd cofgolofn anferth, yn nghyda llawer o aelodau cylchoedd creadigol Montmartre a Montparnasse.

Gweld hefyd: Ernst Ludwig Kirchner - Golwg ar yr Artist Mynegiadaeth Almaeneg

Pan basiodd Modigliani, yr oedd Hébuterne yn 21 oed ac yn wyth mis oed. yn feichiog gyda'u hail fabi. Cafodd Hébuterne ei hebrwng i dŷ ei rhiant ddiwrnod yn ddiweddarach.

Y diwrnod yn dilyn marwolaeth Modigliani, hyrddio hi ei hun allan o falconi pumed llawr, gan ladd ei hun. Rhoddwyd Modigliani i orffwys ym Mynwent Père Lachaise. Claddwyd Hébuterne yn y Cimetière de Bagneux y tu allan i Baris, ac nid tan 1930 y cytunodd ei theulu cynddeiriog i gludo ei gweddillion igael eu gosod wrth ochr Modigliani.

Coffeir y ddau gan un garreg fedd. “Wedi ei daro i lawr gan angau yn awr y mawredd,” dywed ei garreg fedd. Dywed Hers, “Partner selog i’r aberth eithaf.” Bu farw Modigliani yn ddi-geiniog, wedi iddo gael dim ond un arddangosfa unigol a rhoi ei baentiadau i ffwrdd yn gyfnewid am fwyd mewn bwytai.

Bedd Amadeo Modigliani a J eanne Hébuterne; Kirill Barkunov, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Dylanwadau ac Etifeddiaeth Amedeo Modigliani

Dylanwadwyd ar ei gelfyddyd gan siâp llinol cerfluniau Affricanaidd a'r ddyneiddiaeth o artistiaid y Dadeni cynrychioliadol. Gan greu yn ystod amser ffrwythlon “isms,” Ciwbiaeth, Abswrdiaeth, Swrrealaeth, a Moderniaeth , gwrthododd Modigliani gael ei ddiffinio gan unrhyw un o'r cyfyngiadau amlycaf, diffiniol hyn. Roedd yn anniffiniadwy, gan fynnu ei fod yn unigryw.

Celfyddydwr oedd yn gosod paent ar gynfas i fynegi, “Dyma beth rydw i'n ei ganfod,” yn hytrach nag i synnu a phechu. <3 Roedd

Modigliani yn cael ei edmygu’n fwy gan gasglwyr nag academyddion ac adolygwyr ar hyd y blynyddoedd, ac nid oedd ganddo ddiddordeb mewn sefydlu ei hun yn avant-garde academaidd y byd celf. Roedd yn deall gwerth datganiad Jean Cocteau: “Peidiwch ag aros am yr avant-garde.” Mae clefyd Modigliani yn enw arall ar ffug-goiter, anhwylder meddygol. Ysbrydolwyd y term hwn gan wddf plyguArfordir Môr y Canoldir ers canrifoedd. Roedd ei chyndeidiau yn ysgolheigion Talmudaidd a oedd yn hyddysg mewn sawl iaith ac a adeiladodd sefydliad Talmudaidd.

Ffotograff o Amedeo Modigliani a wnaed i'w adnabod yn Nice, dyddiedig 1918; Awdur anhysbys Awdur anhysbys, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn ôl chwedl y teulu, gellir olrhain llinach y teulu yn ôl i'r ysgolhaig o'r Iseldiroedd, Baruch Spinoza. Er bod eu cyfoeth wedi gwaethygu a gwanhau, roedd y cwmni teuluol yn ganolfan gredyd gyda swyddfeydd yn Tunis, Llundain, Marseille, a Livorno. Ganed Flaminio Modigliani, tad Amedeo Modigliani, i deulu Iddewig Eidalaidd o fasnachwyr a dynion busnes amlwg. Er nad oedden nhw mor fedrus yn gymdeithasol â’r Garsin’s, roedden nhw’n deall sut i ail-fuddsoddi a sefydlu mentrau masnachol llwyddiannus.

Roedd Flaminio yn dechnegydd mwyngloddio ifanc cyfoethog pan ddatganodd y ddau deulu ymgysylltiad eu plant. Ef oedd yng ngofal y pwll yn Sardinia yn ogystal â choedwig fawr y teulu. Ym 1883, cafodd ffawd y teulu ei droi wyneb i waered. Gorfodwyd teulu Modigliani i ddatgan methdaliad oherwydd cwymp mewn prisiau metel. Defnyddiodd mam Modigliani, erioed fentrus, ei chysylltiadau cymdeithasol i ddechrau academi, a drodd hi a'i dwy chwaer yn fusnes proffidiol. Amedeo Modigliani oedd y pedwerydd plentyn a aned i'r cwpl, ac roedd ei enedigaeth yn cyfateb ag efmerched ym mhaentiadau Modigliani, a oedd yn debyg i ffug-goiter.

Mae bri Modigliani wedi tyfu ers ei farwolaeth. Mae ei fywyd wedi bod yn destun naw cyhoeddiad, drama, rhaglen ddogfen deledu, a thri llun cynnig. Mabwysiadwyd Jeanne Modigliani gan chwaer Modigliani yn Fflorens. Fel gwraig, ysgrifennodd Modigliani: Man and Myth , cofiant i'w diweddar dad.

J eanne Hébuterne yn Red Shawl (1917) gan Amadeo Modigliani; Amedeo Modigliani, CC BY 3.0, trwy Wikimedia Commons

Ffugio Paentiadau Modigliani

Mae Modigliani ymhlith arlunwyr mwyaf dynwaredol y byd. Mae prisiau cynyddol am ddarnau a briodolir iddo, ynghyd â'r dirgelwch sy'n cyd-fynd â'i fywyd byr, wedi meithrin galw am nwyddau ffug o baentiadau a cherfluniau Modigliani. Creodd myfyrwyr dri phen allan o garreg yn y modd Modigliani ym 1984, gan achosi cynnwrf pan gawsant eu dadorchuddio mewn dyfrffordd yn Livorno, yr Eidal, mor frwdfrydig oedd llawer i gredu bod y cerfluniau'n gyfreithlon, ond roedd y disgyblion wedi cofnodi eu hunain yn adeiladu'r pennau gan ddefnyddio a Du & Peiriant decwr.

Cafodd cymaint ag 20 o Modiglianis ffug eu hatafaelu yn ystod sioe Genoa yn 2018.

Ychydig o Ddarnau Mwyaf Enwog yr Artist

  • Pennaeth Menyw (1912)
  • Menyw Nude (1916)
  • Gorwedd yn Nude (1917)
  • Hunan Bortread (1919)
  • Portread o Lunia Czechowska (1919)
  • Nude Eistedd ar Difan (1917)
  • <32 Juan Gris (1915)

Creodd Amedeo Modigliani yr artist gelfyddyd a oedd mor gyffrous â’i ffordd o fyw. Roedd cynrychiolaeth nodweddion fel gwallt corff a’u synwyrusrwydd noeth, heb farneisio yn noethlymun Modigliani wedi syfrdanu gwylwyr. Mae cysylltiad cynhenid ​​rhwng enw da Modigliani a’i fywyd trist a hedonistaidd: ei iechyd gwael, a’i cystuddiodd o’i fachgendod; ei ddi- geiniog cyson; ac, yn fwyaf enwog, ei ymddygiad hunan-ddinistriol, a oedd yn cwmpasu amddifadedd rhywiol a chamddefnyddio alcohol a chyffuriau.

Edrychwch ar ein stori we o beintiadau Modigliani yma!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

O ble mae Amedeo Modigliani?

Ganed Modigliani yn Livorno, yr Eidal, i deulu Iddewig. Mae Livorno, dinas borthladd, wedi bod yn hafan i unigolion gorthrymedig oherwydd eu ffydd ers amser maith, ac roedd yn gartref i boblogaeth Iddewig sylweddol. Daeth ei hynafiaid i Livorno fel ffoaduriaid yn y 18fed ganrif.

Beth Oedd yr Arlunydd yn Enwog Amdani Amedeo Modigliani?

Roedd portreadau Modigliani yn adnabyddus iawn am eu hymddangosiadau rhyfedd yn aml. Ac eto, roedd hefyd yn gerflunydd galluog iawn ac mae cerfluniau Modigliani hefyd yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr. Roedd gan Modigliani gydnabyddiaeth gyfyngedig tra'n byw, fodd bynnag, ar ôl ei farwolaeth, daeth yn hynod boblogaidd.

Beth oedd yn Nodweddu Portreadau Amedeo Modigliani?

Mae'n cael ei gofio'n bennaf am bortreadau a noethlymun mewn arddull gyfoes a nodweddir gan ymestyniad rhyfeddol o nodweddion, gyddfau, a chyrff, na chafodd eu gwerthfawrogi'n fawr yn ystod ei yrfa ond sydd bellach wedi dod yn boblogaidd iawn. Treuliodd Modigliani ei flynyddoedd cynnar yn yr Eidal, lle bu'n ymchwilio i hynafiaeth a chelf y Dadeni.

cwymp ariannol trasig buddiannau masnachol ei dad.

Achubodd dyfodiad Amedeo y teulu rhag methdaliad; ni allai benthycwyr atafaelu dillad gwely gwraig feichiog neu fam â baban, yn ôl yr hen arferiad.

Eugene Garsin a Flaminio Modigliani, rhieni Amedeo Modigliani, c. 1884; Awdur anhysbys Awdur anhysbys, Public domain, trwy Wikimedia Commons

Torrodd y casglwyr dyledion i mewn i dŷ’r teulu yn union fel yr aeth Eugénie i’r esgor; amddiffynodd y teulu eu heitemau mwyaf gwerthfawr trwy eu pentyrru ar ei phen. Roedd Modigliani yn agos at ei fam, a'i haddysgodd o gartref nes ei fod yn 10 oed. Ar ôl dioddef o bleurisy pan oedd tua 11 oed, cafodd dwymyn teiffoid ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach. Pan oedd yn 16, aeth yn wael eto a datblygodd TB, a gymerodd ei fywyd yn y pen draw. Aeth ei fam ag ef ar daith i dde'r Eidal pan wellodd o'r ail ymosodiad o blewrisi. Ar lawer ystyr, roedd ei fam yn hanfodol yn ei allu i archwilio gwaith celf fel gyrfa.

Roedd hi wedi ysgrifennu yn ei llyfr nodiadau pan oedd yn 11 oed: “Ni allaf fynegi fy marn i. anian y bachgen gan ei fod mor eginol o hyd. Mae'n ymddwyn fel plentyn wedi'i faldodi, ond nid yw'n dwp. Bydd yn rhaid i ni aros i ddarganfod beth sydd o fewn y cocŵn hwn. Artist efallai?”

Blynyddoedd Amedeo Modigliani fel Myfyriwr Celf

Dechreuodd darluniau Modigliani yn ifanc, ac ystyriai ei hun yn arlunydd, yn ôl ei fam, hyd yn oed cyn cwblhau astudiaethau swyddogol. Er gwaethaf ei phryderon y gallai ei gofrestru ar raglen gelf amharu ar ei academyddion eraill, cefnogodd ei fam baentiadau Amedeo Modigliani a'i awydd i ddysgu mwy am y ffurf gelfyddydol.

Tra'n dioddef o afiechyd teiffoid yn y yn bedair ar ddeg oed, cynddeiriogodd yn ei wallgofrwydd ei fod yn dymuno bod yn dyst i gampweithiau Palazzo Pitti ac Uffizi yn Fflorens uwchlaw popeth arall.

Gan mai ychydig iawn o weithiau celf gan feistri y ddinas oedd yn storio'r amgueddfa leol. y Dadeni Eidalaidd , yr oedd yr hanesion a glywsai am y campweithiau a gynhaliwyd yn Fflorens yn ennyn ei ddiddordeb, ac yr oedd yn destun tristwch sylweddol iddo, yn ei gyflwr afiach, efallai na allai byth gael y cyfle i'w gweld yn bersonol.

Addawodd ei fam fynd gydag ef i Fflorens yn bersonol cyn gynted ag y byddai'n gwella. Nid yn unig cadwodd ei gair, ond cofrestrodd ef hefyd yn hyfforddwr celf mwyaf y ddinas, Guglielmo Micheli. Tua'r amser hwn, dechreuodd Modigliani greu brasluniau fel y Portread o'r Brawd i'r Peintiwr Micheli (1899) a The Tuscan Road (1899).

Y Ffordd Tysganaidd (1899) gan Amadeo Modigliani; Amedeo Modigliani, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Ysgol Gelf Micheli

Digwyddodd ei hyfforddiant creadigol swyddogol cyntaf yma, mewn amgylchedd sydd wedi'i wreiddio'n ddwfn yn astudio ffurfiau a phynciau celf y 19eg ganrif yn yr Eidal. Mae olion yr effaith hon, yn ogystal â'i astudiaeth o celf y Dadeni , i'w gweld o hyd yn ei weithiau Parisaidd cynnar.

Amlygodd Modigliani botensial rhyfeddol wrth astudio o dan Micheli, ac fe dim ond wedi rhoi'r gorau i astudio pan gafodd ei yrru gan ddechrau'r afiechyd.

Roedd Modigliani wrth ei fodd â gweithiau Domenico Morelli, crëwr pynciau eglwysig a llenyddol dwys, yn Rhufain yn 1901. Roedd Morelli wedi bod yn dylanwad grŵp o adweithyddion a elwid “y Macchiioli,” ac yr oedd Modigliani wedi ei gyflwyno yn flaenorol i ddylanwad y Macchiioli. Roedd yr ysgol dirwedd ranbarthol hon yn ymateb i esthetig bourgeois yr artistiaid genre ysgolheigaidd. Er eu bod yn perthyn yn agos i'r Argraffiadwyr Ffrengig mewn sawl ffordd, ni chafodd y Macchiioli yr un dylanwad ar hanes diwylliannol byd-eang â chyfoedion ac olynwyr Monet ac maent bellach yn anhysbys ar y cyfan y tu hwnt i'r Eidal.

<15 Carabineer a Milwyr (1860) gan yr aelod Macchiioli Giovanni Fattori; Giovanni Fattori, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Cyflwynodd Guglielmo Micheli, hyfforddwr paentio cyntaf Modigliani, ef i'r arddull yn wreiddiol. Roedd Micheli ei hun nid yn unig yn Macchiaiolo, ond hefyd yn fyfyriwr ydechreuwr y grŵp, Giovanni Fattori. Roedd celf Micheli, ar y llaw arall, mor ffasiynol a'r arddull mor gonfensiynol nes i'r Modigliani ifanc wrthryfela yn ei herbyn, gan ddewis diystyru'r obsesiwn â thirweddau a oedd yn dynodi'r genre, fel y gwnaeth Ffrangeg Argraffiadaeth .

Hyd yn oed pan oedd rheidrwydd arno i beintio tirluniau, dewisodd Modigliani arddull proto-Ciwbaidd a oedd yn fwy atgoffaol o Cézanne na Macchiaioli. Archwiliodd Modigliani dirluniau, portreadau, bywyd llonydd, a noethlymun wrth astudio dan Micheli.

Darlun noethlymun gan Amadeo Modigliani; Amedeo Modigliani, Public domain, trwy Wikimedia Commons

Mae ei gyd-ddisgyblion yn cofio bod noethlymun lle y dangosodd ei ddawn orau, ac yn amlwg, nid ymdrech ysgolheigaidd yn unig i’r glasoed oedd hon: pan oedd yn Nid oedd yn cynhyrchu noethlymun, roedd yn ceisio llys y gwas domestig. Ym 1902, dechreuodd Modigliani yr hyn a fyddai'n dod yn obsesiwn parhaol â darlunio bywyd trwy gymryd rhan yn y dosbarthiadau rhad ac am ddim o astudio noethlymun. Teithiodd i Fenis flwyddyn yn ddiweddarach, yn dal i ddioddef o TB, a chofrestrodd yn y Regia Accademia ed Istituto di Belle Arti.

Defnyddiodd hashish yn Fenis i ddechrau ac, yn lle astudio, wedi dechrau gwastraffu oriau yn ardaloedd hadach y ddinas.

Nid yw goblygiadau'r penderfyniadau hyn o ran ffordd o fyw ar ei arddull weledol ddatblygol yn hysbys, ond mae'n ymddangos eu bod yn llawer mwy naherfeiddiad syml y glasoed neu'r hunan-foddhad ystrydebol a oedd bron â'i ragweld gan bobl greadigol ar y pryd; ymddengys fod ei chwiliad o wirioneddau llymach y ddynoliaeth yn tarddu o'i edmygedd o ideolegau chwyldroadol, megis rhai Nietzsche.

Dylanwadau Llenyddol yr Arlunydd

Ar ôl bod yn destun gweithiau llenyddol metaffisegol craff ac yntau'n blentyn bach dan addysg ei daid, aeth ymlaen i ddarllen a chael ei effeithio gan destunau Baudelaire, Nietzsche, Carducci, ac eraill trwy gydol ei astudiaethau celf a sefydlodd yr argyhoeddiad mai'r unig ffordd i ddyfeisgarwch gwirioneddol oedd trwy anufudd-dod a herfeiddiad.

Roedd gwaith Laurréamont yn bwysig iawn yn ystod y cyfnod.

Daeth Les Chants de Maldoror yn ddarn sylfaenol i gyfnod Modigliani o Swrrealwyr Paris, ac erys y gyfrol yn ffefryn gan Modigliani hyd at y pwynt lle y cofiasai. Nodweddir barddoniaeth Lautréamont gan y cyfuniad o gydrannau ffansïol â delweddau creulon; mae'r ffaith bod Modigliani wedi'i swyno cymaint â'r llyfr hwn yn ei lencyndod cynnar yn datgelu llawer am ei ddiddordebau aeddfedu.

Les Chants de Maldoror (1868); Isidore Ducasse (plus tard connu sous le pseudonyme Comte de Lautréamont), Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Gyda'u pryder am berffeithrwydd wedi'i ddifrodi a'r cynrychioliad o hynnygwybodaeth trwy ddelweddau Symbolaidd, denodd Baudelaire a D’Annunzio fel ei gilydd yr artist ifanc. Roedd Modigliani yn gohebu'n gyson â Ghiglia o Capri, lle'r oedd ei fam wedi ei gludo i'w helpu i wella o TB.

Mae'r llythyrau hyn yn gweithredu fel sbardun i syniadau cynyddol Modigliani.

Roedd Ghiglia saith mlynedd yn hŷn na Modigliani', ac mae'n bosibl iddo ddangos i'r dyn ifanc gyfyngiadau ei bosibiliadau yn Livorno. Hoffai Modigliani, fel llanciau disglair eraill, gwmnïaeth pobl hŷn, a swyddogaeth Ghiglia yn ei ieuenctid oedd bod yn glust dderbyngar wrth iddo ddatrys ei hun, yn bennaf trwy'r negeseuon cymhleth a ysgrifennodd yn aml ac sydd wedi goroesi i hyn. dydd.

Cyrraedd Paris

Adleolodd Modigliani i Baris, uwchganolbwynt yr avant-garde ym 1906. Yn wir, roedd ei bresenoldeb yng nghanolfan arloesi creadigol yn gorgyffwrdd ag ymddangosiad dau berson arall o'r tu allan a fyddai hefyd yn gwneud eu hargraffiadau ar y byd celf: Juan Gris, a Gino Severini. Wedi hynny daeth i adnabod Jacob Epstein, a bwriadai sefydlu gweithdy ag ef gyda gweledigaeth gyffredin o greu Capel o Harddwch i bawb ei fwynhau.

Byddai darluniau Modigliani o’r “Pilars of Compassion” yn gael ei ddefnyddio i gynnal yr heneb a ddychmygwyd.

Roedd Modigliani yn byw mewn cymuned yn Montmartre i beintwyr anghenus traprydlesu gweithdy. Er gwaetha'r ffaith bod amddifadedd eang yn nodweddu cyfran y creadigwyr hwn o Montmartre, mynegodd Modigliani ei hun – i ddechrau o leiaf – fel y byddai rhywun yn tybio ei fod yn fab i aelwyd yn ceisio cynnal edrychiad ei statws ariannol cyfeiliornus.

Gweld hefyd: Cerflun Undod - Dysgwch Popeth Am Gerflun Talaf y Byd <0 Amedeo Modigliani yng ngardd La Ruche ym Mharis, 1906; Awdur anhysbys Awdur anhysbys, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn dilyn hynny, roedd ei wisg yn rhuthro heb afradlondeb, a dyluniwyd y gofod gweithdy a rentodd mewn arddull a oedd yn addas ar gyfer rhywun a oedd wedi'i deilwra'n unigryw. ffafriaeth mewn ffabrig moethus a hamdden y Dadeni. Ceisiodd yn gyflym i gael persona peintiwr rhyddfrydol, ond hyd yn oed gyda'i melfarés siocled, sgarff coch, a het enfawr, roedd yn dal i edrych yn amddifad.

Pan ddaeth i Baris i ddechrau, gohebodd â ei fam yn rheolaidd, yn tynnu ei noethlymun, ac yn yfed alcohol mewn ataliaeth.

Roedd y rhai a ddaeth ar ei draws ar y pryd yn meddwl ei fod ychydig yn dawedog, gan ymylu ar wrthgymdeithasol. Dywedir iddo ddweud wrth Picasso, a oedd yn gwisgo dillad nodweddiadol ei weithwyr ar y pryd, hyd yn oed os oedd y person yn afradlon, nid oedd ei olwg ddi-chwaeth yn ei ddiarddel. Tua'r amser hwn y creodd y Portread o Maude Abrantes (1907).

Portread o Maude Abrantes (1907). ) gan Amadeo

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.