Allwch Chi Werthu Celf Fan? - Canllaw Manwl i Werthu Celf Fan

John Williams 30-09-2023
John Williams

Tabl cynnwys

A ydych yn artist sy'n mwynhau ail-greu'r cymeriadau, efallai eich bod hyd yn oed wedi ystyried gwerthu eich celf? Ond a yw'n gyfreithlon gwerthu celf cefnogwyr? I gael mwy o ddealltwriaeth o werthu celf ffan, byddwn yn edrych ar ychydig o dermau a diffiniadau allweddol i weld a yw'n werth chweil i chi ddysgu sut i werthu celf ffan yn gyfreithlon.

Ymwadiad

Rhaid i ni bwysleisio mai darn barn yn unig yw hwn ac na ellir ei gymryd fel cyngor cyfreithiol. Os ydych yn edrych i mewn i werthu celf ffan, dylech geisio cyngor gan atwrnai cofrestredig a phroffesiynol sy'n arbenigo mewn cyfraith Hawlfraint.

Beth Yw Celf Fan?

Yn gyntaf, gadewch inni ddelio â chelf ffan a beth mae'n ei olygu. Celf ffan yw unrhyw gymeriad neu gelf ffuglen sy'n seiliedig ar syniad rhywun arall. Felly, er enghraifft, gadewch inni gymryd Micky Mouse. Mae unrhyw artist sy'n creu eu gwaith eu hunain sy'n cynnwys Mickey Mouse mewn unrhyw ffordd yn gelfyddyd ffan. Mae celf ffan wedi'i greu ers blynyddoedd lawer ac mae rhai crewyr hyd yn oed yn annog eu dilynwyr i wneud a rhannu eu gwaith celf.

Fodd bynnag, o ran cymeriadau hawlfraint, efallai y bydd pethau'n dechrau dod yn broblemus.

Celf ffan gan Wolf Chung o'r ffilm, Ralph Breaks the Internet ; celf blaidd , CC0, trwy Wikimedia Commons

Gall celf ffan fod yn unrhyw gyfrwng , sy'n golygu y gall fod yn gynnyrch ffisegol neu ddigidol. Mae'r gwaith celf fel arfer yn cynnwys cymeriadau neu olygfeydd nad ydynt wedi'u creu gan y personrhaid cymeradwyo dyluniadau eto cyn eu hychwanegu at y wefan.

Gall cymeradwyaeth gymryd rhwng dwy a phedair wythnos.

Dulliau Eraill o Werthu Celf Ffan yn Gyfreithlon <10

Mae yna ychydig mwy o syniadau y gallwch eu defnyddio i geisio gwerthu celf eich ffan. Er, nid yw'r dulliau hyn yn ymarferol iawn. Un o'r dulliau yw aros am 70 mlynedd neu fwy ar ôl i ddeiliad yr hawlfraint farw. Gallai hyn weithio os ydych chi'n gwybod bod yr hawlfraint yn dod i ben yn fuan gan ddeiliad sydd wedi bod yn farw ers blynyddoedd lawer yn barod. Yr opsiwn olaf yw symud i ranbarth lle nad yw'r gyfraith hawlfraint yn berthnasol.

Dywedir mai dim ond tri rhanbarth sydd heb gyfreithiau hawlfraint, sef San Marino, Eritrea, a Turkmenistan.<2

Sut i Ymdrin â Llythyr Atal ac Ymatal

Pan fyddwch yn gwneud arian o gelf ffan a bod deiliad yr hawlfraint yn dod i wybod amdano, bydd yn anfon terfyniad ac ymatal llythyr, y dylech ei ddarllen yn drylwyr a'i gymryd o ddifrif. Mae'n debygol y bydd y llythyr yn cael ei anfon gan atwrnai ac fel arfer mae'n defnyddio iaith eithaf bygythiol. Os edrychwch ar waelod y llythyr, rydych chi'n debygol o ddod o hyd i restr o'r hyn maen nhw ei eisiau gennych chi.

Efallai eu bod hyd yn oed wedi cynnwys dewis arall fel talu ffi trwyddedu. Gallai hyn fod yn rhywbeth i feddwl amdano os gallwch ei fforddio.

Dylai eich ymateb i'r llythyr fod yn ymateb ar unwaith. Rhowch wybod iddynt y byddwch yn stopio ar unwaithgwerthu celf y ffan. Dylai hyn fod y cyfan sydd angen i chi ei wneud oni bai eu bod yn ceisio arian o'r hyn yr ydych eisoes wedi'i werthu. Gallwch hefyd fod yn uniongyrchol gyda nhw os ydych chi'n meddwl nad yw'ch gwaith celf yn groes. Fodd bynnag, efallai y byddwch am gael barn atwrnai yn gyntaf cyn i chi wneud hyn.

Gallwch hefyd geisio trafod y defnydd o’r gwaith celf a chael caniatâd deiliad yr hawlfraint. Efallai y byddwch hefyd yn setlo ar gytundeb am ffi trwyddedu. Mae rhai deiliaid hawlfraint yn gwerthfawrogi celf ffan ac efallai y byddant yn fodlon caniatáu ichi ddefnyddio celf y ffan ar yr amod. Os na allwch fforddio ffi trwyddedu, gallai fod yn ddiwedd y trafodaethau ac yn ddiwedd y ffordd i chi. Ni fydd llawer o'r deiliaid hawlfraint mwyaf yn negodi oni bai ei fod yn golygu llawer o arian, ac mae ganddynt gontractau â chwmnïau eraill mwy yn barod.

Pan ddaw'n fater o drosedd, mewn llawer o achosion, mae'n fwy na dim ond du neu wyn, mae yna lawer o ardaloedd llwyd hefyd.

Os yw hyn yn wir, a neb yn siŵr, yna mae angen i lys barn benderfynu arno. Efallai y bydd honiadau o “Ddefnydd Teg” neu fylchau eraill. Os byddwch yn dod i'r amlwg eich bod yn cael eich erlyn, bydd angen i chi gael atwrnai i chi'ch hun. Mae'r mathau hyn o achosion yn cael eu cymryd i'r llys ffederal a byddant yn costio llawer o arian, p'un a ydych chi'n ennill neu'n colli. Felly, mae'n well peidio â glanio yn y sefyllfa hon.

Gweld hefyd: Gesamtkunstwerk - Archwiliwch Gesamtkunstwerk mewn Pensaernïaeth a Chelf

Mae gwerthu celf ffan yn dibynnu ar hyn, os ydych chi'n gwerthu ac yn gwneudelw heb gael caniatâd deiliad yr hawlfraint, gallwch gael eich erlyn am dorri amodau. Ateb delfrydol yw gwerthu celf cefnogwyr ar wefan sydd eisoes â'r holl gytundebau cyfreithiol yn eu lle. Fel arall, dylech fynd ati i greu gwaith cwbl wreiddiol heb unrhyw linynnau ynghlwm wrtho.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

A yw Gwerthu Celf Ffan yn Gyfreithiol?

Mae cwestiwn hawdd y gallwch chi ei ateb i'w ddarganfod. Ydych chi'n berchen ar y gwaith celf? Os ydych, yna mae gennych yr holl hawliau cyfreithiol i werthu, ond os na, rydych yn torri ar waith rhywun arall ac ni ddylech fod yn gwerthu unrhyw beth heb ganiatâd.

Sut Allwch Chi Werthu Celf Ffan yn Gyfreithlon?

Gall sut i werthu celf ffan yn gyfreithlon ddod yn eithaf cymhleth. Fodd bynnag, mae'n well cael caniatâd gan ddeiliad yr hawlfraint. Gallwch hefyd ddefnyddio rhai gwefannau i werthu celf eich ffan, mae'r gwefannau hyn yn cynnig gwasanaeth lle mae'r holl ofynion cyfreithiol eisoes wedi'u cynnwys.

Ydy hi'n Iawn Creu Postiadau ar gyfer Celf Fan?

O ran cyfryngau cymdeithasol, yn gyffredinol mae'n iawn postio celf cefnogwyr cyn belled nad ydych chi'n ennill dim ohono. Fodd bynnag, gall defnyddio nodau hawlfraint neu eiriau neu ymadroddion nod masnach yn y disgrifiadau gael ei ystyried yn drosedd. Gall y mater fod yn eithaf dadleuol mewn llawer o achosion.

Allwch Chi Werthu Celf Fan ar Lwyfan Fel Etsy?

Nid yw'n gyfreithiol gwerthu celf ffan ar unrhyw blatfform os nad oes gennych ganiatâd.Fodd bynnag, ni all Etsy fod yn atebol am unrhyw drosedd gan ddefnyddiwr. Rhaid i ddeiliad yr hawlfraint wneud cwyn cyn y bydd rhestriad yn cael ei dileu. Yn y pen draw, nid oes rhaid i Etsy wneud dim am dorri rhestrau. Os oes gormod o gwynion, gall Etsy dynnu'r defnyddiwr oddi ar y platfform.

Pam Mae Rhai Gwerthwyr yn Mynd i Ffwrdd â Thresmasu?

Nid yw pob cwmni'n poeni eich bod chi'n defnyddio celf ffan gan ei fod yn helpu i gael mwy o amlygiad i'r brand. Nid yw rhai deiliaid hawlfraint yn gwneud gwaith dilynol bob tro, gan y gall gymryd llawer o amser. Efallai eich bod hefyd yn gwerthu symiau bach yn unig a byddwch yn ofalus, felly ni all deiliaid yr hawlfraint ddod o hyd i chi. Felly, efallai eich bod chi'n iawn, ond rydych chi'n dal i dorri'r gyfraith torri.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Llythrennau Bloc - Tiwtorial Llythrennu Llaw Hawdd gwerthu'r gwaith celf. Gall celf ffan gynnwys celf fel lluniadau, ond mae hefyd yn cynnwys llyfrau neu straeon byrion, unrhyw nwyddau sy'n cynnwys cymeriadau hawlfraint, neu gemau a ffilmiau.

Gall celf ffan hefyd fod yn ddelwedd wedi'i hailwampio gan artist arall.<2

Gwerthu Celf Cefnogwyr

Mae llawer o ddilynwyr wedi dechrau gwerthu celf cefnogwyr i wneud arian. Gall hyn fod ar sawl ffurf, er enghraifft, creu crysau T seiliedig ar gymeriad neu werthu gweithiau celf addurniadol. Fodd bynnag, a yw'n gyfreithlon gwerthu celf cefnogwyr fel hyn? Os ydych chi'n ystyried cyfraith hawlfraint, yna mae'r rhan fwyaf o'r ffyrdd hyn yn anghyfreithlon ar y cyfan.

Dim ond y crëwr gwreiddiol all ddefnyddio unrhyw un o'r nodau a does neb arall yn cael ei ganiatáu oni bai ei fod wedi cael caniatâd neu eich bod yn talu breindaliadau.<2

Fodd bynnag, mae llawer yn dal i werthu celf ffan heb ganiatâd ac yn dianc ag ef gan nad ydynt yn mynd yn rhy eang gyda'u gwaith. Nid yw'r ffaith bod eraill yn ceisio hyn yn golygu y dylech chi hefyd geisio ei wneud. Mae yna ddulliau priodol y gallwch eu defnyddio i werthu celf eich ffan. Gall crewyr hyd yn oed ystyried achos cyfreithiol hyd yn oed os na fyddwch chi'n gwerthu celf y gefnogwr. Mae hyn yn golygu os yw'r hyn yr ydych yn ei wneud yn effeithio ar eu gwerthiant, gallant weithredu. Er enghraifft, os ydych yn rhoi celf ffan i ffwrdd neu'n postio ar-lein ar raddfa fawr, gallai hyn fod yn effeithio ar eu gwerthiant.

Nid yw gwerthu celf cefnogwyr yn yr Unol Daleithiau yn gwbl anghyfreithlon gan nad yw'n drosedd. Fodd bynnag, mae'r gyfraith hawlfraint yno iamddiffyn artistiaid a gallant arfer eu hawliau trwy siwio unrhyw un sy'n torri ar eu gwaith. Mae hyn yn golygu y gall yr artist a greodd waith gwreiddiol fynd â throseddwyr i lys sifil ffederal.

Os byddant yn llwyddiannus ac yn ennill yr achos, byddwch yn agored i wneud iawn o ryw fath, sy'n golygu y byddwch yn gwneud iawn. yn gorfod talu rhyw fath o ffi iddynt, ac nid yw hyn yn cynnwys y ffioedd cyfreithiwr a llys y byddwch hefyd yn atebol amdanynt.

Fodd bynnag, os byddant yn colli eu hachos neu byth yn cyflwyno achos yn y cyntaf le, ni wneir dim. Felly, efallai y byddwch chi'n meddwl y gallwch chi ddianc ag ef, ond os cewch eich dal, gall yr achosion cyfreithiol ffederal fod yn gymhleth ac yn ddrud iawn. Cyn i chi fynd i achos cyfreithiol, mae'n debyg y byddwch chi'n derbyn llythyr neu e-bost i ddod i ben ac ymatal gan atwrnai. Os gwnewch, yr opsiwn gorau fyddai gwneud fel y mae’r llythyr yn gofyn.

Celf ffan o law Iron Man o Marvel Comics ; Raghul shree, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Felly, yr opsiwn gorau fyddai osgoi gwerthu celf ffan, ond os gwnewch, ceisiwch gael caniatâd yn gyntaf. Hyd yn oed os yw'n ymddangos nad yw'r artistiaid neu'r deiliaid hawlfraint i gyd â diddordeb mewn codi tâl ar unrhyw un, gan fod ganddyn nhw resymau da i oddef rhywfaint o gelfyddyd y ffan, ac efallai y bydd rhai hyd yn oed yn ei annog. Fodd bynnag, ni allwch wneud beth bynnag a fynnoch o hyd. Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi groesi llinell, ac yna gallwch chi gael eich hun yn gyfreithiol ac yn ariannoldrafferth.

Gallai deiliaid yr hawlfraint hefyd newid eu meddwl yn hawdd unrhyw bryd, felly mae bob amser yn well cadw at y rheolau.

Beth Mae “Hawlfraint” yn ei olygu ?

Felly, beth yw nodau hawlfraint? Gellir gosod pob celf yn ddau gategori o dan y prif bennawd eiddo deallusol. Hawlfraint a nodau masnach yw'r ddau gategori hyn. Felly, beth yw cyfraith hawlfraint? Mae'r gyfraith yno i ddarparu hawliau unigryw i helpu artistiaid i wneud a gwerthu eu gwaith, yn ogystal ag arddangos neu berfformio gweithiau'n gyhoeddus.

Mae hyn yn cynnwys gweithiau artistig, llenyddol yn ogystal â gweithiau wedi'u recordio, ac mae'n cynnwys pethau fel dawnsio, tiwtorialau, a ffotograffau.

Nid ar gyfer un wlad yn unig y mae'r hawliau hyn ond maent yn hawliau rhyngwladol ac yn awtomatig, sy'n golygu nad oes rhaid i chi wneud cais amdanynt. Mae hyn yn golygu nad oes gan neb arall yr hawliau hyn ac os ydynt yn torri ar yr hawliau hyn, gellir mynd â nhw i'r llys. Os byddwch chi'n cael caniatâd, mae gan yr artist hefyd reolaeth dros sut rydych chi'n defnyddio'r celf. Er enghraifft, dim ond ar gyfer defnydd personol y gallwch ei ddefnyddio, neu gallwch ddefnyddio'r gelfyddyd at ddefnydd masnachol.

Mae gan gyfraith hawlfraint derfyn amser ac fel arfer daw i ben 70 mlynedd ar ôl i artist farw.

Er enghraifft, mae cerddoriaeth a gyfansoddwyd cyn 1924 yn cael ei hystyried yn rhan o’r parth cyhoeddus. Felly, tra bod yr artist yn byw, neu yn ystod yr amser ar ôl, rydych chi'n gyfyngedig o ran yr hyn y gallwch chi ei wneud â chelf y gefnogwr. Hefyd, y 70gellir cynyddu blynyddoedd mewn rhai achosion. Er enghraifft, ni fydd y fersiwn wreiddiol o Mickey Mouse bellach o dan hawlfraint ar ôl 2024. Fodd bynnag, bydd fersiynau mwy newydd o'r nod yn parhau o dan gyfraith hawlfraint.

Beth Yw Nod Masnach?

Nesaf yw eich nod masnach, sydd hefyd yn fath o eiddo deallusol. Gall hyn fod yn ddyluniad, arwydd, ymadrodd, enw, gair, slogan, neu gynnyrch, sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â'ch brand neu'ch cwmni. Yn dechnegol, gelwir unrhyw logo neu enw brand sy'n enwi darparwr gwasanaeth penodol yn nod gwasanaeth.

Gall nodau masnach fod yn berchen i berson sengl neu gallant fod yn perthyn i sefydliad busnes. <3

Gallwch ddod o hyd i nodau masnach ar labeli, ar gynhyrchion, ar dalebau neu becynnau, neu gellir eu harddangos mewn adeilad hyd yn oed. Mae'r rhain i gyd yn cael eu cydnabod yn gyfreithiol fel eiddo deallusol. Er mwyn sicrhau eich bod yn gallu gweithredu'n rhydd ac nad ydych yn mentro i rywun arall gymryd eich syniad, mae'n well cofrestru nod masnach.

Darlun gan gefnogwr o J.K. Harry Potter Rowling; Cor-Sa ar DeviantArt, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Fodd bynnag, os yw eich nod masnach yn ddigofrestredig, rydych yn dal i gael eich cwmpasu rhywfaint gan gyfraith gwlad. Nid yw hyn yn cynnig yr un faint o amddiffyniad i chi ag wrth gofrestru nod masnach, gan y gall fod yn anodd ei brofi. Bydd angen i chi brofi bod cwsmeriaid yn uniaethu â'ch nod masnach, ac mae angen i chi brofi hynny unrhyw unarall mae defnyddio eich nod masnach yn niweidio eich busnes.

Mae nod masnach yn sicrhau bod eich brand yn aros gyda chi, felly ni all eraill roi eu hunain yn frand i chi.

Felly, ble mae nod masnach yn ffitio i waith celf? Gall pobl ddefnyddio nod masnach yn ddamweiniol trwy gynnwys rhai geiriau neu hyd yn oed logo yn y gelfyddyd neu ddisgrifiadau neu deitlau eu celf. Er enghraifft, ni allwch ddefnyddio logo golosg yn unrhyw le yn eich celf, hyd yn oed os mai dim ond yn y cefndir yn rhywle y mae.

Mae gan gwmnïau mwy hyd yn oed yr hyn a elwir yn ymlusgwyr bot ar y rhyngrwyd. Mae'r bots hyn yn chwilio'r rhyngrwyd am eiriau allweddol penodol, ac os ydych chi'n defnyddio rhywbeth penodol i'w ymadroddion neu eiriau sydd â nod masnach, gall y cwmni fynnu eich bod yn tynnu'r gwaith celf i lawr. Felly, os byddwch yn cael cais gan berson neu gwmni i dynnu unrhyw nodau masnach hawlfraint neu nodau masnach, fe'ch cynghorir i'w tynnu i lawr. Nid yw'r hyn sy'n mynd i'r afael â'r mater yn werth yr holl amser ac arian.

Sut i Werthu Celf Fan yn Gyfreithiol

Yr unig ffordd o werthu celf ffan yn gyfreithlon yw cael caniatâd yr artist gwreiddiol. Gall rhai ddefnyddio'r Athrawiaeth Defnydd Teg fel cyfiawnhad dros y drosedd. Ceir defnydd teg yn adran 107 o gyfraith hawlfraint sy’n caniatáu i berson atgynhyrchu gwaith, at ddefnydd preifat, addysgu, neu ymchwil, cymaint ag sy’n rhesymol ofynnol, heb gael caniatâd y perchennog. Gallai hyn fod yn ddilys i rai; fodd bynnag,gall ddod yn llwybr cymhleth ac anrhagweladwy.

Y gwir amdani yw y gallwch fynd i drafferthion wrth ddosbarthu a gwerthu celf ffan a'r peth gorau yw dilyn y rheolau yn unig.

9> Cael Caniatâd ar gyfer Gwerthu Celf Fan

I wneud hyn, mae'n rhaid i chi greu llythyr neu e-bost a fydd yn argyhoeddi deiliad yr hawlfraint i ganiatáu i chi ddosbarthu neu werthu eu celf. Yn fwyaf tebygol, os byddwch yn llwyddiannus, bydd angen i chi dalu ffi drwyddedu hefyd. Gall y ffi hon fod yn eithaf uchel yn dibynnu ar ba mor boblogaidd yw'r cymeriadau hawlfraint. Felly, os nad ydych yn fodlon talu miloedd o ddoleri am y ffi, efallai na fyddai unrhyw ddiben ysgrifennu llythyr.

Hyd yn oed os byddwch yn ysgrifennu llythyr, mae gan lawer o'r cwmnïau mawr ateb penodol eisoes i bob un o'r mathau hyn o geisiadau, ac nid yw'n wir fel arfer.

Fodd bynnag, os ydych chi'n dal eisiau mynd ymlaen i ysgrifennu llythyr, dylech chi wneud rhywfaint o ymchwil yn gyntaf. Nodwch y perchennog neu'r sefydliad, yna edrychwch ar eu gwefan a'u manylion cyswllt. Darganfyddwch a ydyn nhw'n fodlon codi ffi'r drwydded, a faint maen nhw'n ei godi. Os yw’n sefydliad, dylech chwilio am y person gorau i gysylltu ag ef. Efallai y bydd yn rhaid i chi ffonio neu gysylltu ag ychydig o bobl nes i chi gyrraedd y person cyswllt cywir.

Unwaith y bydd gennych bopeth sydd ei angen arnoch, gallwch wedyn ddechrau ysgrifennu eich llythyr. Dylai hwn fod yn llythyr ffurfiol lle rydych yn egluro pwy ydych a beth yw eichbwriadau yn. Rhowch wybod iddynt pa waith rydych chi am ei werthu a ble a sut rydych chi am eu gwerthu. Sicrhewch fod eich manylion cyswllt wedi'u cynnwys, ac efallai y byddwch hefyd am ychwanegu rhai samplau o'ch gwaith. Gallwch hefyd ychwanegu eich gwefan a gwybodaeth berthnasol. Gallwch anfon llythyr printiedig neu e-bost, neu i gynyddu eich siawns, ceisiwch anfon y ddau.

Ar ôl i'r llythyr gael ei anfon, mae angen i chi aros am ymateb, ni allwch symud ymlaen cyn i chi wneud hynny. caniatâd ysgrifenedig i fwrw ymlaen â'r hyn rydych am ei wneud.

Mae cwmnïau mwy yn fwy tebygol o roi ymateb negyddol, ond nid yw'n amhosibl. Cwmnïau ac unigolion llai yw'r rhai y mae gennych chi siawns well gyda nhw. Os byddwch yn cael na gan ddeiliad hawlfraint, yr unig ffordd o weithredu go iawn fyddai peidio â bwrw ymlaen ag unrhyw beth, peidiwch â gwerthu celf y gefnogwr. Os felly, mae'n golygu eich bod yn torri hawlfraint yn amlwg, a all ddod yn drosedd fwy difrifol.

Mae rhai artistiaid yn dal i werthu celf ffan yn llwyddiannus mewn niferoedd bach, felly maent yn tueddu i osgoi cael eu sylwi.

Gwerthu Celf Cefnogwyr Trwy Ddarparwr Gwasanaeth

Allwch chi werthu celf cefnogwyr trwy drydydd parti? Mae celf ffan wedi tyfu dros y blynyddoedd, ac mae rhai wedi dod ymlaen i'w wneud yn fwy cyfreithlon. Mae rhai rhaglenni wedi dechrau gweithredu, sy'n sicrhau bod pawb yn elwa. Felly, os ydych wedi derbyn llythyr ymateb negyddol, mae llwybr arall y gallwchceisiwch.

Efallai bod deiliad yr hawlfraint mewn partneriaeth â gwefan sy'n caniatáu ichi werthu celf ffan yn gyfreithlon.

Mae pob gwefan yn cyflwyno rhaglen arbennig, lle maent yn ffurfio partneriaethau gyda deiliaid hawlfraint. Mae'r gwefannau hyn wedyn yn cael gwerthu celf y ffan a chymryd canran o'r gwerthiant sydd wedyn yn mynd tuag at freindaliadau i ddeiliad yr hawlfraint. Isod mae enghreifftiau o'r mathau hyn o wasanaethau gwefan.

Redbubble

Mae'r Safle Redbubble yn boblogaidd ac mae ganddo lawer o frandiau ac mae bob amser yn ychwanegu mwy. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw ymuno â'r rhaglen ac yna cytuno i'w thelerau ac amodau. Fodd bynnag, mae gan bob brand ei delerau ac amodau a bydd angen i chi ddefnyddio tagiau penodol ar dudalen y cynnyrch. Trwy ddefnyddio'r tagiau cywir, bydd yn cael ei adolygu gan y bobl iawn.

Dim ond ar ôl iddo gael ei gymeradwyo y gallwch chi ddechrau gwerthu'r gwaith celf.

Teepublic

Mae safle Teepublic yn gwmni arall sy'n cynnig gwasanaethau cysylltiedig, ond y tro hwn, rydych chi'n defnyddio'ch celf i wneud crysau-T. Mae Redbubble wedi cymryd drosodd Teepublic, felly mae'r rhan fwyaf o'r brandiau rydych chi'n dod o hyd iddyn nhw yno hefyd i'w cael ar Teepublic.

DesignByHumans

Gwefan DesignByHumans yw'r trydydd safle gwefan sy'n cynnig yr un gwasanaeth o werthu celf ffan, ond mae ar wahân i Redbubble. Fodd bynnag, rydych hefyd yn creu crysau-T, a thelir comisiwn i chi ar y gwerthiannau a wnewch. Mae'r

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.